Turpinām attīstīt Gulbenes novadu kā Vidzemes reģiona energoefektivitātes centru, tāpēc aktīvi iesaistāmies dažādos ar energoefektivitāti un klimata jautājumiem saistītos projektos un pasākumos.

Foto: P.Soto

No 30.septembra līdz 2.oktobrim Gulbenes novada pašvaldības pārstāvji, skolēni un pedagogi projekta “ActNow!” ietvaros apmeklēja konferenci "100% Climate Neutrality Conference” Dānijā, kurā tika runāts par energotaupības pasākumiem pilsētās, viedajiem tehniskajiem risinājumiem, ilgtspējīgas attīstības mērķiem, viedajiem materiāliem un materiālu dzīves ciklu, kā arī prezentēti Dānijā īstenotie pasākumi, kas vērsti uz pielāgošanos klimata pārmaiņām.

Konferences ietvaros notika arī projekta “Act Now!” regulārā, plānotā partneru tikšanās, kuras laikā starp visām iesaistītajām pusēm no 9 valstīm tiek pārrunātas projekta ieviešanas aktualitātes un kopīgi lemts par turpmākajām aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem.

Paralēli šīm aktivitātēm, Sonderborgā norisinājās arī jauniešu auditorijas diskusijas un darbnīcas, kā rezultātā Gulbenes novada jaunieši: Kristaps Melnis un Linards Reinis Rozītis no Gulbenes novada valsts ģimnāzijas un Raivis Rautmanis no Lizuma vidusskolas iesaistījās klimata jautājumiem veltītās Jaunatnes deklarācijas tapšanā (Sonderborg Youth Declaration) un diskutēja par instrumentiem, kā panākt klimata neitralitāti vietējā līmenī.

“Iegūtās zināšanas ir un būs aktuālas turpmākajā dzīve – gan skolā, gan ārpus tās. Saņēmu jaunu un patiesi noderīgu informāciju par aktuālajiem notikumiem saistībā ar atmosfēras piesārņojumu un iespējamajiem veidiem, kā to novērst. Iegūtās zināšanas ir iespējams nodot tālāk cilvēkiem novadā, izplatot šo informāciju digitāli, kā arī veidojot vairākus pasākumus skolās un citās publiskās iestādēs,” par pieredzēto stāsta Linards Reinis Rozītis, kurš piedalījās konferences noslēguma paneļdiskusijā.

Savukārt Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas energopārvaldnieks Krišjānis Upāns uzsver Gulbenes novada delegācijas sastāva nozīmīgumu, jo konferenci apmeklēja gan jaunieši, gan pedagogi, gan pašvaldības darbinieki, kuriem ir svarīgs klimata pārmaiņu jautājums un ilgtspējīgs, energoefektīvs dzīvesveids.

“Tas dod cerību, ka Gulbenes novads varētu attīstīties kā ilgtspējīga un uz energoefktivitāti vērsta pašvaldība. Jūtos pacilāts par iespēju būt nelielai sastāvdaļai no Jauniešu deklarācijas radīšanas procesa, kaut arī tikai ar parakstu, ka to atbalstu. Konferencē ieguvu papildus zināšanas par procesiem, kas šobrīd notiek attīstītās valstīs, kā Latvija. Zinātnieki starptautiskā līmenī domā par lidmašīnu degvielu "zaļināšanu", ūdeņraža izmantošanu transportā, atjaunojamo energoresursu izmantošanu elektroenerģijas ražošanā un plastmasas pārstrādi, kas pasaulē samazinātu CO2 izmešus un uzlabotu situāciju ar globālās sasilšanas straujo progresu. Jau šobrīd tiek domāts par saules paneļu un vēja turbīnu dzīves ciklu - no kādiem materiāliem ražojam, kā tas iespaido vidi, kā pārstrādāt, kad iekārtas nolietojušās,” piebilst K.Upāns.

Gulbenes 2.vidusskolas skolotāja Marta Katrīna Anže ieguva jaunu, plašāku skatījumu uz lietām, kas saistās ar klimata pārmaiņām un ietekmē cilvēces eksistenci uz šīs planētas.

“Papildināju savas līdzšinējās zināšanas par to, kādi ir visefektīvākie un pieejamie veidi, kā samazināt CO2 līmeni. Iegūtās zināšanas izmantošu darbā ar bērniem, kad runāsim par atkritumu daudzuma samazināšanu klasē un skolā, kā arī pievērsīsim uzmanību elektroenerģijas patēriņam. Tas ir veids, kā šo informāciju pārnest arī skolēnu ģimenēs. Šī iegūtā pieredze lieliski saistās ar Gulbenes 2.vidusskolas vides projektu, to var papildināt un uzlabot, lai tam ir lielāka vērtība un ietekme ne tikai Gulbenē un novadā, bet arī citās projekta partneru valstīs. Pēc šīs konferences redzu nozīmi speciālistiem Gulbenes novadā, kuri atbild tieši par energoefektivitāti, vides problēmām un tās aizsardzību,” atklāj M.K.Anže.

Pēc šīs konferences speciālisti turpinās darbu pie Gulbenes novada pašvaldības Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāna izstrādes. Lai izzinātu jauniešu un skolotāju domas šajā jomā, plānots rīkot pasākumus un meistarklases Gulbenes novada skolās par klimata jautājumiem un energoefektivitāti.

*Starptautisks projekts Act Now: Action for Energy Efficiency in Baltic Cities (Rīkojies tagad: Rīcība energoefektivitātes uzlabošanai Baltijas valstu pilsētās). Tā mērķis ir pašvaldības publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšana, izveidojot vienotu energopārvaldības sistēmu un izstrādājot energoplānu.

Vairāk par projektu lasi šeit.

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

act logo

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste