ekii saules paneliVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un SIA “Vides investīciju fonds” ir  apstiprinājuši Gulbenes novada pašvaldības projektu “Saules enerģijas izmantošana Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā”, kas tiks īstenots Gulbenē, Ābeļu ielā 2.

Projekta mērķis – saules enerģijas izmantošana Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā Gulbenē, uzstādot uz ēkas jumta saules paneļus, ieviešot un publiski demonstrējot viedās pilsētvides tehnoloģijas. Saules paneļu sistēmā  paredzēts iebūvēt viedo komponenti, kas savienota tiešsaistē tīmeklī un pārraidīs informāciju uz mākoņdatnēm, un līdzdarbosies sistēmas enerģijas ražošanā. Projekta ieviešana veicinās siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu un pielāgošanos globālajām klimata pārmaiņām.

Izmantojot viedās tehnoloģijas vadību, iegūto enerģiju paredzēts izmantot ēkas pašpatēriņa vajadzībām, samazinot no tīkla iepirktās  elektroenerģijas apjomu, daļēji to aizstājot ar atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju saražoto elektroenerģiju un attiecīgi  samazinot elektroenerģijas ražošanas procesā radītās CO2 emisijas.  

Projekta ietvaros tiks veiktas šādas darbības:

1) saules paneļu sistēmas uzstādīšana uz ēkas jumta un viedās tehnoloģijas vadības sistēmas uzstādīšana;

2) informatīva ekrāna uzstādīšana projekta rezultātu demonstrēšanai un citu publicitātes pasākumu īstenošana.

Projekta rezultātā līdz 2021.gada martam tiks uzstādīta saules paneļu sistēma ar viedo vadības sistēmu, analizēti iegūtie sistēmas dati, kas tiks pārraidīti publiski pieejamā informatīvā ekrānā.

Projekta “Saules enerģijas izmantošana Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā”, Nr. EKII- 3/8, kopējās izmaksas plānotas 101 892,20 EUR apmērā. Projekta attiecināmās izmaksas ir 91 484,83 EUR, no tām Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums 64 039,38 EUR jeb 69,999999 % un pašvaldības finansējums 27 445,45 EUR jeb 30,000001 %. Neattiecināmās projekta izmaksas ir 10 407,37 EUR (pašvaldības budžeta finansējums). 

Baiba Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja