2020.gada būvniecības sezonā tika veikta četru ceļu un ielu pārbūve Rankas, Beļavas, Stradu un Daukstu pagastos.

Darbi pabeigti šādos objektos:

  • Rūpniecības ielas pārbūve 260 m garumā un ielas apgaismojuma atjaunošana Gaujasrēveļos, Rankas pagastā;
  • Kļavkalnu ielas pārbūve Ozolkalnā, Beļavas pagstā 838 m garumā;
  • Ceļa 2-26 "Mototrases ceļš" posma pārbūve Daukstu pagastā 380 m garumā;
  • Dālderu ielas un pašvaldības ceļa 12-2 Liepulejas-Dālderi-Stāķi pārbūve Stradu pagastā 790 m garumā.

Visos objektos veikti ceļa nestspēju uzlabojoši pasākumi, ieklāts asfalta segums, pēc nepieciešamības veikta caurteku nomaiņa. Rankas pagasta Rūpniecības ielā tika sakārtots arī  ielas apgaismojums.

Projektu iepirkumos radušos finanšu ietaupījumu dēļ radusies iespēja veikt papildus ceļa posma pārbūves darbus Stradu pagasta objektā, tādēļ 2021.gadā paredzēts projekta turpinājums šīs ieceres realizācijai.

Darbi veikti projekta Nr.5.6.2.0/19/I/014 “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Gulbenes novadā” ietvaros, kas tiek īstenots 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.

briv20log

Baiba Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja