Uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Gulbenes novadā 2021. un 2020.gada būvniecības sezonu laikā tika veikta ceļu un ielu pārbūve Rankas, Beļavas, Stradu un Daukstu pagastos.

Darbi pabeigti šādos objektos:

  • Rūpniecības ielas pārbūve 260 m garumā un ielas apgaismojuma atjaunošana Gaujasrēveļos, Rankas pagastā;
  • Kļavkalnu ielas pārbūve Ozolkalnā, Beļavas pagstā 838 m garumā;
  • Ceļa 2-26 "Mototrases ceļš" posma pārbūve Daukstu pagastā 380 m garumā;
  • Dālderu ielas un pašvaldības ceļa 12-2 Liepulejas-Dālderi-Stāķi posma pārbūve 790 m garumā un papildus posma 190 m garumā Stradu pagastā.

Visos objektos veikti ceļa nestspēju uzlabojoši pasākumi, ieklāts asfalta segums, pēc nepieciešamības veikta caurteku nomaiņa. Rankas pagasta Rūpniecības ielā tika sakārtots arī  ielas apgaismojums.

Darbi veikti projekta Nr.5.6.2.0/19/I/014 “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Gulbenes novadā” ietvaros, kas īstenots 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas ir 816 803,77 EUR. Projekta attiecināmās izmaksas ir 804 426,33 EUR, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% no attiecināmajām izmaksām jeb 683 762,37 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 3,75% no attiecināmajām izmaksām jeb 30 166,00 EUR, pašvaldības finansējums ir 11,25% no attiecināmajām izmaksām jeb 90 497,96 EUR. Projekta neattiecināmās izmaksas ir 12 377,44 EUR (pašvaldības finansējums).

briv20log

Baiba Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas vecākā projektu vadītāja