Gerbonis mazsGulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, aicina pieteikties darbā uz Gulbenes novada pašvaldības administrācijas Attīstības un projektu nodaļas vecākā projektu vadītāja  (profesijas kods 2422 01) amatu uz noteiktu laiku.

Gulbenes novada pašvaldība piedāvā:

- iespēju strādāt dinamiskā, draudzīgā un uz attīstību vērstā kolektīvā;

- radošu un atbildīgu darbu ar iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi;

- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;

- mēnešalgu sākot no 1344,00 EUR (32.saime, III B līmenis, 12.mēnešalgu grupa, 3.kategorija) pirms nodokļu nomaksas līdz 1545 EUR (32.saime, III B līmenis, 12.mēnešalgu grupa, 3.kategorija) pirms nodokļu nomaksas.

Galvenie amata pienākumi:

1. Sagatavot projektu iesniegumus, kas saistīti ar Gulbenes novada attīstību.

2. Informācijas ievadīšana un papildināšana projekta datu bāzē.

3. Koordinēt vai vadīt Gulbene novada pašvaldības projektu īstenošanu.

4. Koordinēt un vadīt starptautiskus sadarbības projektus angļu valodā.

5. Piedalīties projektu ieviešanai nepieciešamo iepirkumu un citu dokumentu sagatavošanā.

6. Sniegt nepieciešamo informāciju par projektu ieviešanu nodaļas vadītājam.

7. Piedalīties dažādu organizāciju un fondu rīkotajos semināros par finansējuma piesaistīšanas iespējām un sniegt informāciju Gulbenes novada pašvaldības darbiniekiem, deputātiem un citiem interesentiem.

8. Piedalīties projektu darba grupas sanāksmēs un veikt sanāksmju protokolēšanu.

9. Piedalīties novada plānošanas dokumentu un attīstības programmu izstrādē.

10. Nepieciešamības gadījumā sadarboties ar Gulbene novada pašvaldības nodaļām un citām institūcijām.

11. Konsultēt projektu darba jautājumos pašvaldības darbiniekus, pārvalžu darbiniekus, uzņēmējus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un citus interesentus.

12. Izteikt priekšlikumus ar Gulbenes novada attīstību saistītu projektu īstenošanai.

13. Savas kompetences ietvaros sagatavot lēmumu projektus izskatīšanai komiteju un novada domes sēdēs.

14. Sagatavot gada darba pārskatu un iesniegt nodaļas vadītājam.

15. Analizēt jaunu projektu ieviešanas un attīstīšanas iespējas.

16. Strādāt ar nozīmīgiem  investīciju un sadarbības projektiem.

17. Dibināt un uzturēt kontaktus ar Latvijas un starptautiskajām organizācijām.

18. Sagatavot un iesniegt vadībai priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām plānošanas dokumentos.

19. Piedalīties plānošanas sanāksmēs un pārstāvēt struktūrvienības (iestādes) intereses savas kompetences ietvaros.

20. Piedalīties augsta līmeņa  semināros un tikšanās, pārstāvēt iestādes intereses savas kompetences ietvaros.

Prasības pretendentiem:

- augstākā izglītība (bakalaura grāds);

- valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;

- teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes mutvārdos un rakstveidā;

- teicamas angļu valodas zināšanas;

- prasme veikt plaša apjoma informācijas analīzi un strādāt patstāvīgi;

- organizētība, precizitāte, iniciatīva, rūpība un  spēja risināt nestandarta situācijas;

- Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;

- labas digitālās prasmes (MS Office);

-lai izpildītu Ministru  kabineta  2021. gada  28. septembra noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības  ierobežošanai”  ietverto regulējumu pretendentam jābūt derīgam Covid-19 sadarbspējīgam vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam. Sertifikātu lūgsim uzrādīt tikai tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz atlases otro kārtu.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

- darba pieredze projektu vadībā

Motivācijas vēstuli (līdz vienai A4 lp.), CV (Curriculum Vitae Europass formātā), izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī rekomendācijas, ja tādas ir, pretendenti var iesniegt līdz 2022.gada 1.jūlijam pulksten 16.00:

  • nosūtot pa pastu, ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums Gulbenes novada pašvaldības administrācijas Attīstības un projektu nodaļas vecākā projektu vadītāja amata vakancei” Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401;
  • nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi ;
  • Gulbenes novada pašvaldībā Gulbenes novada Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, klientu apkalpošanas speciālistam personīgi darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8.00 līdz pulksten 12.15 vai no pulksten 13.00 līdz pulksten 17.00, piektdienās no pulksten 8.00 līdz pulksten 12.00 vai no pulksten 13.00 līdz pulksten 16.00.ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums Gulbenes novada pašvaldības administrācijas Attīstības un projektu nodaļas vecākā projektu vadītāja amata vakancei”.

Pieteikumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

  • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.
  • iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informāciju norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba

Tālrunis informācijai: 64472216