Gerbonis mazsGulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, atkārtoti aicina pieteikties darbā uz Gulbenes novada pašvaldības administrācijas Īpašumu pārraudzības nodaļas galvenā zemes lietu speciālista  (profesijas kods 3334 08) amatu uz nenoteiktu laiku.

Gulbenes novada pašvaldība piedāvā:

- iespēju strādāt dinamiskā, draudzīgā un uz attīstību vērstā kolektīvā;

- radošu un atbildīgu darbu ar iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi;

- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;

- mēnešalgu sākot no 1209,00 EUR (3.saime, IV līmenis, 11.mēnešalgu grupa, 3.kategorija) pirms nodokļu nomaksas līdz 1382 EUR (3.saime, IV līmenis, 11.mēnešalgu grupa, 3.kategorija) pirms nodokļu nomaksas.

Galvenie amata pienākumi:

1.veikt pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu reģistrāciju Zemesgrāmatā, t.sk., organizēt zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu (sagatavot nepieciešamos dokumentus, pasūtīt uzmērīšanu), sagatavot izziņas, uzziņas un lūgumrakstus iesniegšanai Vidzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā;

2.nepieciešamības gadījumā sagatavot dokumentus Zemesgrāmatu apliecību ierakstu aktualizācijai vai dzēšanai;

3. sagatavot lēmuma projektus par:

3.1. nekustamo īpašumu un kustamās mantas nodošanu atsavināšanai;

3.2. pirmreizējo vai atkārtoto izsoļu rīkošanu;

3.3. nosacītās (atsavināšanas) cenas noteikšanu;

3.4. pircēju apstiprināšanu;

3.5. nekustamā īpašuma vai kustamās mantas atsavināšanas izbeigšanu;

3.6. servitūta ceļu nodibināšanu;

3.7. zemes vienību piekritību pašvaldībai;

3.8. citiem jautājumiem savas kompetences ietvaros;

4. uzturēt un aktualizēt nekustamo īpašumu atsavināšanas reģistru;

5. sagatavot pirkuma līgumus pašvaldības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas atsavināšanai;

6. nekustamā īpašuma vai kustamās mantas atsavināšanas gadījumā sagatavot nepieciešamos dokumentus un organizēt to nodošanu;

7.veikt Īpašuma novērtēšanas un izsoļu komisijas sekretāra pienākumus;

8. sagatavot priekšlikumus pašvaldības zemes lietderīgai izmantošanai;

9.izskatīt un sagatavot atbildes uz personu iesniegtajām sūdzībām, priekšlikumiem un iesniegumiem nekustamo īpašumu jomā;

10.uz pašvaldības pilnvaras pamata ierosināt informācijas maiņu vai aktualizāciju Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVKIS);

11. piedalīties novada teritorijas attīstības plāna izstrādē;

12. nepieciešamības gadījumos gatavot novada pārskatiem skaitliskus un grafiskus attēlus.

Prasības pretendentiem:

- augstākā izglītība (bakalaura grāds);

- valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;

- teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes mutvārdos un rakstveidā;

- vēlama prasme strādāt ar AutoCAD programmu;

- krievu valodas zināšanas darbam nepieciešamajā apjomā;

- prasme veikt plaša apjoma informācijas analīzi un strādāt patstāvīgi;

- organizētība, precizitāte, iniciatīva, rūpība un  spēja risināt nestandarta situācijas;

- Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;

- labas digitālās prasmes (MS Office);

- lai izpildītu Ministru  kabineta  2021. gada  28. septembra noteikumos Nr. 662  “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības  ierobežošanai”  ietverto regulējumu pretendentam jābūt derīgam Covid-19 sadarbspējīgam vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam. Sertifikātu lūgsim uzrādīt tikai tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz atlases otro kārtu.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

- prasme un pieredze darbā ar ZZDats programmu NINO,

- darba pieredze pašvaldības vai valsts darbā.

Motivācijas vēstuli (līdz vienai A4 lp.), CV (Curriculum Vitae Europass formātā), izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī rekomendācijas, ja tādas ir, pretendenti var iesniegt līdz 2022.gada 5.jūlijam pulksten 17.00:

  • nosūtot pa pastu, ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums Gulbenes novada pašvaldības administrācijas Īpašumu pārraudzības nodaļas galvenā zemes lietu speciālista amata vakancei” Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401;
  • nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi ;
  • Gulbenes novada pašvaldībā Gulbenes novada Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, klientu apkalpošanas speciālistam personīgi darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8.00 līdz pulksten 12.15 vai no pulksten 13.00 līdz pulksten 17.00, piektdienās no pulksten 8.00 līdz pulksten 12.00 vai no pulksten 13.00 līdz pulksten 16.00.ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums Gulbenes novada pašvaldības administrācijas Īpašumu pārraudzības nodaļas galvenā zemes lietu speciālista amata vakancei”.

Pieteikumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

  • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.
  • iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informāciju norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba

Tālrunis informācijai: 64472216