Gerbonis mazsGulbīša pamatskola, reģistrācijas numurs 4412903166, aicina pieteikties darbā vispārējās pamatizglītības skolotāju (sporta skolotājs) (Profesijas klasifikatora kods 2341 01 ) uz nenoteiktu laiku.

Piedāvājam: 

- Pozitīvu un draudzīgu kolektīvu;

- Mēnešalgu pēc tarifikācijas sākot no 900 EUR bruto par likmi.

Prasības pretendentiem:

-Izglītība un tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

Galvenie pienākumi:  

- Īstenot izglītības programmu konkrētajā mācību priekšmetā atbilstoši Valsts izglītības standartam,  17 kontaktstundas;

- Plānot, organizēt un īstenot savu pedagoģisko darbu atbilstoši izglītības iestādē izvirzītajiem mērķiem;

- Veikt sava darba analīzi, izvirzīt turpmākās darbības mērķus;

- Sniegt individuālu atbalstu skolēniem atbilstoši viņu spējam, vajadzībām (talantu attīstīšana, mācīšanās grūtību novēršana, konsultācijas);

- Rūpēties par izglītojamo drošību un izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu;

- Sadarboties ar mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātājiem un vadību pedagoģiskā procesa organizēšanā un izglītības iestādes darbības efektivitātes nodrošināšanā.

Motivācijas vēstuli (līdz vienai A4 lp.), CV (Curriculum Vitae Europass formātā), atbilstošas izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī rekomendācijas, ja tādas ir, pretendenti var iesniegt līdz 2022.gada 31.augustam pulksten 14.00:

nosūtot elektroniski uz e-pastu:  

- Gulbīša pamatskolā nododot lietvedim personīgi, 2.kabinetā, “Gulbīša pamatskola” Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV -4420 darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8.00 līdz pulksten 12.15 vai no pulksten 13.00 līdz pulksten 17.00, piektdienās no pulksten 8.00 līdz pulksten 12.00 vai no pulksten 13.00 līdz pulksten 16.00.ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums Gulbīša pamatskolas vispārējās pamatizglītības skolotāja (sporta skolotājs) amata vakancei”.

Pieteikumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.  

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

- Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.

- iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informāciju norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba

Tālrunis informācijai: 20229822; 64471780