1pii logoGulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, aicina pieteikties darbā uz Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja (profesijas kods 1345 03) amatu uz nenoteiktu laiku.

Mēs  piedāvājam:

- iespēju strādāt dinamiskā, draudzīgā un uz attīstību vērstā kolektīvā;

- radošu un atbildīgu darbu ar iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi;

- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;

- mēnešalgu sākot no 1169,00 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Galvenie amata pienākumi:

- nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu, izglītības iestādes nolikuma, Gulbenes novada domes lēmumu, Gulbenes novada pašvaldības rīkojumu, Gulbenes novada Izglītības pārvaldes rīkojumu un metodisko ieteikumu  ievērošanu;

- nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu efektīvu un racionālu izmantošanu; nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu sagatavošanu, apstiprināšanu un izpildi, nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes darba laika ievērošanu;

- sagatavot un iesniegt pirmsskolas izglītības iestādes budžeta pieprasījumu, slēgt nepieciešamos saimnieciskos līgumus apstiprinātā budžeta ietvaros;

- vadīt pirmsskolas izglītības iestādes un tās darbinieku darbību, saskaņā ar Latvijas Republikas izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem;

- saskaņā ar Darba likuma nosacījumiem pieņemt un atbrīvot pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekus, noteikt darbinieku amata pienākumus, tiesības un atbildības pakāpi; sagatavot darbinieku amata aprakstus, novērtēt darbinieku darba kvalitāti;

- noteikt pirmsskolas izglītības iestādes darbinieku darba samaksu saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem;

- nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes akreditāciju;

- nodrošināt izglītības programmu izstrādi, licencēšanu, akreditāciju un īstenošanu;

- organizēt un  nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādei nodotā nekustamā īpašuma uzturēšanu un apsaimniekošanu.

Prasības pretendentiem:

- izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;

- vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;

- par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze pirmsskolas izglītības iestādes vadīšanā;

- valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;

- pirmsskolas izglītības iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;

- prasmes darbā ar datoru (MS Office programmas);

- prasme sagatavot un noformēt dokumentus un zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos;

- prasme izteikt, aizstāvēt viedokli, patstāvīgi pieņemt lēmumus, strādāt komandā un paaugstinātas intensitātes apstākļos;

- pieredze finanšu plānošanā un budžeta izpildē;

- pieredze ar izglītības jomu saistītu projektu vadībā.

-lai izpildītu Ministru  kabineta  2021. gada  28. septembra noteikumos Nr. 662  “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības  ierobežošanai”  ietverto regulējumu pretendentam jābūt derīgam Covid-19 sadarbspējīgam vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam. Sertifikāts tiks lūgts  uzrādīt tikai tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz atlases otro kārtu.

Amata pretendents nodrošina, ka līdz 2022.gada 23.augustam plkst.17.00 tiek iesniegts vai iesūtīts Konkursa pieteikums. Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie Konkursa pieteikumi netiks vērtēti.

Konkursa pieteikums satur šādus dokumentus:

- nolikuma prasībām atbilstošu izglītības dokumentu kopijas;

- īsu dzīves un darba gaitu pārstāstu Curriculum Vitae (Europass formātā);

- motivācijas vēstuli (līdz 1 (vienai) A4 lp.);

- Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes darbības un attīstības redzējums (līdz 2 (divām) A4 lp.);

- pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu un svešvalodu apguves apliecinošu dokumentu kopijas;

- apliecinājumu (skat. 1.pielikumu).

 

Ar atklāta konkursa nolikumu uz Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatu var iepazīties Gulbenes novada pašvaldības mājaslapā www.gulbene.lv sadaļā vakances.

Pretendentam Konkursa pieteikums iesniedzams līdz 2022.gada 23.augustam pulksten 17.00:

  • nosūtot pa pastu, ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amata vakancei” Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401;
  • nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi ;
  • Gulbenes novada pašvaldībā Gulbenes novada Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, klientu apkalpošanas speciālistam personīgi darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8.00 līdz pulksten 12.15 vai no pulksten 13.00 līdz pulksten 17.00, piektdienās no pulksten 8.00 līdz pulksten 12.00 vai no pulksten 13.00 līdz pulksten 16.00.ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amata vakancei”

 Pieteikumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

  • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.
  • iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informāciju norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba

Tālrunis informācijai: 64472216

Nolikums