gerbbmpGulbenes novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009116327) izsludina sabiedrības ar ierobežotu atbildību  “Gulbenes autobuss”  valdes locekļa amata kandidātu atlasi.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Gulbenes autobuss” ir novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kuras galvenais darbības mērķis ir nodrošināt pasažieru komercpārvadājumus un transporta pakalpojumu sniegšanu Gulbenes novada teritorijā.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Gulbenes autobuss” valdes locekļa amata kandidātam/-ei  (1 amata vieta) izvirzāmās prasības:

 • Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta otrās daļas prasībām.
 • Atbilstība likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām.
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī (C līmeņa 1.pakāpe), krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.
 • Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.
 • Vismaz viena gada pieredze vadošā amatā (pieredze valsts, pašvaldību vai privātajā kapitālsabiedrībā, valsts vai pašvaldības iestādē).
 • Izpratne par pašvaldības kapitālsabiedrību darbību kopumā, kā arī sabiedriskā transporta     pakalpojumu jomā. Izpratne par pašvaldības pārvaldes uzdevumu deleģējumu kapitālsabiedrībai.
 • Pieredze un izpratne par Eiropas Savienības projektu realizēšanu.
 • Stratēģiskās plānošanas prasme, mērķtiecība, prasme formulēt viedokli un organizēt lēmumu pieņemšanu.
 • Spēja noteikt mērķus un plānot savas darbības.
 • Spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.
 • Spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties vadītāja lomu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu.
 • Prasme strādāt ar mūsdienu sakaru un informācijas līdzekļiem.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt Sabiedrības pamatdarbību, administratīvo, saimniecisko un finanšu vadību;
 • plānot, vadīt un koordinēt Sabiedrības darbu kopumā;
 • veicināt Sabiedrībā esošo pakalpojumu efektivitātes paaugstināšanu un jaunu pakalpojumu ieviešanu;
 • noteikt ekonomiskos un tehniskās attīstības rādītājus;
 • vadīt ikdienas darījumus, operatīvos darba procesus (piemēram, darījumu slēgšana ar piegādātājiem, klientiem, citām iestādēm, biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām);
 • pārstāvēt Sabiedrības darījumos ar citiem uzņēmumiem, tai skaitā valsts pārvaldes iestādēm vai citām valsts varas institūcijām;
 • kontrolēt izdevumus, nodrošināt materiāltehnisko un citu resursu apgādes plānošanu un to racionālu izmantošanu;
 • izvēlēties un apmācīt personālu un kontrolēt tā pienākumu izpildi;
 • analizēt un novērtēt Sabiedrības darbību, tās rezultātus un ziņot par tiem Gulbenes novada pašvaldībai un/vai Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim;
 • organizēt operatīvo, grāmatvedības, statistisko uzskaiti un pārskatus par vadītā Sabiedrības darbību;
 • nodrošināt vides aizsardzību.

Ja vēlaties piedalīties kandidātu atlasē, lūdzam iesniegt pieteikumu līdz 2018.gada 15.novembrim, plkst. 16.00, slēgtajā aploksnē personīgi vai sūtot elektroniski pa e-pastu vai pa pastu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, 201.kabinets ar norādi “Pieteikums SIA “Gulbenes autobuss” valdes locekļa amata kandidātu atlasei”. Pieteikumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. 

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • pieteikuma vēstuli, kurā apliecina savu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām, kā arī apliecinājumu, ka:
 • nav bijis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
 • nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību, pamatojoties uz kriminālprocesa ietvaros pieņemtu nolēmumu;
 • tiesa nav atzinusi par maksātnespējīgu parādnieku;
 • ievērojot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 7.panta ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā.

Pieteikuma vēstulē jānorāda:

 • kandidāta kontaktinformācija (pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs);
 • dzīves un darba apraksts (CV), kurā iekļauts pašvērtējums par valodu zināšanām;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmes apliecība, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – augstākā līmeņa 1. pakāpei C1 (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);
 • kandidāta sagatavotu koncepciju par Sabiedrības darbību un attīstības perspektīvām, norādot:
  • Sabiedrības galveno mērķi, funkcijas un uzdevumus;
  • svarīgākās nākotnes prioritātes;
  • veicamās darbības prioritāšu sasniegšanai;
  • aktuālu ar Sabiedrības komercdarbību saistītu problēmjautājumu un veicamās darbības situācijas risinājumam.
  • citus dokumentus, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi (piemēram, references, atsauksmes, rekomendācijas, sertifikātu, apliecību kopijas utt.).

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, Reģ. nr. 90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informāciju norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba

Tālrunis informācijai: 64497711.

Amata kandidātu atlases nolikums