gerbbmp

Gulbenes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009116327) ATKĀRTOTI aicina piedalīties atklātā konkursā uz Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolīši” vadītāja amatu.

Pretendentam nepieciešamā izglītība un prasmes:

 • izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 • vismaz triju gadu darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze pirmsskolas izglītības iestādes vadīšanā;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • vispārējās izglītības iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • prasmes darbā ar datoru (MS Office programmas);
 • prasme sagatavot un noformēt dokumentus un zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos;
 • prasme izteikt, aizstāvēt viedokli, patstāvīgi pieņemt lēmumus, strādāt komandā un paaugstinātas intensitātes apstākļos.

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu;
 • nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu efektīvu un racionālu izmantošanu; nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu izstrādāšanu un ievērošanu;
 • sagatavot un iesniegt pirmsskolas izglītības iestādes budžeta pieprasījumu, slēgt nepieciešamos saimnieciskos līgumus apstiprinātā budžeta ietvaros;
 • nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādi ar atbilstošas izglītības un kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem;
 • nodrošināt izglītības programmu izstrādi un īstenošanu.

Amata pretendents nodrošina, ka līdz 2019.gada 27.jūnija plkst.15.00 tiek iesniegts vai iesūtīts Konkursa pieteikums. Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie Konkursa pieteikumi netiks vērtēti.

Konkursa pieteikums satur šādus dokumentus:

 • iesniegumu;
 • nolikuma prasībām atbilstošu izglītības dokumentu kopijas;
 • īsu dzīves un darba gaitu pārstāstu Curriculum Vitae (Europass formātā);
 • motivācijas vēstuli (līdz 1 (vienai) A4 lp.);
 • pirmsskolas izglītības iestādes attīstības vīziju (līdz 2 (divām) A4 lp.);
 • pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu un svešvalodu apguves apliecinošu dokumentu kopijas;
 • apliecinājumu (skat. 1.pielikumu).

Pretendentam Konkursa pieteikums iesniedzams (tālrunis uzziņām: 64497723):

 • pa pastu ierakstītā pasta sūtījumā Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV – 4401;
 • elektroniski uz e-pastu: , dokumentus parakstot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;
 • personīgi aizlīmētā aploksnē Gulbenes novada pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas personāla speciālistei 201.kabinetā: darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8.00 līdz pulksten 12.15 vai no pulksten 13.00 līdz pulksten 17.00, piektdienās no pulksten 8.00 līdz pulksten 12.00 vai no pulksten 13.00 līdz pulksten 16.00, uz aploksnes jābūt norādei „Atklātam konkursam uz Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolīši” vadītāja amatu”.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, Reģ. nr.90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informāciju norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba

Konkursa nolikums un pielikums