Izglitibas parvalde

Gulbenes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009116327) aicina piedalīties atklātā konkursā uz Gulbenes novada pašvaldības iestādes „Gulbenes novada Izglītības pārvalde” vadītāja amatu amatu.

Pretendentam nepieciešamā izglītība un prasmes:

 • akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams vadības vai izglītības jomā);
 • vismaz triju gadu darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā (vēlams angļu valoda);
 • pieredze un prasmes administratīvajā vadībā;
 • pieredze un prasmes finanšu plānošanā un budžeta izpildē;
 • pieredze ar izglītības jomu saistītu projektu vadībā;
 • prasme izteikt un argumentēt viedokli, patstāvīgi pieņemt lēmumus, strādāt komandā un paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • prasmes darbā ar MS Office programmām un biroja tehniku;
 • zināšanas personāla lietvedībā;
 • pieredze un prasmes darba tiesisko attiecību regulējošo normatīvo aktu piemērošanā;
 • labas plānošanas, organizatora un komunikācijas spējas, loģiskā domāšana, mērķtiecība un prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu;
 • labas prezentācijas prasmes.

Galvenie amata pienākumi:

 • vadīt, organizēt un plānot pārvaldes darbu, atbildēt par pārvaldes darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, pārvaldes nolikumam, Gulbenes novada domes lēmumiem;
 • kontrolēt un atbildēt par padotībā esošo darbinieku noteikto uzdevumu izpildi;
 • izstrādāt pārvaldes darbības plānu, attīstības programmu, iestādes iekšējos normatīvos aktus un citus dokumentus;
 • izstrādāt un realizēt projektus izglītības jomā;
 • sastādīt pārvaldes budžeta projektu gadam, iesniegt izvērtēšanai Gulbenes novada domē;
 • atbilstoši savai kompetencei un pašvaldības noteiktajiem ierobežojumiem rīkoties ar pārvaldes mantu un naudas līdzekļiem, slēgt darījumus.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā;
 • interesantu un atbildīgu darbu;
 • mēnešalgu sākot no 1469,00 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Amata pretendents nodrošina, ka līdz 2019.gada 28.augustam plkst.16.00 tiek iesniegts vai iesūtīts Konkursa pieteikums. Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie Konkursa pieteikumi netiks vērtēti.

Konkursa pieteikums satur šādus dokumentus:

 • motivācijas vēstuli (līdz 1 (vienai) A4 lp.);
 • nolikuma prasībām atbilstošu izglītības dokumentu kopijas;
 • īsu dzīves un darba gaitu pārstāstu Curriculum Vitae (Europass formātā);
 • Gulbenes novada pašvaldības iestādes „Gulbenes novada Izglītības pārvalde” darbības un attīstības redzējumu (līdz 2 (divām) A4 lp.);
 • amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu un svešvalodu apguves apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikumu var iesniegt:

 • pa pastu, kas adresēts Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401;
 • elektroniski uz e-pastu ;
 • Gulbenes novada pašvaldības Personālvadības nodaļas personāla speciālistam personīgi aizlīmētā aploksnē 201.kabinetā, darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8.00 līdz pulksten 12.15 vai no pulksten 13.00 līdz pulksten 17.00, piektdienās no pulksten 8.00 līdz pulksten 12.00 vai no pulksten 13.00 līdz pulksten 16.00. Uz aploksnes jābūt norādei „Atklātam konkursam uz Gulbenes novada pašvaldības iestādes „Gulbenes novada Izglītības pārvalde” vadītāja amatu” (tālrunis uzziņām: 64473230, 64473205).

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģ. Nr.90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informāciju norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba

Konkursa nolikums

Iestādes „Gulbenes novada Izglītības pārvalde” nolikums