BJSS direktorsm

Gulbenes novada pašvaldība (reģ.Nr.90009116327) ATKĀRTOTI aicina pieteikties darbā uz Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktora amatu (Profesiju klasifikatora kods 1345 08).

Prasības direktora amata pretendentam:

 • izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā;
 • vēlama vismaz trīs gadu pieredze sporta nozares izglītības jomas vadības darbā (direktora/vadītāja, direktora/vadītāja vietnieka, sporta organizatora vai sporta metodiķa amatā) vai citā izglītības vadības darbā;
 • nevainojama reputācija, lojalitāte Latvijas Republikai un Satversmei, tostarp nepārkāpj diskriminācijas un atšķirīgas attieksmes pret personu aizliegumu;
 • vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;
 • teicamas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes;
 • izglītības iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • amatam nepieciešamās datorprasmes (MS Office) un prasme strādāt ar biroja tehniku;
 • zināšanas iestādes finansēšanas jautājumos un jautājumos par iestādes darbību.

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt Sporta skolas vadību un darbību kopumā;
 • atbildēt par Sporta skolas darba rezultātiem;
 • atbildēt par Izglītības likuma, Profesionālās izglītības likuma, Bērnu tiesību aizsardzības likuma, kā arī citu normatīvo aktu ievērošanu Sporta skolas darbībā;
 • atbildēt par Sporta skolas darbību reglamentējošo normatīvo aktu izstrādi un izpildes kontroli;
 • atbildēt par izglītojamo dzīvības un veselības aizsardzību Sporta skolā un Sporta skolas organizētajos pasākumos;
 • atbildēt par Sporta skolas nodrošināšanu ar amatam atbilstošas kvalifikācijas darbiniekiem;
 • pieņemt un atlaist no darba darbiniekus saskaņā ar Darba likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
 • organizēt un plānot Sporta skolas saimniecisko un finansiālo darbību;
 • atbildēt par Sporta skolas finanšu un materiālo līdzekļu racionālu izmantošanu, sastādīt finanšu gada budžeta tāmi, atbilstoši Gulbenes novada pašvaldībā noteiktajai kārtībai;
 • nodrošināt savlaicīgu un precīzu pārskatu, atskaišu un informācijas iesniegšanu;
 • sadarboties ar sabiedriskajām organizācijām, iestādēm, uzņēmumiem, izglītojamajiem, to vecākiem,

Piedāvājam:

 • Stabilu atalgojumu, sociālās garantijas;
 • Profesionālās pilnveides iespējas;
 • Mēnešalgu sākot no EUR 1375,00 pirms nodokļu nomaksas.

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

 • motivācijas vēstuli (līdz 1 (vienai) A4 lapai);
 • dzīves un darba gaitu aprakstu (Europass CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams);
 • rekomendācijas un ieteikuma vēstules (vēlamas);
 • vīziju par izglītības iestādes attīstību un darba kvalitātes nodrošināšanu;
 • apliecinājumu, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu.

Augstāk minētos dokumentus var iesniegt līdz 2019.gada 28.augustam plkst.12.00 sūtot elektroniski pa e-pastu vai pa pastu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, 201.kabinets ar norādi “Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktora amata vakancei”. Pieteikumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. 

Gulbenes novada pašvaldība sazināsies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti uz nākamo pieteikumu izskatīšanas kārtu.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.

Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģ. nr. 90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informācija norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba

Konkursa nolikums