VZD

Valsts zemes dienests izsludina konkursu uz vakanto Vidzemes reģionālās nodaļas Gulbenes biroja vadītāja (ierēdņa) amatu (uz nenoteiktu laiku), kura galvenie pienākumi ir veicināt labas pārvaldības principu un efektīvas valsts pārvaldes pieejas realizēšanu Dienestā, nodrošinot kvalitatīvu biroja darbības norisi.

Valsts zemes dienests (reģ.Nr.90000030432) ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina Nekustamā īpašuma valsts kadastra darbību, Valsts adrešu reģistra un Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas darbību, kā arī veic būvju kadastrālo uzmērīšanu un nekustamo īpašumu kadastrālo vērtēšanu.

Galvenās izvirzītās prasības pretendentiem:
⦁ atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
⦁otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība;
⦁pieredze vadošā amatā (lūdzam norādīt CV pie attiecīgā amata vadīto darbinieku skaitu);
⦁pieredze administratīvo aktu sagatavošanā;
⦁zināšanas par nekustamā īpašuma formēšanas, reģistrācijas, kā arī zemes reformas jautājumiem;
⦁labas prasmes darbā ar MS Office programmu;
⦁spēja patstāvīgi plānot savu darba procesu.

Piedāvājam:
⦁atalgojumu atbilstoši 11.mēnešalgu grupai atkarībā no piešķirtās kategorijas 760 līdz 940 euro;
⦁sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
⦁veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
⦁darba vietu Gulbenē, Rīgas ielā 21;
⦁attālinātā darba iespējas pēc pārbaudes laika beigām;
⦁darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā.

Pretendentiem līdz 2020.gada 29.novembrim iesniegt Personāla daļai, Rīgā, 11.novembra krastmalā 31, vai elektroniski uz e-pastu: :
1) motivētu pieteikuma vēstuli dalībai konkursā, kurā iekļauj arī apliecinājumu, par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām;
2) dzīvesgaitas aprakstu (CV);
3) izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.
Tālrunis uzziņām 67038687.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13.pantu, Valsts zemes dienests informē, ka:
1. Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;
2. Minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts zemes dienests (11.novembra krastmalā 31, Rīgā).
Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi Valsts zemes dienestā, aicinām apmeklēt Valsts zemes dienesta tīmekļvietni www.vzd.gov.lv.