Stāķu pirmsskolas izglītības iestāde aicina pieteikties kandidātus uz pirmskolas izglītības skolotāja amata vakanci 2342 01
 
Informācija par pirmskolas izglītības pedagoga amata vakanci:
•    darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku;
•    darba laiks: 20 stundas nedēļā;
•    darba alga: 395 EUR/mēnesī (bruto);

Amata mērķis: 

 • nodrošināt pirmsskolas izglītības kvalitatīvu pedagoģiskā procesa norisi.

Būtiskākie darba pienākumi:

 • pildīt pedagoga pienākumus pirmskolas izglītības programmas īstenošanā saskaņā ar Latvijas Republikas izglītības likumu, IZM standartiem, iestādes nolikumu, iestādes iekšējās kārtības noteikumiem, tematiskajiem plāniem;
 • veicināt bērnu garīgo, fizisko, sociālo spēju attīstību, bērnu harmoniskas personības veidošanos un attīstību, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstību, individualitāti;
 • sadarboties ar izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem, viņu vecākiem un citu institūciju darbiniekiem;
 • rūpēties par izglītojamo drošību;
 • spēja vadīt uz kompetenču pieejām balstītu mācību procesu.

 

Atbildība:

 • atbild par ANO konvencijas par bērnu tiesībām, Bērna tiesības aizsardzības likuma, Izglītības likuma, Vispārējā izglītības likuma un citu izglītības iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu;
 • atbild par izglītojamo dzīvību, veselību un psiholoģiski labvēlīgas vides veidošanu.


Prasības: 

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” (var būt students);
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • prast plānot un organizēt savu darbu, ievērot darba kārtību un ētikas normas, spēt pieņemt lēmumus;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot savu motivācijas vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Pirmskolas izglītības skolotāja amata vakancei” līdz 2021.gada 22.janvārim (ieskaitot) uz e-pastu: Tālrunis informācijai: 64497390