Gulbenes nami vakance

Gulbenes novada pašvaldība izsludina konkursu uz SIA “Gulbenes nami” valdes locekļa amatu

           

Gulbenes novada pašvaldība piedāvā:

 • izaicinošu un interesantu darbu progresīvā uzņēmumā;
 • profesionālās attīstības iespējas;
 • atbalstošu darba vidi;
 • profesionālu un draudzīgu komandu;
 • atalgojumu sākot no 2152 euro (pirms nodokļu nomaksas).

Galvenie amata pienākumi:

 • SIA “Gulbenes nami” misijas un vīzijas formulēšana, attīstības stratēģijas izstrāde, darbības stratēģisko, taktisko un operatīvo mērķu un pamatvirzienu definēšana;
 • efektīva pārvaldība un darbības vispārējā plānošana, vadīšana un koordinēšana, struktūrvienību racionālas un saskaņotas darbības organizēšana;
 • īstermiņa un ilgtermiņa darbības plānu, tajā skaitā budžeta, sastādīšana un apstiprināšana, mērķu un plānu korekciju nepieciešamības identificēšana atbilstoši ārējās vides un nozares situācijas izmaiņām;
 • darbības rādītāju efektīva uzraudzība, finanšu darījumu pārraudzība;
 • izdevumu kontrole, materiāltehnisko un citu resursu apgādes plānošana un to racionāla izmantošana.

Prasības kandidātiem:

 • valsts valodas un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamajā apjomā (vismaz C1 līmenis valsts valodai; vismaz B1 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs svešvalodā atbilstoši Europass Valodu pases pašnovērtējuma tabulai);
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • vismaz 3 (trīs) gadu pieredze kapitālsabiedrības vadošā amatā (pieredze kapitālsabiedrības vadošā amatā, kas darbojas SIA “Gulbenes nami” komercdarbības jomā, tiks uzskatīta par priekšrocību), vai vismaz 3 (trīs) gadu pieredze vadītāja, vadītāja vietnieka vai struktūrvienības vadītāja amatā valsts vai pašvaldības iestādē, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus SIA “Gulbenes nami”;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • nevainojama reputācija ;
 • zināšanas un izpratne par namu pārvaldīšanas un komunālo pakalpojumu nozari;
 • zināšanas un izpratne par pašvaldības kapitālsabiedrības darbību un vadību, tostarp risku un pārmaiņu vadību, finanšu resursu pārvaldību;
 • kompetence darbinieku motivēšanā un attīstīšanā, orientācijā uz rezultātu sasniegšanu; komandas vadīšanā; lēmumu pieņemšanā un atbildībā, pozitīvu attiecību veidošanā un uzturēšanā;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā noteiktajām prasībām.

 

Kandidātam jāiesniedz šādi dokumenti:

 • pieteikuma vēstuli brīvā formā. Pieteikuma vēstulē jānorāda kandidāta kontaktinformācija (dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs);
 • parakstītu dzīves gājuma aprakstu (Curriculum Vitae) (sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai, kas pieejama http://www.europass.lv/curriculum-vitae/veidlapas), iekļaujot pašvērtējumu par valodu zināšanām un informāciju par B kategorijas autovadītāja apliecību;
 • augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds);
 • parakstītu apliecinājumu par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību likuma 37.panta ceturtajā daļā izvirzītajām prasībām, kandidējot uz valdes locekļa amatu;
 • valsts valodas prasmes apliecību, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – augstākā līmeņa 1.pakāpei C1 (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);
 • kandidāta sagatavotu SIA “Gulbenes nami” turpmākās darbības attīstības redzējumu 3 (trīs) gadiem, kurā norādītas svarīgākās nākotnes prioritātes; veicamās darbības prioritāšu sasniegšanai; ar SIA “Gulbenes nami” komercdarbību saistītu aktuālu problēmjautājumu un situācijas risinājumu veicamās darbības (teksta apjoms – ne vairāk kā 3 (trīs) A4 formāta lapas datorrakstā). Informācija par SIA “Gulbenes nami” pieejama – http://www.gulbenesnami.lv/.
 • citus dokumentus, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi, kā arī rekomendācijas.

Pieteikumu var iesniegt līdz 2021.gada 19.februāra pulksten 16.00:

 • Gulbenes novada pašvaldībā (pie ieejas izvietotajā slēgtajā pašvaldības pasta kastītē), Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā (darba laiks no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8.00 līdz pulksten 17.00, piektdienās no pulksten 8.00 līdz pulksten 16.00), ievietotus slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums SIA “Gulbenes nami” valdes locekļa amata kandidātu atlasei”;
 • nosūtot pa pastu, ievietotus slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums SIA “Gulbenes nami” valdes locekļa amata kandidātu atlasei”, Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu iela 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401;
 • elektronisku dokumentu veidā, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un ar pievienotu laika zīmogu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz Gulbenes novada pašvaldības elektroniskā pasta adresi: . Gadījumā, ja elektroniski iesniegts pieteikums nav parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kandidāts, kurš ir atlasīts dalībai II kārtā, pieteikumu paraksta pirms intervijas.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties … Tālrunis informācijai: 64473230.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informāciju norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba.

Atlases nolikums