GnvskGulbenes novada Izglītības pārvalde, reģistrācijas numurs 90012350439, izsludina pieteikšanos uz Gulbenes novada vidusskolas, reģistrācijas numurs 50900034951 sākumskolas skolotāja (profesijas kods 2341 02) amatu (1.-3.klasei) pilna slodze (1 amata likme) uz nenoteiktu laiku.

Gulbenes novada vidusskola piedāvā:

 • iespēju strādāt dinamiskā, draudzīgā un uz attīstību vērstā vidē;
 • radošu un atbildīgu darbu;
 • mēnešalgu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Galvenie amata pienākumi:

 • īstenot izglītības programmu konkrētajā mācību priekšmetā atbilstoši Valsts izglītības standartam;
 • analizēt katra izglītojamā mācīšanās, psiholoģiskās, adaptācijas un cita rakstura problēmas un noteikt izmantojamās metodes to risināšanai;
 • veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību saturu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • sadarboties ar vecākiem, informēt viņus par izglītojamā panākumiem un problēmām izglītības iestādē, kopīgi meklējot risinājumus;
 • veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un sava darba pašanalīzi;
 • kārtot dokumentāciju atbilstoši izglītības iestādes noteiktajām prasībām;
 • rūpēties par izglītojamo drošību un izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu;
 • pilnveidot savas profesionālās kompetences.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 ,,Par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību”;
 • psiholoģiskā noturība, augsta saskarsmes kultūra un komunikatīvās prasmes;
 • labas saskarsmes iemaņas, psiholoģiska sagatavotība un spēja pielāgoties dažādo mērķauditoriju specifiskajām vajadzībām;
 • izcilas komunikācijas prasmes;
 • spēja pieņemt lēmumus;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām.

Motivācijas vēstuli (līdz vienai A4 lp.), CV (Curriculum Vitae Europass formātā), izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī rekomendācijas, ja tādas ir pretendenti var iesniegt līdz 2021.gada 16.augustam pulksten 17.00:

 • nosūtot pa pastu, adresētu Gulbenes novada vidusskolai, Skolas ielā 10, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401;
 • nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi ;

Pieteikumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.
 • iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informāciju norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba

Tālrunis informācijai: 64474141