stam120Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, aicina pieteikties darbā uz Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldes vadītāja  (profesijas kods 1112 36) amatu uz nenoteiktu laiku.

Mēs piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā, draudzīgā un uz attīstību vērstā kolektīvā;
 • radošu un atbildīgu darbu ar iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • mēnešalgu sākot no 1137,00 EUR (1.saime, IV A līmenis, 13.mēnešalgu grupa, 1.kategorija)  pārbaudes laikā pirms nodokļu nomaksas, pēc pārbaudes laika pirms nodokļu nomaksas līdz 1397 EUR (1.saime, IV A līmenis, 13.mēnešalgu grupa, 2.kategorija) 

Pagasta pārvaldes vadītāja amata pretendentam tiek izvirzītas šādas izglītības un profesionālās pieredzes prasības:

 • akadēmiskā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • pieredze vadošā amatā (vēlama pašvaldībā vai valsts pārvaldē);
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • zināšanas un izpratne par pašvaldības iestādes administratīvo un saimniecisko vadību,
 • tajā skaitā par iestādes budžeta plānošanu un izpildes kontroli;
 • amata kompetencei atbilstošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • angļu un/vai krievu valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • labas datora lietošanas prasmes,
 • labas prezentācijas prasmes mutvārdos un rakstveidā;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • kompetences:
 • attiecību veidošana un uzturēšana;
 • lēmumu pieņemšana un atbildība;
 • stratēģiskais redzējums;
 • analītiskā domāšana;
 • komunikācija.

Galvenie amata pienākumi:

 • vadīt, plānot, organizēt un nodrošināt pārvaldes darbu, personīgi atbildēt par pārvaldes likumīgu darbību un kompetences jautājumu izpildi, kā arī par pārvaldē ietilpstošo pašvaldības speciālistu (darbinieku), struktūrvienību darba organizēšanu un pašvaldības struktūrvienību nolikumu apstiprināšanu;
 • atbildēt par pārvaldē sniegto pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību un kvalitāti, kā arī organizēt iedzīvotāju pieņemšanu un atbilstoši savai kompetencei izskatīt iesniegumus un sūdzības, kā arī atbildēt par informācijas apriti starp pārvaldi un citām pašvaldības institūcijām;
 • nodrošināt vietējo iedzīvotāju un uzņēmēju iesaistīšanu pašvaldības autonomo funkciju un jautājumu risināšanā pārvaldes teritorijā, organizējot sanāksmes un forumus par pašvaldībai un iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem;
 • sniegt informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem, nodrošināt pieejamību informācijai par Gulbenes novada domes pieņemtajiem lēmumiem;
 • pārraudzīt pārvaldes darbības teritorijā esošo pašvaldības iestāžu, struktūrvienību darbību, sniegt atbalstu saimniecisko jautājumu risināšanā pārvaldei iedalītā budžeta iespēju robežās;
 • organizēt pārvaldes pārziņā nodotās kustamās un nekustamās mantas apsaimniekošanu;
 • nodrošināt pārvaldei nodoto pašvaldības objektu apsaimniekošanu, normatīvajos aktos un pašvaldības noteiktajā kārtībā rīkoties ar pārvaldes rīcībā esošajiem materiālajiem resursiem un piešķirtajiem finanšu līdzekļiem un atbildēt par to izlietojumu;
 • izstrādāt vietējas nozīmes projekta pieteikumus un koordinēt to  realizēšanas gaitu, saturisko un finanšu atskaišu sagatavošanu, piedalīties savā teritorijā nepieciešamo novada nozīmes projektu izstrādē un realizācijā u.c.

Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldes vadītāja veicamie amata pienākumi un pilnvaras pilnā apmērā pieejami Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldes nolikumā Gulbenes novada pašvaldības mājaslapā https://www.gulbene.lv/lv/doks/pn/253-stn

CV (Curriculum Vitae) Europass formātā, motivācijas vēstuli (līdz vienai A4 formāta lapai datorrakstā), nolikuma prasībām atbilstošas izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas,  kā arī amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas pretendenti var iesniegt līdz 2021.gada 4.augustam pulksten 17.00:

 • nosūtot pa pastu, ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldes vadītāja vakancei” Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401;
 • nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi ;
 • Gulbenes novada pašvaldībā (pie ieejas izvietotajā slēgtajā pašvaldības pasta kastītē), Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā (darba laiks no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8.00 līdz pulksten 17.00, piektdienās no pulksten 8.00 līdz pulksten 16.00) ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldes vadītāja vakancei”.

Pieteikumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. 

Ar konkursa nolikumu var iepazīties ŠEIT

Atlase uz vakanto amata vietu notiks divās kārtās. Pirmā kārta - pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta darba intervija, kuras laikā tiks novērtētas pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.
 • iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informāciju norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba

Tālrunis informācijai: 64473230;  64472216