Gerbonis mazs

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, aicina pieteikties darbā uz Gulbenes novada pašvaldības Ekonomikas nodaļas vadītāja (profesijas kods 1213 23) amatu uz nenoteiktu laiku.

Gulbenes novada pašvaldība piedāvā:

 • iespēju strādāt dinamiskā, draudzīgā un uz attīstību vērstā kolektīvā;
 • radošu un atbildīgu darbu ar iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • mēnešalgu sākot no 1404,00 EUR (36.saime, IV līmenis, 13.mēnešalgu grupa, 1.kategorija) pārbaudes laikā pirms nodokļu nomaksas, pēc pārbaudes laika pirms nodokļu nomaksas līdz 1706 EUR (36.saime, IV līmenis, 13.mēnešalgu grupa, 3.kategorija).

Galvenie amata pienākumi:

 • vadīt un organizēt Ekonomikas nodaļas darbu;
 • organizēt un vadīt Gulbenes novada pašvaldības budžeta plānošanas darbu, atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem;
 • vadīt pašvaldības budžeta grozījumu sagatavošanu;
 • veikt budžeta kontroli par budžeta līdzekļu izlietojumu;
 • pārraudzīt un veikt finanšu prognozēšanas un analīzes procesus pašvaldībā, informēt vadību par budžeta izpildi;
 • plānot pašvaldības vidēja termiņa budžetu atbilstoši pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem;
 • kontrolēt budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodu pielietošanu;
 • piedalīties valsts budžeta mērķdotāciju sadalē;
 • sagatavot finansēšanas plānus, to projektus un grozījumus saistībā ar valsts budžeta finansējuma, Eiropas savienības struktūrfondu un citiem projektiem;
 • izstrādāt normatīvos un metodiskos dokumentus nodaļas kompetencē esošajos jautājumos un nodrošināt to realizēšanu un izpildi;
 • organizēt novada domes Finanšu komiteju, sagatavot lēmumu projektus izskatīšanai novada domes pastāvīgo komiteju sēdēs un novada domes sēdēs;
 • piedalīties un organizēt atskaišu sagatavošanu par novada domes kopbudžeta izpildi Valsts kasei;
 • sniegt metodisko palīdzību pašvaldības iestāžu/ institūciju darbiniekiem finanšu jautājumos;
 • piedalīties novada domes izveidoto komisiju darbā nodaļas kompetencē esošajos jautājumos;
 • sagatavot atskaites  iesniegšanai pēc pieprasījuma;
 • nodrošināt finanšu dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu, izmantošanu un lietu nodošanu iestādes arhīvā.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība (bakalaura grāds) ekonomikā,  sabiedrības vadībā vai tiesību zinātnēs;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes mutvārdos un rakstveidā;
 • pārzināt LR likumdošanā noteiktos normatīvos aktus finanšu un ekonomikas jomā;
 • ļoti labas prasmes darbā ar biroja datorprogrammām un elektroniskām informācijas sistēmām;
 • prasme strādāt ar budžeta plānošanas programmu “BUDZIS”;
 • spēja strādāt patstāvīgi un pieņemt lēmumus, augsta atbildības sajūta un  precizitāte;
 • spēja strādāt intensīvos darba apstākļos;
 • spējā strādāt komandā un prasme plānot un organizēt savu darbu;
 • vismaz divu gadu pieredze finanšu jomā pašvaldības darbā;
 • lai izpildītu Ministru  kabineta  2021. gada  28. septembra noteikumos  Nr. 662  “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības  ierobežošanai”  ietverto regulējumu, kā arī Ministru kabineta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” pretendentam jābūt derīgam Covid-19 sadarbspējīgam vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam. Sertifikātu lūgsim uzrādīt tikai tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz atlases otro kārtu.

Motivācijas vēstuli (līdz vienai A4 lp.), CV (Curriculum Vitae Europass formātā), izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī rekomendācijas, ja tādas ir pretendenti var iesniegt līdz 2022.gada 19.janvārim  pulksten 17.00:

 • nosūtot pa pastu, ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums Gulbenes novada pašvaldības Ekonomikas nodaļas vadītāja vakancei” Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401;
 • nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi ;
 • Gulbenes novada pašvaldībā (pie ieejas izvietotajā slēgtajā pašvaldības pasta kastītē), Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā (darba laiks no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8.00 līdz pulksten 17.00, piektdienās no pulksten 8.00 līdz pulksten 16.00) ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums Gulbenes novada pašvaldības Ekonomikas nodaļas vadītāja vakancei”

Pieteikumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.
 • iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informāciju norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba

Tālrunis informācijai: 64473208; 64472216