Gerbonis mazs

Sveķu pamatskola, reģistrācijas Nr. 90011546461, aicina pieteikties darbā uz Sveķu pamatskolas izglītības psihologa (profesijas kods 2634 03) amatu nenoteiktu laiku.

Sveķu pamatskola piedāvā:

 • iespēju strādāt dinamiskā, uz attīstību vērstā kolektīvā;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • mēnešalgu sākot no 830,00 EUR (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”);
 • speciālo piemaksu par darbu, kas saistīts ar īpašu risku;
 • pilnas slodzes darbu (30 stundas nedēļā).

Galvenie amata pienākumi:

 • sadarbojoties ar skolotājiem un vecākiem, palīdz skolēniem risināt problēmas, kas traucē mācībām;
 • pēta bērnu psiholoģisko gatavību skolai, izstrādā adaptācijas programmas, lai veicinātu jaunāko klašu skolēnu iejušanos skolā;
 • veic diagnosticējoši – koriģējošu darbu ar skolēniem, kuriem ir mācību un uzvedības problēmas;
 • pēta skolēnu intelektu, uzvedību, izziņas procesus, saskarsmes iemaņas un personību, izmantojot dažādas izpētes metodes (piemēram, novērošanu, interviju, testus);
 • piedalās mācību stundās un vēro, kā skolēni sadarbojas savā starpā un ar skolotāju;
 • veic klases kā grupas psiholoģisko izpēti un skolas emocionāli psiholoģiskās vides izpēti, izstrādā ieteikumus pedagogiem efektīvākam darbam;
 • konsultē skolēnus individuāli un grupās par mācību jautājumiem, pašattīstību, savstarpējām attiecībām, konfliktu risināšanu un citām psiholoģiskām tēmām;
 • konsultē vecākus par bērnu audzināšanu;
 • sadarbojas ar skolas vadību, pedagogiem, sociālo pedagogu, speciālo pedagogu un logopēdu, lai izstrādātu un īstenotu skolēna atbalsta pasākumu plānu.

Prasības pretendentiem:

 • augstākās izglītības diploms par akreditētas bakalaura studiju programmas
  un akreditētas maģistra studiju programmas psiholoģijā apguvi vismaz 200 kredītpunktu apjomā (vismaz vienai no šīm programmām jābūt profesionālajai studiju programmai);
 • reģistrācija Psihologu reģistrā;
 • psihologa sertifikāts noteiktā profesionālās darbības jomā „izglītības un skolu psiholoģija”;
 • prasme izmantot dažādas psiholoģiskās izpētes metodes;
 • normatīvo aktu pārzināšanā attiecīgajā jomā;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • teicamas saskarsmes un komunikācijas prasmes, prasme strādāt komandā, augsta atbildības izjūtam, psiholoģiskā noturība strādāt sarežģītās situācijās, spēja risināt problēmjautājumus;
  prasme strādāt ar datoru (MS Office).
 • lai izpildītu Ministru  kabineta  2021. gada  28. septembra noteikumos Nr. 662  “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības  ierobežošanai”  ietverto regulējumu, kā arī Ministru kabineta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” pretendentam jābūt derīgam Covid-19 sadarbspējīgam vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam. Sertifikātu lūgsim uzrādīt tikai tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz atlases otro kārtu.

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

 • CV (Curriculum Vitae) Europass formātā;
 • izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikumu var iesniegt līdz 2021.gada 20.decembrim plkst. 11.00:

nosūtot pa pastu, ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums Sveķu pamatskolas izglītības psihologa vakancei” uz adresi: Sveķu pamatskola, „Aduliena”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420;

 • nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi:
 • Sveķu pamatskolā (lietvedībā, iepriekš telefoniski piesakoties, tel.29492995) „Aduliena”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 (darba laiks no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, piektdienās no pulksten 8.00 līdz plkst. 16.00) ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Sveķu pamatskolas Izglītības psihologa vakancei”.

Pieteikumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. 

Atlase uz vakanto amata vietu notiks divās kārtās. Pirmā kārta - pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta – darba intervija, kuras laikā tiks novērtētas pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Sveķu pamatskola informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informāciju norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba.

Tālrunis informācijai: 29492995