Gerbonis mazsGulbenes novada būvvalde, reģistrācijas Nr.90009151360, aicina pieteikties darbā uz Gulbenes novada būvvaldes galvenā arhitekta (profesijas kods 2161 01) amatu uz nenoteiktu laiku.

 Gulbenes novada būvvalde piedāvā:

 • iespēju strādāt dinamiskā, draudzīgā un uz attīstību vērstā kolektīvā;
 • radošu un atbildīgu darbu ar iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu;
 • palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā;
 • mēnešalgu sākot no 1128,00 EUR (51.saime, IV A līmenis, 11.mēnešalgu grupa, 2.kategorija) pārbaudes laikā pirms nodokļu nomaksas, pēc pārbaudes laika pirms nodokļu nomaksas līdz 1382 EUR (51.saime, IV A līmenis, 11.mēnešalgu grupa, 3.kategorija).

Galvenie amata pienākumi:

 • pārraudzīt arhitektoniskās kvalitātes principa ievērošanu Gulbenes novada teritorijā;
 • pārstāvēt Gulbenes novada būvvaldi tās kompetencē esošajos jautājumos arhitektūras jomā;
 • pieņemt, reģistrēt, izskatīt un izvērtēt būvniecības ieceru atbilstību spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un pašvaldības teritorijas plānojumam;
 • sagatavot būvniecības dokumentus: būvatļaujas, izziņas un lēmumus Būvniecības informācijas sistēmā (BIS);
 • izskatīt būvniecības ieceres, būvprojektus un citas ar būvniecības procesu saistības lietas, pieņemot lēmumus to akceptēšanai, saskaņošanai vai pamatotam atteikumam Būvniecības likumā, Vispārīgos būvnoteikumos un speciālajos Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā;
 • sniegt konsultācijas ar būvniecību saistītos jautājumos-par būvniecības procesa kārtību, par novada teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem, par būvniecības iespējām Gulbenes novada teritorijā;
 • amata kompetences ietvaros pieņemt un izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegtos dokumentus, sagatavot atbildes noteiktajos termiņos atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • piedalīties būvobjektu nodošanas ekspluatācijā komisijas darbā;
 • izskatīt reklāmu un izkārtņu izvietošanas iesniegumus, sagatavot izvietošanas atļaujas un maksas aprēķinus Gulbenes novada teritorijā saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem par reklāmu un publisko izkārtņu izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku telpu.

Prasības pretendentiem:

 • otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība arhitektūrā un profesionālās kvalifikācijas sertifikāts;
 • būvniecību reglamentējošo normatīvos aktu pārzināšana;
 • vismaz pēdējo 2 (divu) gadu pieredze arhitektūras specialitātē;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • vēlama prasme strādāt ar Būvniecības informācijas sistēmu (BIS);
 • teicamas prasmes darbā ar datoru;
 • vēlama pieredze pašvaldības vai valsts darbā;
 • labas sadarbības un saskarsmes prasmes;
 • lai izpildītu Ministru  kabineta  2021. gada  28. septembra noteikumos 662  “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības  ierobežošanai”  ietverto regulējumu, kā arī Ministru kabineta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” pretendentam jābūt derīgam Covid-19 sadarbspējīgam vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam. Sertifikātu lūgsim uzrādīt tikai tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz atlases otro kārtu.

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

- CV (Curriculum Vitae) Europass formātā;

- motivācijas vēstule (līdz vienai A4 formāta lapai datorrakstā);

- izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikumu var iesniegt līdz 2022.gada 21.janvārim pulksten 15.00:

 • nosūtot pa pastu, ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums Gulbenes novada būvvaldes galvenā arhitekta vakancei” Gulbenes novada būvvaldei, Ābeļu iela 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401;

Pieteikumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. 

Atlase uz vakanto amata vietu notiks divās kārtās. Pirmā kārta - pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta – darba intervija, kuras laikā tiks novērtētas pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informāciju norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba.

Tālrunis informācijai: 29277150