auseklitisGulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis” aicina darbā izglītības psihologu (profesijas kods 2634 03) amats uz nepilnu slodzi (0,2 amata likme) uz nenoteiktu laiku.

 Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis” piedāvā:

 • iespēju strādāt dinamiskā, draudzīgā un uz attīstību vērstā vidē;
 • radošu un atbildīgu darbu;
 • mēnešalgu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot, organizēt un vadīt izglītības psihologa darbu,  saskaņā ar pirmsskolas vadības un iestādes darbību reglamentējošiem normatīviem dokumentiem;
 • sadarboties ar pirmsskolas pedagogiem;
 • veikt izglītojamo psiholoģisko izpēti, izvērtēšanu un konsultēšanu;
 • sagatavot rakstiskus atzinumus par izglītojamo psiholoģiskās izpētes rezultātiem.
 • veikt izglītojamo sociālpsiholoģiskās vides izpēti;
 • konsultēt vecākus un pedagogus izglītojamo psiholoģisko problēmu gadījumos;
 • līdzdarboties izglītojamo individuālā attīstības plāna sagatavošanā, mācību apguves grūtību gadījumos, un ieteikumu izstrādāšana pedagogiem un vecākiem atbalsta sniegšanai.

Prasības pretendentiem:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” un Ministru kabineta noteikumiem Nr.301 “Psihologu noteikumi”;
 • psihologa kvalifikācija, kā arī psihologs iekļauts psihologu reģistrā Izglītības kvalitātes valsts dienesta sistēmā;
 • amata pienākumu pildīšanai nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;;
 • prasme plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu;
 • atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;
 • spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci;
 • spēja cieņpilni komunicēt ar bērniem un pieaugušajiem;
 • spēja savā darbā izmantot jaunākās mācību metodes;
 • prasmes darbā ar datoru (MS Word, PowerPoint un interneta pārlūkprogrammām) un interaktīvajiem rīkiem;
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, precizitāte, augsta atbildības sajūta;
 • lai izpildītu Ministru  kabineta  2021. gada  28. septembra noteikumos  Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības  ierobežošanai”  ietverto regulējumu, kā arī Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumu Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, pretendentam jābūt derīgam Covid-19 sadarbspējīgam vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam. Sertifikāts tiks lūgts uzrādīt tikai tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz atlases otro kārtu.

Motivācijas vēstuli (līdz vienai A4 lp.), CV (Curriculum Vitae Europass formātā), izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī rekomendācijas, ja tādas ir pretendenti var iesniegt līdz 2022.gada 31.janvāra pulksten 16.00:

 • nosūtot pa pastu, adresētu Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādei “Auseklītis”, Nākotnes ielā-4, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401;
 • nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi ;

Pieteikumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

Pieteikumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informāciju norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba.

Tālrunis informācijai: 28343709 (Iestādes vadītāja V. Pušķe)

Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” aicina darbā skolotāju logopēdu (profesijas kods 2352 01) uz nepilnu slodzi (0,5 amata likme) uz noteiktu laiku.

Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis” piedāvā:

 • iespēju strādāt dinamiskā, draudzīgā un uz attīstību vērstā vidē;
 • radošu un atbildīgu darbu;
 • mēnešalgu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Galvenie amata pienākumi:

 • organizēt izglītojamo runas un rakstu valodas diagnostiku, īstenot korekcijas darbu sadarbībā ar pedagogiem un izglītojamo vecākiem;
 • veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un atzinumu sagatavošanu;
 • plānot un realizēt savu darbu saskaņā ar Iestādē realizējamajām pirmsskolas izglītības programmām;
 • sadarboties ar Iestādes vadību, pedagogiem un izglītojamo vecākiem, lai izstrādātu un īstenotu izglītojamā atbalsta pasākumus,
 • aktīvi iesaistīties Atbalsta komandas darbā;

Prasības pretendentiem:

 • Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • prasme plānot un nodrošināt kvalitatīvu darbu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte, psiholoģiskā noturība, augsta saskarsmes kultūra un komunikatīvās prasmes;
 • lai izpildītu Ministru  kabineta  2021. gada  28. septembra noteikumos 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības  ierobežošanai”  ietverto regulējumu, kā arī Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumu Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, pretendentam jābūt derīgam Covid-19 sadarbspējīgam vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam. Sertifikāts tiks lūgts uzrādīt tikai tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz atlases otro kārtu.

Motivācijas vēstuli (līdz vienai A4 lp.), CV (Curriculum Vitae Europass formātā), izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī rekomendācijas, ja tādas ir pretendenti var iesniegt līdz 2022.gada 31.janvāra pulksten 16.00:

 • nosūtot pa pastu, adresētu Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādei “Auseklītis”, Nākotnes ielā-4, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401;
 • nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi ;

Pieteikumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

Pieteikumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informāciju norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba.

Tālrunis informācijai: 28343709 (Iestādes vadītāja V. Pušķe)

Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” aicina darbā pirmsskolas iestāžu un skolu māsu (profesijas kods 2221 34) uz nepilnu slodzi (0,25 amata likme) uz nenoteiktu laiku.

 

Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis” piedāvā:

 • iespēju strādāt dinamiskā, draudzīgā un uz attīstību vērstā vidē;
 • radošu un atbildīgu darbu;
 • mēnešalgu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.851 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem”.

Galvenie amata pienākumi:

 • sniegt medicīnisko palīdzību bērniem un personālam;
 • kopā ar administrāciju organizēt un nodrošināt bērnu dzīvības un veselības aizsardzību;
 • kārtot normatīvajos aktos noteikto izglītojamo medicīnisko dokumentāciju;
 • veikt medicīnisko dokumentu reģistru e-klasē;
 • plānot un kontrolēt darbinieku obligātās periodiskās veselības pārbaudes;
 • kontrolēt higiēnas prasību ievērošanu iestādes telpās un teritorijā;
 • atbildēt par epidemioloģisko pasākumu ievērošanu;
 • komplektēt pirmās palīdzības aptieciņas;
 • uzraudzīt un kontrolēt ēdināšanas kvalitāti un norisi;
 • popularizēt bērnu, viņu vecāku un personāla vidū veselīgu dzīvesveidu, iesaistoties iestādes mācību un audzināšanas procesā;
 • konsultēt vecākus bērnu veselības nostiprināšanas jautājumos;

Prasības pretendentiem:

 • MK noteikumos noteiktā medicīniskā izglītība, reģistrācija Ārstniecības personu (māsu) reģistrā;
 • prasme plānot un nodrošināt kvalitatīvu darbu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
 • psiholoģiskā noturība, augsta saskarsmes kultūra un komunikatīvās prasmes;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām.
 • lai izpildītu Ministru  kabineta  2021. gada  28. septembra noteikumos 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības  ierobežošanai”  ietverto regulējumu, kā arī Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumu Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, pretendentam jābūt derīgam Covid-19 sadarbspējīgam vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam. Sertifikāts tiks lūgts uzrādīt tikai tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz atlases otro kārtu.

Motivācijas vēstuli (līdz vienai A4 lp.), CV (Curriculum Vitae Europass formātā), izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī rekomendācijas, ja tādas ir pretendenti var iesniegt līdz 2022.gada 31.janvāra pulksten 16.00:

 • nosūtot pa pastu, adresētu Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādei “Auseklītis”, Nākotnes ielā-4, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401;
 • nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi ;

Pieteikumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informāciju norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba.

Tālrunis informācijai: 28343709 (Iestādes vadītāja V. Pušķe)