Ruukiitis logo

Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”, reģistrācijas Nr. 4401901933, aicina pieteikties darbā uz Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” pirmsskolas iestāžu un skolu māsas (profesijas kods 2221 34) amatu (0.5 amata likme) uz noteiktu laiku.

 Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis" piedāvā:

 • mēnešalgu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.851 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem;
 • sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
 • drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi;
 • dinamisku un radošu kolektīvu.

Galvenie amata pienākumi:

 • sniegt medicīnisko palīdzību bērniem un personālam;
 • kopā ar administrāciju organizēt un nodrošināt bērnu dzīvības un veselības aizsardzību;
 • plānot un kontrolēt darbinieku obligātās periodiskās veselības pārbaudes;
 • kontrolēt higiēnas prasību un epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu iestādē;
 • analizēt ārstniecības personu sniegto informāciju par izglītojamo veselības stāvokli ;
 • konsultēt vecākus bērnu veselības nostiprināšanas jautājumos.

Prasības pretendentiem:

 • Ministru Kabineta noteikumos noteiktā medicīniskā izglītība, reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
 • prasme plānot un nodrošināt kvalitatīvu darbu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
 • psiholoģiskā noturība, augsta saskarsmes kultūra un komunikatīvās prasmes;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām;
 • lai izpildītu Ministru  kabineta  2021. gada  28. septembra noteikumos Nr. 662  “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības  ierobežošanai”  ietverto regulējumu, kā arī Ministru kabineta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” pretendentam jābūt derīgam Covid-19 sadarbspējīgam vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam.

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

- CV (Curriculum Vitae) Europass formātā;

- rekomendācijas (ja tādas ir);

- izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikumu var iesniegt līdz 2022.gada 21.janvārim pulksten 17.00:

 • nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: ar norādi “Pieteikums uz pirmsskolas iestāžu un skolu māsas vakanci”

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informāciju norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba.

Tālrunis informācijai: 26361073

Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”, reģistrācijas Nr. 4401901933, aicina pieteikties darbā uz Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” pirmsskolas izglītības skolotāja (profesijas kods 2342 01) amatu (1 amata likme jeb 40 stundas nedēļā) uz noteiktu laiku.

 

Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis piedāvā:

 • mēnešalgu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”;
 • sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
 • drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi;
 • dinamisku un radošu kolektīvu.

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot un nodrošināt kvalitatīvu, bērnu vecumam un individuālām spējām atbilstošu izglītības procesu grupā;
 • sadarboties ar kolēģiem un vecākiem, lai veicinātu katra bērna izaugsmi;
 • veikt bērnu attīstības dinamikas izpēti;
 • plānot savu darbību un sagatavot darbam nepieciešamo dokumentāciju, tostarp e-vidē;
 • piedalīties Iestādes attīstības plānošanā un īstenošanā atbilstoši kompetencei.

Prasības pretendentiem:

 • pieredze darbā ar bērniem;
 • izglītība un pedagogu profesionālās kompetences pilnveide atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu;
 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
 • sadarbspējīgs COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts; lai izpildītu Ministru  kabineta  2021. gada  28. septembra noteikumos Nr. 662  “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības  ierobežošanai”  ietverto regulējumu, kā arī Ministru kabineta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” pretendentam jābūt derīgam Covid-19 sadarbspējīgam vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam.

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

- CV (Curriculum Vitae) Europass formātā;

- rekomendācijas (ja tādas ir);

- izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikumu var iesniegt līdz 2022.gada 21.janvārim pulksten 17.00:

 • nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: ar norādi “Pieteikums uz pirmsskolas izglītības skolotāja vakanci”

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informāciju norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba.

Tālrunis informācijai: 26361073.