4.decembrī Gulbenes kultūras centrā jau sesto reizi norisinājās Gulbenes novada domes organizētā konkursa “Gada skolotājs” laureātu apbalvošanas pasākums “Nezaudēt zvaigznes”. Kopumā balvas tika pasniegtas septiņās nominācijās. Šogad nomināciju “Gada balva izglītībā” ieguva Gulbenes novada valsts ģimnāzijas mūzikas skolotāja Laura Anže. Visi laureāti saņēma Gulbenes novada pašvaldības Pateicības rakstus un naudas balvas.

Laura Anže – titula “Gada skolotājs 2015” un AS “Swedbank” Gulbenes filiāles specbalvas ieguvēja. Viņa ir mūzikas skolotāja, vada Gulbenes novada mūzikas skolotāju metodisko apvienību un kori „Silver”. 2014./2015. gadā novada koru skatē tika iegūts visaugstākais rezultāts, un finālskatē koris ieguva zelta diplomu.

9.klases skolēns Georgs Gibala saka: “Laura ir tā skolotāja, kas ar savu neatlaidību un entuziasmu pierādījusi, ka viņa ar prieku māca dziedāt saviem audzēkņiem. Dziedāt korī, tā nav tikai dziedāšana, tie ir labi kopā pavadīti brīži, bieži vien drūmākā dienā tie ir pat labākie brīži, jo te visi ir savējie. Neatlaidība ir skolotājas Lauras vislabākā īpašība, kas korim ir palīdzējusi sasniegt tik daudz un kļūt pazīstamākam. Pateicoties šai Lauras neatlaidībai, mūsu koris brīnumainā kārtā iekļuva “koru karos” un sevi pierādīja kā spēcīgu kori. Kaut būtu vairāk tādu skolotāju kā Laura!”

Nominācijā „Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem izglītojamajiem” tika sumināts Gulbīša vidusskolas skolotājs Ēriks Bukovskis. Visus darba gadus skolotājs veiksmīgi ir saskatījis potenciālu savos skolēnos, kā arī palīdz pilnveidot un attīstīt viņu talantus. Skolotājs tic skolēniem un prot radīt ticību savām spējām. Dažādojot mācību metodes un paņēmienus, rada skolēnos interesi padziļinātāk apgūt tēmas gan fizikā, gan mājturībā un tehnoloģijās, gan tehniskajā grafikā. Vidusskolas absolventi atzīst, ka turpinot tālākizglītību ar fiziku, tehnisko grafiku saistītās jomās, apgūt šos priekšmetus augstākā līmenī nesagādā grūtības, jo skolotājs ir spējis iemācīt teorētiskās un praktiskās pamatzināšanas ļoti augstā līmenī.

Nomināciju „Par inovācijām izglītības procesā” ieguva Lejasciema vidusskolas skolotāja Ligita Antiņa. Viņa ir ļoti aktīva un radoša skolotāja, kura ikdienas darbā izmanto IT, lai mācību procesu padarītu modernāku, interesantāku. Tās ir interaktīvās spēles, jauna pieeja mācību vielas apgūšanā. Ligita Antiņa ir projekta „Globālās izglītības sabiedrības veidošana” koordinatore Lejasciema vidusskolā, kā arī daudzu interesantu un netradicionālu aktivitāšu iniciatore, autore un organizatore.

„Par mūsdienīgu izglītības darba organizāciju un vadību” – šogad nominācijā tika apbalvota Lizuma vidusskolas direktore Irēna Ābeltiņa. Daudzajos direktores darba gados izdevies izveidot spēcīgu un profesionālu skolotāju kolektīvu. Direktore kolēģus mudina iesaistīties projektos, pilnveidoties, lai skolēniem spētu sniegt kvalitatīvu izglītību. Skola vairākus gadus darbojās ESF projektā „Dabaszinātnes un matemātika”. Šīs aktivitātes rezultātā skolēniem un skolotājiem radās iespēja strādāt un mācīties jaunās, izremontētās telpās, mācību procesā izmantot jaunākās tehnoloģijas. No 2015.gada skola, Irēnas Ābeltiņas vadībā, iesaistās Veselību veicinošās skolas tīkla aktivitātēs. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība ir apbalvojusi un pasniegusi apliecinājuma plāksnes pedagogam draudzīgākajām izglītības iestādēm, starp tām ir arī Lizuma vidusskola.

Gulbenes vidusskolas skolotāja Inga Anča saņēma novērtējumu nominācijā „Par ieguldījumu un darbu ar izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām”. Skolotāja savā darbā izmanto dažādas metodes, kuras tiek izvēlētas atbilstoši izglītojamo spējām un interesēm. Palīdzējusi sagatavot starptautisku projektu sadarbībā ar Zviedrijas, Anglijas un Latvijas Rotari klubiem. Kursos un savā praktiskajā darbā iegūtās zināšanas un pieredzi Inga tālāk nodod skolas un novada speciālo un vispārizglītojošo programmu skolotājiem.

Ramona Runģe, Gulbenes 2.vidusskolas skolotāja, saņēma balvu nominācijā „Par veiksmīgāko pedagoga debiju”. Viņa saņēma arī AS “Swedbank” Gulbenes filiāles specbalvu. Skolotāja Ramona Runģe darbu Gulbenes 2.vidusskolā uzsāka 2014.gada 1.septembrī kā vācu valodas skolotāja. Viņa strādā ar ieinteresētību un prot motivēt skolēnus mācību darbam. Skolotājas pašiniciatīva ir radošā pulciņa „Varavīksne” vadīšana. Viņa iesaistās LIZDA jauniešu padomē. 2015./2016.m.g. skolotāja veic 4.klases audzinātājas pienākumus. Skolotāja prasmīgi sadarbojas ar kolēģiem, vadot dažādus pasākumus, iesaistās skolas kolektīva saliedēšanas aktivitātēs.

Nominācijā „Par pozitīvas attieksmes un veselīga dzīvesveida popularizēšanu un attīstīšanu novadā” tika sumināta Stāķu pamatskolas skolotāja Aina Rubene. Skolotāja strādā Stāķu pamatskolā no 2000.gada, māca sportu, vada interešu izglītības nodarbības, veic klases audzinātāja pienākumus. Aina Rubene izmanto daudzveidīgus izglītojamo mācīšanās motivēšanas paņēmienus ne tikai savā priekšmetā, bet sportiskajās aktivitātēs integrē arī citu mācību priekšmetu saturu. Piemēram, sadarbībā ar vēstures un angļu valodas skolotājām izveidota metode vēstures jēdzienu, angļu valodas vārdiņu apguvei sportiskās stafetēs. Sadarbojoties ar Lietuvas Žygaičiu ģimnāzijas 8.klasi, kopīgi realizētas projektā „Veseli un laimīgi!” plānotās aktivitātes.

Kopumā naudas balvās skolotājiem no pašvaldības budžeta izmaksāti 1050 eiro.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste