28., 29.aprīlis – šīs dienas tiem novada pedagogiem, kuri pabija Jelgavā – pilsētā izaugsmei - , bija emocijām un atziņām bagātas, spēcinošas un arī pārdomas raisošas.

Paši jelgavnieki teic, ka pilsētas lielākā bagātība ir cilvēki – strādīgi, atsaucīgi un ieinteresēti. Un mēs pārliecinājāmies, kā tā tas arī ir. Brīnišķīgi cilvēki, kuri ar tik lielu mīlestību un degsmi runā par savu pilsētu, kura ik brīdi kļūst arvien skaistāka un sakārtotāka.

Sakārtotība – iespējams, ka tas varētu būt atslēgas vārds tam, ko mēs paspējām šajās divās dienās redzēt un pieredzēt (lai arī tā bija tikai neliela daļa no kopējā izglītības darba). Jelgava ir viena no lielajām Latvijas pilsētām, kurā dzīvo 57 tūkstoši iedzīvotāju. Pilsētā ir 2 ģimnāzijas, 5 vidusskolas, 1 pamatskola (mazākumtautību), 3 sākumskolas, 2 internātpamatskolas, 3 profesionālās ievirzes skolas, 2 interešu izglītības iestādes un 17 pirmsskolas izglītības iestādes ( divas no tām ir jaunas – durvis vērtas 2015.gadā). No 57 miljonu lielā pašvaldības budžeta izglītībai tiek atvēlēti 22 miljoni, kuri tiek ļoti pārdomāti un mērķtiecīgi tērēti. Par sistēmisku pieeju izglītības jomas attīstībai liecina arī tas, ka katrai skolai ir kāda noteikta sava sfēra, kurā tā darbojas un kura nedublējas ar to, kas notiek citā skolā (tautas valodā runājot, katrai skolai ir sava “rozīnīte”).

Skolu ilgtspējīgai attīstībai palīdz arī papildus motivējoši faktori: gan izglītības kvalitātes balva skolēniem, gan naudas balvas mācību olimpiāžu un zinātniski pētniecisko darbu laureātiem, gan balva par sasniegumiem dabaszinībās, gan nominācija “Labākais skolotājs”. Īpaši motivējoša skolu kolektīvu darbam mums šķita piedalīšanās konkursā “Zelta grauds” – skolu darbs tiek vērtēts gada garumā, bet balvas ieguvēja skola saņem ne tikai simbolisko skulptūru ar patiešām zelta graudu viducī, bet arī naudas balvu 5 tūkstoši eiro apmērā.

Pilsētas dome arī aktīvi iesaistās skolēnu nodarbinātības vasarā jautājumu risināšanā, jo NVA akcija par iespējām jauniešiem vasarā strādāt nenodrošina visus gribētājus ar pagaidu darbavietām. Pilsētas dome investē 100 tūkstoši eiro skolēnu darba algām vasaras periodā – katrai skolai tiek piešķirtas noteiktas kvotas, cik skolas jaunieši var iegūt šo iespēju pelnīt naudu, kā arī ir izstrādāti noteikti atlases kritēriji.

Mums bija iespēja pabūt vairākās izglītības iestādēs. Esam pateicīgi visu skolu vadības komandām par uzņemšanu un sniegto ieskatu skolu darbā:

•             Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola (bijusī 1.ģimnāzija) – guvām priekšstatu, kā skola ir uzsākusi un virzās pa profesionāli orientētās izglītības ceļu, pievēršot īpašu uzmanību inženierzinātnēm, matemātikas, dabaszinību un tehnikas virzienam. Skolā var apgūt CNC manuālo programmēšanu, netradicionālo matemātiku, 3D projektēšanu, datorgrafiku, robotiku un vēl daudz ko citu, nākotnes profesijām derīgu. Paldies skolotājiem, kuri ļāva mums pabūt savās nodarbībās (I.Bahmanim, K.Antonevičam, O.Vronskim);

•             uz īsu brīdi ielūkojāmies Iekļaujošās izglītības attīstības centrā, kurš sadarbojas ar skolu pedagogiem, vecākiem un skolēniem, lai pēc iespējas veiksmīgāk bērns, kuram ir dažāda rakstura problēmas, iekļautos skolas un klases dzīvē;

•             PII “Kāpēcīši” – jauna, ērta, skaista vide; baseins; darboties gribošs un gados ļoti jauns kolektīvs, kurš gatavs pieņemt izaicinājumus (ar 2016./2017.m.g. aprobēt jaunu programmu “FasTracKids”); kolektīvs, kurš māca bērnus caur eksperimentu pasauli (programma “Miniphanoments”);

•             ieskatījāmies interešu izglītības piedāvājumā Bērnu un jauniešu centrā “Junda” – skaista vide, dažādas programmas, plašs apmeklējums un interese no bērnu puses;

•             Jelgavas Amatu vidusskola – sakārtota vide (aprīkoti kabineti), kurā radītas visas iespējas jauniešiem apgūt dažādas profesijas. Izbaudījām topošo pavāru gatavotās vakariņas (ļoti garšīgas!) un topošo viesmīļu apkalpošanu (profesionāli!) – sajutāmies kā ļoti labā restorānā, kurā par mājīgumu rūpējās pati skolas direktore Edīte Bišere;

•             Jelgavas tehnikums – patiesi mūsdienīga profesionālās izglītības vide, kuras sakārtošanā investēti 15 miljoni eiro Eiropas struktūrfondu līdzekļu; skola piedāvā apgūt 13 specialitātes; mūsdienīgas un skaistas kopmītnes (studentiem izmaksā vien 8.50 eiro mēnesī) ar plašu bibliotēku;

•             Jelgavas 4.sākumskola – pamatizglītības programmā mācās 957 skolēni; skola realizē arī pirmsskolas izglītības programmu (46 izglītojamie). Plašs interešu pulciņu un fakultatīvo nodarbību piedāvājums (specifiskākie piedāvājumi: Lego robotikas pulciņš; uzņēmējprasmju attīstošās nodarbības; loģisko spēju attīstības pulciņš; matemātisko spēju apguves pulciņš; datorika; mājasdarbu klubiņš – tā nav pagarinātā grupa, bet iespēja ikvienam bērnam gūt profesionālu atbalstu mājasdarbu izpildē). Daudz un dažādas skolas tradīcijas. Skola, kura divas reizes ieguvusi “Zelta grauda” balvu.

Lai apjaustu jelgavnieku spēku, katram pašam ir jāaizbrauc, jāsaredz, jāsajūt, jāpaņem kāda atziņa savam ikdienas darbam un jāpriecājas, cik lieliskas iespējas ir dotas jaunajai paaudzei apgūt kvalitatīvu izglītību mūsdienīgā mācību vidē.

Paldies Jelgavas izglītības pārvaldes speciālistiem par tikšanos ar mums! Liels un sirsnīgs paldies Jelgavas izglītības pārvaldes galvenajai speciālistei izglītības jautājumos Lilijai Stepanovai, kura kā labais gariņš rūpējās par mūsu labsajūtu un kura bija noorganizējusi mums divas lieliskas dienas! Paldies Gulbenes novada IKS par atbalstu brauciena organizēšanā!

Iveta Zvaigzne,
Gulbenes novada skolu direktoru vietnieku, klašu audzinātāju MA vadītāja