24.augustā uz ikgadējo konferenci kopā pulcējās Gulbenes novada pedagogi, lai diskutētu par aktualitātēm pirms jaunā mācību gada. Konferences atklāšanā pedagogus sveica Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Vējiņš un Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājs Arnis Šķēls.
Uz konferenci tika aicināti Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta pārstāvji, lai sīkāk runātu par reformām izglītībā 2017./2018.mācību gadā. Konferences ietvaros pedagogu saimē tika uzņemti divi jaunie pedagogi – Oskars Vīksna, kurš kā basketbola treneris strādās Gulbenes novada Bērnu un jauniešu sporta skolā un Daina Rēdere, kura būs sākumskolas skolotāja Stāmerienas pamatskolā.
Bez tam tika pasniegti Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksti 6 pedagogiem: par nozīmīgu darba ieguldījumu izglītības jomā Irēnai Ābeltiņai, Lizuma vidusskolas direktorei, Ivetai Zvaigznei, Gulbenes vidusskolas direktora vietniecei, Simonai Sniķei, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas direktora vietniecei audzināšanas darbā, Inārai Ločmelei, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas ģeogrāfijas skolotājai.
Savukārt ministrijas Pateicības rakstu par audzēkņu sagatavošanu sekmīgam startam 2017.gada Speciālās Olimpiādes Pasaules ziemas spēlēs Austrijā saņēma Aigars Lasis, Sveķu internātpamatskolas treneris un Dace Dīvāne, Sveķu internātpamatskolas sporta skolotāja.
Gulbenes novada domes Atzinības rakstu par formālās, profesionālās ievirzes, neformālās un mūžizglītības darba organizēšanu saņēma Laima Braše, Rankas pamatskolas direktore; Atzinības rakstu par profesionalitāti, nozīmīgu ieguldījumu projekta “Skats uz mācīšanos” aktivitāšu un satura integrēšanā un kvalitatīvu rezultātu popularizēšanu pedagogiem novadā un Latvijā saņēma Jana Kalniņa, jauniešu iniciatīvu centra “B.u.M.s.” vadītāja, Jana Solovjova, K.Valdemāra pamatskolas skolotāja, Vita Medniece, Gulbenes 2.vidusskolas skolotāja, Zita Grinberga, Gulbenes 2.vidusskolas skolotāja. Gulbenes novada domes Pateicības rakstu par uzņēmību un ieguldījumu programmas “FasTracKids” aprobēšanā un ieviešanā tika pasniegti trijām Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes skolotājām: Velgai Žalimai, Spulgai Upānei un Gunitai Sliedei.
Konferences izskaņā klātesošajiem muzicēja Rīgas saksofonu kvartets.

Jana Igaviņa, Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste