er plus

                      2017./2018. mācību gadā Gulbenes novada valsts ģimnāzijā tiek realizēts Erasmus+  KA1 projekts “Būt, darīt un attīstīt” (līguma Nr.2017-1-LV01-KA101-035314). Pojekts ir apstiprināts vienam mācību gadam, tā galvenais mērķis ir paaugstināt skolotāju profesionālo kompetenci, kā arī palīdzēt atrast efektīvas mācību metodes, kas sekmētu ne tikai zināšanu apguvi, bet attīstītu caurviju kompetences – kritisko domāšanu, pašiniciatīvu, digitālās prasmes, sadarbību un līdzdalību.

Eiropas mobilitātes nodrošinās gan praktisko, gan teorētisko zināšanu pilnveidi. Darba vērošana Therasialyceum, Tilburg, Nīderlandē dos iespēju praktiski redzēt, kā skolotāji izrāda pašiniciatīvu, atbalsta skolēnos jaunradi, lai pilnveidotu savas kompetences un attīstītu skolēnos prasmi sadarbojoties uzņemties atbildību. Skolai ir sena un nozīmīga pieredze ārpusstundu darbā, mācību aktivitātes organizējot citā vidē – sadarbojoties ar vietējo pašvaldību, uzņēmumiem un organizācijām.

Projekta ietvaros augusta beigās piedalījos kursos “ICT for Collaborative, Project-Based Teaching and Learning” Maltā, kas deva iespēju papildināt gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas skolotāju un skolēnu sadarbības prasmju pilnveidē, apzināt projektu metodes izmantošanas iespējas skolēnu kompetenču attīstībai, kā arī digitālo prasmju pilnveidi ne tikai prezentāciju gatavošanā, bet galvenokārt izmantot platformas, kas dod iespējas sadarboties un strādāt komandā. Praktiski tika strādāts ar programmām, kas Interneta materiālus (piemēram no www.youtube.com) palīdz pārveidot par mācību līdzekļiem, ko praktiski var izmantot mācību stundās.  Malta ir angļu valodā runājoša valsts, kas ilgu laiku ir bijusi Lielbritānijas pakļautībā. Ir saglabājušās daudzas angļu tradīcijas – gan kreisās puses satiksme, gan slavenais angļu pēcpusdienas tējas laiks. Kursu laikā tikām iepazīstināti ar Maltas bagāto kultūru un vēsturi, kā arī ar jaunākajām tendencēm angļu valodas lietošanā un mācīšanā.

                Projekta koordinatore Aleksandra Birkova