Lejasciema vidusskolā 2018.gada 10. februārī notika skolas forums ar mērķi – uzzināt un apkopot sabiedrības viedokli par Lejasciema vidusskolas tālākās attīstības iespējām. Apzinoties to, ka skola ir pagasta sirds un bez tās nav nākotnes arī apdzīvotajai vietai, bija ļoti svarīgi plašākā auditorijā runāt par skolas attīstības jomām. Alūksnes mācītājs Ernsts Gliks pirms 329 gadiem dibināja skolu Lejasciemā, viņa misija bija dot izglītību cilvēkiem, kas sīksti turējās Vidzemes laukos, arī amatnieku un plostnieku apdzīvotajā Lejasciemā. Gadsimtu laikā skolu jomā daudz kas mainījies. Šobrīd Lejasciema centrā atrodas vidusskola, kurā mācās 124 skolēni ne tikai no Lejasciema, bet arī kaimiņu pagastiem un novadiem.

Pasākumā piedalījās 61 dalībnieks. Tika pārstāvētas dažādas sociālās grupas – skolēni, skolotāji, vecāki, absolventi un sabiedrības pārstāvji. Starp tiem arī Lejasciema pagasta pārvaldes vadītājs Māris Milns, Gulbenes novada domes izpilddirektore Guna Švika, Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājs Arnis Šķēls. To vadīja Lejasciema vidusskolas absolvente un skolas vecāku pārstāve Jana Igaviņa.

Skolas foruma 1.daļā direktore Ineta Maltavniece klātesošos iepazīstināja ar Lejasciema vidusskolas nākotnes vīziju, darbības mērķi, izglītības un interešu izglītības programmām, papildus izglītošanās iespējām, pedagoģisko sastāvu, tradīcijām, skolas tuvākās nākotnes vajadzībām.

Pasākuma 2.daļā dalībnieki strādāja 5 darba grupās, izsakot viedokli par 3 jautājumiem:

 1. Lejasciema vidusskolas stiprās puses
 2. Lejasciema vidusskolā uzlabojamais un skolas iespējas
 3. Lejasciema vidusskolas ideālais absolvents

Kā papildus jautājums katram dalībniekam uz lapiņas bija jāuzraksta viena apņemšanās, ko varētu darīt, lai skola sasniedz izvirzītos mērķus, ir labākā. Katrai grupai bija savs moderators. Ar skolotājiem strādāja Līga Ice (Lejasciema vidusskolas skolotāja), ar skolēniem Ralfs Siliņš (Jauniešu centra “Pulss” vadītājs), ar vecākiem Jana Igaviņa (Lejasciema vidusskolas absolvente), ar absolventiem Rūdolfs Maltavnieks (Lejasciema vidusskolas absolvents), ar sabiedrības pārstāvjiem Lana Černoglazova (Lejasciema vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā).

                Pasākuma noslēgumā katra grupa prezentēja savu viedokli izvirzītajos jautājumos. Skolotāju viedokli pauda Aldis Doropoļskis, vecāku darba grupu pārstāvēja Linda Oņiskiva, ar absolventu idejām iepazīstināja Dace Linga-Bērziņa un Rūdolfs Maltavnieks, skolēnu vārdā runāja Paula Ivanova, Katrīna Uiska un Horens Stalidzāns, savukārt, sabiedrības pārstāvju domas izteica Edvīns Grīslis.

Lejasciema vidusskolas stiprās puses

 • Skolēnu izglītības iegūšanai sakārtota vide – labiekārtoti mācību priekšmetu kabineti, tehnoloģijas, bezmaksas internāts, individuāla pieeja skolēnam, optimāls skolēnu skaits klasē, izcila virtuve un bezmaksas pusdienas, labiekārtota skolas apkārtne, bērnu rotaļlaukums skolas iekšpagalmā, sakārtota infrastruktūra
 • Labvēlīgs mikroklimats, pretimnākoša direktore (spēcīga, prot vadīt kolektīvu), darbā ieinteresēti, profesionāli, atsaucīgi pedagogi
 • Daudzveidīgs ārpusstundu piedāvājums – interešu izglītības pulciņi, Gulbenes bērnu mūzikas, Mākslas, bērnu un jaunatnes sporta skolu klases, jauniešu centrs “Pulss”, jaunsardzes vienība
 • Lejasciema pagasta pārvaldes atbalsts, laba sadarbība ar pagasta iestādēm
 • Vērtīgas tradīcijas tūrismā, sportā, mūzikā, mākslā
 • Projektu īstenošana
 • Skolas absolventi labi sagatavoti dzīvei, sadarbojas ar skolu, materiāli atbalsta, atgriežas strādāt Lejasciema iestādēs
 • Stabilas, labas sekmes
 • Talantīgi jaunieši dažādos virzienos, ir panākumi
 • Motivēti skolēni

Lejasciema vidusskolā uzlabojamais un skolas iespējas

Uzlabojamais mācību un audzināšanas jomā

 • Mācību metožu un pieeju dažādošana
 • Pagarinātās grupas apmeklēšana
 • Disciplīnas uzlabošana ( mobilie telefoni, smēķēšana, veikali)
 • Skolēnu un skolotāju savstarpējā komunikācija
 • Regulārs atbalsta personāls
 • Iespējas pilnveidot savas svešvalodu zināšanas
 • Skolēnu motivācija paaugstināšana, motivēt izmantot visas skolas piedāvātās iespējas – sevis izglītošanā un pilnveidošanā
 • Skolēnu iesaistīšana sabiedriskajās norisēs
 • Atbildības sajūtas veicināšana skolēnos un vecākos

Uzlabojamais skolas piedāvājumā

 • Izglītības programmu piedāvājuma “odziņas” radīšana
 • Projektu izstrāde, aktīvāka iesaistīšanās projektu aktivitātēs
 • Interešu pulciņu dažādošana ( dabaszinības, tehniskie pulc., robotika, dambrete, šahs, tūrisma pulciņš, moderno deju pulciņš)
 • Plašāk piedāvāt skolas un Lejasciema iespējas ārpusskolas aktivitātēs (pasākumi, nometnes u.c.)
 • Visa vecuma skolēniem vienlīdzīgas iespējas izglītībā, ārpus klašu aktivitātēs
 • Atrast iespēju katram skolēnam sevi attīstīt, pilnveidot un prezentēt kādā īpašā jomā, lai nav tā, ka daži piedalās visur, bet daži - nekur
 • Vidusskolēnu piesaiste

Uzlabojamais sadarbības jomā

 • Uzlabot sadarbību “skola-vecāki-sabiedrība”
 • Vecāku iesaistīšana un ieinteresēšana mācību procesā un ārpusklases aktivitātēs, izglītošana
 • Sabiedrības informēšanas formu dažādošana par skolas piedāvājumu un aktivitātēm
 • Sadarbība ar citām skolām (skola piedāvā pasākumus citiem)
 • Iespēja komunicēt ar absolventiem, pieredzes apmaiņa, tālāk nodošana, motivācija

Skolas vides uzlabojumi

 • Materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras uzlabošana
 • Iespēja pēc stundām brīvi izmantot sporta inventāru un apmeklēt sporta zāli
 • Atsevišķa telpa jauniešu muzicēšanai
 • Komforta komplekss brīvajai stundai
 • Remonts puišu tualetē, jauni krēsli, kabinetu aprīkojums
 • Stadiona uzlabošana

Lejasciema vidusskolas ideālais absolvents

 • Zinošs un zinātkārs, spēj zināšanas pielietot praksē
 • Motivēts tālākizglītībai
 • Apzinās savu mērķi un tiecas to sasniegt
 • Kritiski domājošs
 • Emocionāli inteliģents, iekšēji bagāts, ar plašu redzesloku
 • Ieinteresēts skolas un pagasta attīstībā/lokālpatriots
 • Ar labām komunikācijas spējām, sabiedrisks, uzņēmīgs, konkurētspējīgs, drošs izaicinājumiem, piedāvājumiem
 • Radošs, elastīgs pārmaiņām
 • Atbildīgs

Foruma dalībnieku piedāvājums

 • Esmu gatava motivēt citus mācīties un arī palīdzēt, ja ir nepieciešams
 • Iesaistīties un veidot skolas pasākumus
 • Aktīvi līdzdarboties un iesaistīties procesā. Morāli atbalstīt.
 • Turpināt atbalstīt vidusskolas idejas, palīdzēt komunikācija ar dažādām iestādēm
 • Sniegt padomu, idejas nospraustā īstenošanā. Sadarboties problēmjautājumu risināšanā
 • Savā darbā maksimāli atbalstīt skolas attīstību, sakoptību, reklamēt savu skolu
 • Es varu interesēties par skolas dzīvi un par visu labo pastāstīt draugiem, paziņām, sabiedrībai, aicināt nākt mācīties uz Lejasciema vidusskolu, cerot, ka šeit mācīsies arī mani mazbērni
 • Lai piepildītu Lejasciema vidusskolas izvirzītos mērķus, es ikdienā varētu vairāk uzmanības vērst uz skolā notiekošo un cik iespējams palīdzēt
 • Kūku cepšana
 • Dambrete
 • Pasākumu filmēšana
 • Palīdzēt klasesbiedriem mācībās, lai arī citiem ietu labāk
 • Palīdzēt vadīt stundas pedagogiem, izsakot savas idejas
 • Strādāt individuāli ar katru bērnu
 • Es turpināšu pilnveidot sevi un savas zināšanas, lai skolēniem dotu visu labāko
 • Aktīvāka sadarbība ar vecākiem
 • Apzinīgi un atbildīgi darīt savu darbu. Motivēt skolēnus piedalīties ārpusklases pasākumos, tādējādi popularizējot skolas vārdu novadā
 • Pilnveidot savas pedagoģiskās kvalifikācijas prasmes, pozitīva vide klasē
 • Apgūt un pilnveidot mācīšanas prasmes un metodes
 • Vairāk piesaistīt skolēnus amatniecībai
 •  Īstenot vistrakākās idejas
 • Pilnveidot metodiskās prasmes
 • Pilnveidot uzskates līdzekļu klāstu
 • Biežāk iejusties skolēna “ādā”
 • Apņemos godīgi strādāt!

Lejasciema vidusskolas foruma sagatavošanā lielu darbu ieguldīja Lejasciema vidusskolas pedagogi, rūpējoties par zāles un telpu atbilstošu iekārtošanu, kafijas pauzes nodrošināšanu un viesu uzņemšanu.

Skolas forums noritēja darbīgā, sirsnīgā gaisotnē, tika izteikti daudzi konstruktīvi priekšlikumi skolas tālākai attīstībai. Darbs jāturpina, lai varētu realizēt idejas, kas radušās, apkopojot dažādu sabiedrības pārstāvju domas. Skolas nākotne ir pašu Lejasciema iedzīvotāju rokās. Mūsu novadnieces Zentas Mauriņas vārdi ir aktuāli arī šodien:

“Mums tik daudz pieder, cik mēs paši ar savām rokām varam nopelnīt,

 paši ar savu garu uzcelt, paši ar savu prātu izgudrot,

 paši izdāvāt un beidzot – paši savā sirdī izturēt.

 Pazuduši esam, ja gaidām, lai citi mūs celtu, atzītu, stiprinātu, aizstāvētu aplaimotu”

Ineta Maltavniece,
Lejasciema vidusskolas direktore

Informāciju sagatavoja Jana Igaviņa,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste