14. martā Gulbenes novada valsts ģimnāzijā pulcējās dabaszinību  priekšmetu un matemātikas skolotāji uz konferenci,  par kuras moto šoreiz bija izvēlēta Ruso atziņa: “Mūsu patiesie skolotāji – pieredze un sajūtas.”  Dalīšanās pieredzē un  sajūtās, kā veicas ar ieplānotā realizāciju – tas iekustina mūs, liek paskatīties uz lietām no citas puses, ieraudzīt zināmajā ko jaunu, apgūt ko jaunu, liek aktīvi darboties.

                Konferencē kā vieslektore uzstājās LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes docente Ieva Margeviča-Grinberga ar lekciju “Kompetenču pieeja izglītībā – iespējas un izaicinājumi”. Docente jau ilgus gadus pievērsusies pētījumiem par kompetenču pieeju izglītībā dažādās valstīs. Ar vienkāršu piemēru par apkopējas darbu agrāk, tagad un nākotnē, tika parādīts, kā mainās prasmes, kas nepieciešamas šī darba veikšanai laikā gaitā. Ja agrāk pietika, ka proti slaucīt ar birsti, mazgāt ar ūdeni, tad tagad nepieciešams prast strādāt ar  dārgām tehnoloģijām un pārzināt mazgāšanas līdzekļu klāstu. Tāpat lekcijā tika uzsvērts, ka bez zināšanām nevar veidoties prasmes, ir jāmaina tikai proporcijas. Lekcija, kā atzina skolotāji, bija vērtīga, jo deva ieskatu par kompetenču  pieeju citās valstīs gan ar pierādījumiem, kā tas darbojas, gan lika gan aizdomāties, gan stiprināja pārliecību par domu pareizību.

                Otrajā daļā skolotājiem bija iespēja piedalīties trīs pieredzes darbnīcās. Inese Dārziņa (Lizuma vidusskola) vadīja darbnīcu “Vizualizēšanas izmantošana zināšanu konstruēšanā ķīmijā”. Tika izspēlēta situācija, kāda varētu būt stunda par atoma uzbūvi, kura balstītos uz pašu skolēnu zināšanu konstruēšanu. Galvenā atziņa ir tāda, ka, šādā veidā strādājot, noteikti nevar iekļauties stundu rāmī. Anda Sprudzāne-Cakula (Gulbenes novada valsts ģimnāzija) vadīja nodarbību “Sensoru izmantošana bioloģijas un  ķīmijas mācību procesā”. Kā atzina kāds no dalībniekiem, tad šī nodarbība pārliecināja par modernāku sensoru iegādi. Lidija Ķeķere (Gulbenes novada valsts ģimnāzija) dalījās pieredzē - SMART izmantošana mācību procesā un galerijas metode matemātikas stundās. Atsauksmēs izskanēja doma, ka  iegūtas idejas, kas ietaupīs laiku un paaugstinās stundas darba lietderību.  Kā veidojas starpdisciplinārā saikne starp dažādiem mācību  priekšmetiem tematā “Ūdens”, rādīja Līga Silauniece, Dzidra Sjomkāne un Anda Sprudzāne-Cakula (Gulbenes novada valsts ģimnāzija). Skolotāji aktīvi iesaistījās dažāda sāļuma ūdens gatavošanā un degustēšanā, rēķināja, cik ūdens satur smadzenes, veidoja mikropreperātus un pētīja šūnas reakciju uz sālsūdeni. Vispieprasītāko darbnīcu –  “Tiešsaistes rīku izmantošana atgriezeniskās saites iegūšanai mācību procesā” – vadīja  Dina Tiltiņa (Gulbenes sākumskola, Gulbenes novada valsts ģimnāzija). Dalībnieki mācījās, kā izmantot Nearpod.com, Kahoot piedāvājumus. Protams, ka nodarbībai atvēlētais laiks bija par īsu, lai visu apgūtu, bet vienmēr var vērsties pie Dinas pēc palīdzības. Noslēgumā  visi skolotāji veidoja dažādu šķirkļu grāmatiņas – atgādnes skolēniem –, šādu metodi Līga Silauniece un Anda Sprudzāne-Cakula apguva nodarbībās pie Dienvidfloridas universitātes izglītības pētnieces Barbaras Krūzas.

                Paldies visiem kolēģiem par atsaucību, vadot darbnīcas, dalībniekiem par ieinteresētību un aktīvu līdzdarbošanos, kā arī  visiem tiem, kuri gādāja, lai konference noritētu viesmīlīgā garā. 

Gulbenes novada valsts ģimnāzija skolotāja Līga Silauniece