No 2018.gada 1.novembra līdz 2019.gada 31.maijam Gulbenes novadā tiek īstenots projekts “Globālie mērķi vietējā kopienā”, tā uzdevums ir veicināt izpratni par ilgtspējīgas attīstības izaicinājumiem un mērķiem globālā kontekstā.

Projektā ir iesaistījušās 3 novada izglītības iestādes – Gulbenes 3.PII “Auseklītis”, Gulbenes sākumskola un Lizuma vidusskola, kā arī Rankas jauniešu iniciatīvu centrs “B.u.M.s.”, sadarbībā ar biedrību “Zaļā brīvība” veidojot globālās izglītības metodiskos materiālus visiem izglītojamo vecumposmiem. Tāpat projekta rezultātā sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļu tiks izveidota ceļojošā izstāde par globālās ilgtspējas mērķiem, kā arī Globālās izglītības resursu centrs Gulbenes novada bibliotēkā.

29.novembrī jau norisinājies projekta ievadseminārs, kurā, iesaistoties visu augstākminēto iestāžu pārstāvjiem, uzsākta projekta rezultātu plānošana un veicināta dalībnieku izpratne par globālās ilgtspējas jautājumiem.

Projektu līdzfinansē programma Globālās izglītības tīkls Eiropā – GENE. Tās mērķis Latvijā ir veicināt pilsonisko atbildību, izpratni par globālajiem procesiem un aktīvu līdzdarbošanos taisnīgas, iekļaujošas un ilgtspējīgas sabiedrības veidošanā.

Ilze Vanaga,
projektu asistente
Gulbenes 3.PII “Auseklītis”