2019.gada 5.martā 10 Rankas pamatskolas un 5 Gulbīša pamatskolas pedagogi cēla kvalifikāciju par tēmu ,,Kompetenču pieejas elementi mācību studnās”.

ranka

Lizuma vidusskolas vadība bija atsaucīga un reaģēja uz Rankas pamatskolas ierosinājumu organizēt šādu pasākumu. Tā ietvaros iepazināmies ar direktores vietnieču I.Dambes, I.Roziņas un skolotājas A.Kostigovas  prezentācijām ,,Izmaiņas pamatizglītības standartā un programmā”, ,,Zināšanu konstruēšana”, ,,9 mācību notikumi stundā un teorētiski praktiskām nodarbībām, skolas pieredzi projektā ,,Kompetenču pieeja mācību saturā”,  ”.

Piedalījāmies arī 10 mācību stundu vērošanā. Tās vadīja skolotājas N.Biezā, I.Gjača, I.Dārziņa, A.Ledaine, I.Kadile, S.Klimone, I.Sebre, S.Vilka, A.Evardsone. Uz stundām mūs pavadīja un stundu analīzi vadīja V.Briede, I.Roziņa, I.Dambe, I.Ābeltiņa, A.Kostigova.

Pieredzes apmaiņas-kursu seminārā guvām skaidrāku priekšstatu par zināšanu konstruēšanu, redzējām jaunas metodes, ko skolotāji pielietoja mācību stundās un saņēmām apliecinājumu, ka mēs strādājam līdzīgi, pielietojot jaunāko metodiku.

Paldies Lizuma vidusskolas direktorei Irēnai Ābeltiņai par atsaucību. Paldies par sirsnīgo uzņemšanu, garšīgo cienastu. Ļoti patika arī skolēnu ansambļa un daiļlasītāju sveiciens. Paldies Lizuma šoferītim, kas mūs izvizināja.

Anda Jansone,
Rankas pamatskolas
mācību pārzine