Stāķu pamatskolā darbīgi un radoši jau otro gadu tiek realizēts Erasmus+ projekts “Safe School- Successful Students” (Droša skola- veiksmīgi skolēni). Tajā piedalās 7 skolas no Latvijas, Itālijas, Vācijas, Turcijas, Portugāles, Rumānijas un Polijas. Projekta mērķis ir risināt ļoti aktuālu mūsdienu problēmu skolās visā Eiropā- mazināt psiholoģisko, fizisko un kibervardarbību skolēnu vidū.

italija
Iepriekšējā mācību gadā centāmies izprat mobinga un bulinga jēdzienus, mācījāmies atpazīt to veidus, salīdzinājām mobinga problēmas aktualitāti partnervalstīs.
Šajā mācību gadā uzsvars tiek likts uz paaudžu sadarbību gan skolā, gan ārpus tās. Salīdzinājumā ar partnerskolām, kur projekta aktivitātēs piedalās tikai daļa skolēnu, mēs iesaistām visus Stāķu pamatskolas skolēnus.
Aktualizējot tēmu “Attiecības ģimenē”, organizējām Tēvu dienas pasākumu, kurā gan skolēni, gan viņu vecāki darbojās daudzveidīgās darbnīcās un piedalījās atraktīvās sporta aktivitātēs. Uzsvars tika likts uz pilnvērtīgi pavadītu laiku kopā ar ģimeni, pozitīvismu.
Lai uzlabotu sadarbību ne tikai ierastā vidē, t.i., skolā, bet arī ārpus tās, piemēram, sacensībās, ekskursijās un pārgājienos, novadā organizētajos pasākumos, vecāko klašu skolēnu komandas piedalījās emocionālās saiknes veicināšanas aktivitātēs dabā. Veidojot pozitīvu attieksmi vienam pret otru, mācoties būt tolerantiem, diskutējām par tēmu “Taisnīgums un netaisnība”. Problēmu risināšanā palīdzēja centra “Dardedze” speciālisti, organizējot nodarbības gan skolēniem, gan skolotājiem.
Audzināšanas un sociālo zinību stundās esam aprobējuši tematu “Manas tiesības, pienākumi skolā un mājās”, veidojām plakātus, diskutējām par skolas iekšējās kārtības noteikumu uzlabošanu. Aktualizējām kritisko domāšanu un vārda brīvību, analizējām reālas dzīves situācijas, kurās izvērtējām sniegtās informācijas patiesumu, savu runas veidu, to atspoguļojot uzskates materiālā “Domā, izdomā, pārdomā” .
Skolas tradicinālo Valentīndienas šovu “Domu Riču Račs” saistījām ar dzejnieka un mūziķa Guntara Rača tekstu un melodiju atklāsmēm. Mākslinieka domas skolēni, vecāki, skolotāji un tehniskie darbinieki iedzīvināja kustīgās dejās, krāsās, dziesmu melodijās. Esam sapratuši, ka iesaistīšanās, darbošanās, draudzēšanās, svētku plānošana palīdz un liek domāt. Mēs sevi atveram priekam un kļūstam interesantāki. Par aktīvu līdzdalību visi klašu kolektīvi saņēma dāvanas no z/s “Dzelzavieši”, picērijas “Rodi” un tūrisma saimniecības “Ozoldruvas”.
Vērtīga izrādījās skolēnu, skolotāju un vecāku aptauja par to, kas ir droša skola un veiksmīgs skolēns. Guvām interesantus ierosinājumus skolas vides uzlabošanai. Aptaujā iegūtie rezultāti, kā arī drošas vides atspoguļojums Stāķu pamatskolā tika prezentēts mācību/mācīšanas/mācīšanās aktivitātēs Itālijā. Skolu pārstāvēja direktore Diāna Šķēla, skolotājas Ilze Putne un Marita Mūrniece, skolēni Agnese Bērziņa, Ketlīna Lazdiņa un Dāvids Klucis.
Vizītes laikā iepazināmies ar Itālijas izglītības sistēmu, piedalījāmies mācību stundās, nodarbībās par mobingu, bulingu un kiberbulingu, ko vadīja policijas darbinieks. Tika izpētītas dažādas reālas situācijas skolās, skolēni piedāvāja savus problēmu risinājumus. Nodarbībās kopā ar psihologu skolēni strādāja grupās, iejūtoties upura, terorizētāja un novērotāja lomās. Interesanti bija veidot šo cilvēku CV. Viesojāmies Sicīlijas pilsētiņās Segestā, Ericā un Marsalā, kur apmeklējām templi, grieķu teātri, redzējām sāls ezerus.
Projektam ir sava himna, kuru sacerējuši itāļu partneri. No angļu valodas latviešu valodā to ir pārtulkojušas skolotāja Ilze Putne un 8. klases skolniece Agnese Bērziņa. Himna tiek dziedāta mūzikas stundās.
Skolēnu pavasara brīvdienās vizītē uz Turciju devās skolotājas Ilze Putne un Inese Bodunova. Tikšanās laikā tika analizēts iepriekš paveiktais un, ņemot vērā nacionālo aģentūru ieteikumus, plānotas turpmākās projekta darbības. Iesaistījāmies nodarbībā par efektīvām metodēm, kas palīdz skolēniem koncentrēt un motivēt sevi darbam. Izmiras universitātes pasniedzēji dalījās pieredzē ar Vīnes sociālo kompetenču programmu, kuru pielieto Turcijas skolās. Praktiskajās nodarbībās apguvām Ebru mākslu, ekskursijā apmeklējām vēsturisko Efesas pilsētu.
Esam sagatavošanās procesā mācību/mācīšanas/mācīšanās aktivitātēm Rumānijā, kur prezentēsim izveidoto leksikonu un video scenāriju “Prasme draudzēties”.
Priecē tas, ka projekta partneri Stāķu pamatskolu uzskata par paraugu aktivitāšu organizēšanā, skolēnu, skolotāju un vecāku iesaistīšanā. Mēs varam lepoties ar kvalitatīvu un laicīgi padarītu darbu, kas ir interesants mums pašiem un dod iedvesmu citiem.
Projekts “Safe school- successful students”, Nr. 2017-1-DE03-KA219-035485_5, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.

Logo Staaki


Projekta koordinatore Stāķu pamatskolā Ilze Putne