Jau vairāk nekā piecus gadus Tirzas pamatskolas pedagogi iesaistās starptautiskos projektos, izmantojot pedagogu sadarbības platformu e-Twinning. Šajā mācību gadā skola sadarbojas trīs projektos, katrā tiek iesaistīti skolēni. Projekti tiek integrēti mācību stundās un veicina kompetenču pieeju mācību saturā.

twinTirza

Projekta “Let’s use English to learn Art and Craft (CLIL)” (Lietosim angļu valodu Mākslas un Rokdarbu stundās!) mērķis ir angļu valodas prasmju veicināšana sākumskolas skolēniem Vizuālās mākslas un Rokdarbu stundās. Projektā darbojas arī skolas no Rumānijas, Serbijas un Čehijas. Skolotāji izstrādā stundu plānus, kuros iekļauj angļu valodas vārdu un frāžu apguvi atbilstoši tēmai, kā arī aprobē projekta partnervalstu pedagogu izstrādātos plānus. Projekta komandā piedalās 1. klases skolēni un audzinātāja Ilze Vajevska, darbu vada un saziņu ar projekta partnerskolām veic  skolotāja Iveta Ziepniece. Skolotāja Ilze ir izstrādājusi stundas plānu par tēmu: “Sniegavīra izšūšana uz papīra”, kā arī kopā ar audzēkņiem izmēģinājusi čehu skolotājas Libušes stundas plānu: “Lieldienu zaķis”.

Skolotāja Līna Birže darbojas eTwinning projektā “Sharing stories – sharing culture” (Dalīšanās ar stāstiem un kultūru), projekta komandā ir 3.-4. klases skolēni no Tirzas pamatskolas, Viļnas pamatskolas Žiburys un Prāgas Dr. E. Beneše pamatskolas. Skolēni tulko, lasa un ilustrē katras valsts pasaku, meklējot līdzības un atšķirības. Tiek diskutēts par jau izlasītājām grāmatām un vai lasīt vispār ir nepieciešams. Tirzas skolēni ilustrācijas veido vizuālās mākslas stundās, viņiem palīdz skolotāja Daiga Jansone. Prieks dzirdēt skolēnu domas, ka lasīšana ir lieliska!

Projektā “Don’t forget what really matters! Let’s get to know each other!” (Neaizmirsti pašu svarīgāko! Iepazīstam cits citu!) iesaistīti starptautiskā Erasmus+ projekta “Don’t forget what really matters!” dalībnieki no Polijas, Itālijas, Grieķijas, Spānijas un Latvijas, kuri apmainās ar viedokļiem un paveiktajiem darbiem, izmantojot e-Twinning platformu. Skolēniem ir iespēja iegūt draugus un sarakstīties ar viņiem personiski, pilnveidojot angļu valodas prasmes.

etwinning logo

Iveta Ziepniece,
Tirzas pamatskolas skolotāja