Skolas apkārtnes sakopšana un labiekārtošana allaž ir bijusi viena no Lejasciema vidusskolas prioritātēm. Aktīva, kvalitatīva atpūta starpbrīžos, pēc mācību stundām un citos brīvajos brīžos tiek nodrošināta jaunajā rotaļlaukumā, kas 2018.gada rudenī tika izveidots ar biedrības „Sateka” atbalstu, realizējot atbalstu guvušo Gulbenes novada domes un Lejasciema vidusskolas kopīgi izstrādāto projektu „Bērnu rotaļlaukuma un žoga būvniecība”, kas tika iesniegts atklātajā projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku darbības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” BDR „SATEKA” rīcības 2.1. „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem”.
Rotaļlaukuma pozitīvā ietekme un nozīme skolēnu un pagasta jaunākās paaudzes brīvā laika pavadīšanā tika apspriesta skolas forumā, kas notika 2018.gada februārī. Vairākās sabiedrības grupās tika apstiprināts, ka šis projekts ir bijis vajadzīgs, tā ietekme ir pozitīva un atzīstama. Rotaļlaukuma izveidošana kā skolas teritorijas labiekārtošana un veiksme minēta Lejasciema vidusskolas pašvērtējumā un attīstības plānā. Projekta realizācija apspriesta skolas padomes sēdēs.
Ir izveidojusies jauka tradīcija – organizēt Lejasciema vidusskolas sākumskolas klašu un Lejasciema pirmskolas izglītības iestādes “Kamenīte” audzēkņu kopējas sporta sacensības. Šis pasākums sekmē abu izglītības iestāžu sadarbību, pirmskolas vecuma bērnu iepazīstināšanu ar skolu, tās teritoriju, cilvēkiem. Šogad jautrās stafetes notiks 20.maijā. Bērniem būs iespēja saturīgi un draudzīgi pavadīt laiku.
Darbs pie skolas apkārtnes sakopšanas un labiekārtošanas ir jāturpina. Ir dažādi priekšlikumi, idejas. Vēlētos vairāk iesaistīt skolēnus, veicināt viņu līdzdarbību un līdzatbildību skolas attīstības lietās.

sat ansamblis

Ineta Maltavniece,
Lejasciema vidusskolas direktore