14.maijā Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādē notika pirmais Ekopirmsskolu draudzības pasākums. Uzņēmām ciemiņus - Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” ekopadomes dalībniekus , kā arī Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes pedagogus. Pasākuma vadītājas - Gudrās pūces rosināti, bērni piedalījās dažādās interesantās izglītojošās un sportiskās aktivitātēs: atpazina kokus un lakstaugus, spēlēja galda spēles par putniem un ekosistēmām, paši izgatavoja rotaļlietas no koka, zīmēja, lika lielās puzles, kā arī pārbaudīja savu vērīgumu, meklējot dabā “paslēpušos” atkritumus.

eko
Ar lielu sajūsmu mazie svētku dalībnieki izmēģināja roku maizītes cepšanā uz ugunskura un gardām mutēm notiesāja arī ciemiņu atvestos vietējos un veselīgos cienastus.
Kamēr bērni aizrautīgi darbojās, notika ekopadomes pārstāvju diskusija par līdzšinējo pieredzi Ekoskolu programmā un dalīšanās ar labās prakses piemēriem par vides tematikas iekļaušanu rotaļnodarbībās un visā pirmsskolas ikdienā. Savstarpējā domu apmaiņā ieguvām jaunas idejas gan par vecāko bērnu iesaistīšanu mazās ekopadomes darbībā, gan sabiedrības informēšanu par Ekoskolās notiekošo. Diskusijas laikā sapratām, ka mums pašiem daudz aktīvāk jāstāsta apkārtējiem cilvēkiem, kā notiek mācību process Ekoskolā un kā bērni, iesaistoties dažādās aktivitātēs, mācās pazīt un saudzēt dabu un veido izpratni, ka katrai rīcībai ir sekas, no kurām atkarīga mūsu planētas turpmākā pastāvēšana.
No jauniegūtajiem draugiem atvadījāmies ar domu, ka iesākto tradīciju turpināsim un nākamā gada pavasarī tiksimies Alūksnē.
Ekoskola ir nākotnes skola, kurā bērni, praktiski darbojoties, iegūst izpratni par vidi, tās aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību. Ekoskolā uzzinātais un izprastais veido attieksmi un vērtības, motivē bērnus un jauniešus rīkoties pašiem, tādēļ aicinām arī citas novada izglītības iestādes pievienoties Ekoskolu programmai!


Inita Artistova, Gulbenes 1.PII vadītājas vietniece