Gulbenes novada matemātikas jomas  darba plāns 2019./2020.m.gadam

Mērķis: Sadarbības  organizēšana un atbalsta sniegšana pedagogiem pieejas maiņai kompetenču izglītībā.

Uzdevumi:

 1. Papildināt skolotāju zināšanas un pilnveidot prasmes uz kompetencēm balstītas mācīšanās organizēšanai.
 2. Organizēt skolotāju sadarbību labās prakses piemēru popularizēšanā un starpdisciplināru mācību organizēšanā.
 3. Veicināt skolēnu piedalīšanos olimpiādēs un konkursos.
 • Matemātikas jomas skolotāju sanāksmes un profesionālās pilnveides pasākumi
  1. Matemātikas skolotāju piedalīšanās konferencē "Dabaszinātnes un matemātika skolā - efektīvi un radoši". (22.augustā)
  2. MA sanāksme par galvenajiem uzdevumiem un aktualitātēm kompetenču projektā  2019./2020.m.g. (27.augustā)
  3. Matemātikas jomas koordinatoru seminārs Rīgā. (oktobrī)
  4. Kursi novada matemātikas skolotājiem sadarbībā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru. (martā)
  5. Savstarpēja pieredzes apmaiņa novada matemātikas skolotājiem elektroniskajā platformā par aktualitātēm projektā Skola 2030, vebināru organizēšana.
  6. Matemātikas skolotāju iesaistīšanās Skola2030 ekspertes E.Kanaviņas un pilotskolas (Lizuma vsk.) kopīgi organizētajos kursos par kompetenču pieeju izglītībā.
  7. Skolotāju piedalīšanās Vidzemes Augstskolas 10. konferencē "KOMPETENČU PIEEJAMĀCĪBU SATURĀ UN PĒTNIECISKAIS DARBS SKOLĀS". (25.oktobrī)
 • Gatavošanās valsts pārbaudes darbiem, iepriekšējo rezultātu analīze
  1. MA seminārs (vebināra formā) - Valsts pārbaudes darbu rezultātu analīze, aktualitātes (novembrī)
 • Pasākumi izglītojamajiem
 1. Skolēnu iesaistīšanās neklātienes konkursos „Tik vai ... Cik”, Jauno matemātiķu konkursā un Profesora Cipariņa klubā.  (septembris – maijs)
 2. Nodarbības novada 5. – 9.klašu skolēniem  “Olimpiādes uzdevumu risināšanas metodes”. (decembrī, janvārī) ?
 • Jomas koordinatora un pedagogu līdzdalība Vidzemes un valsts pasākumos
 1. Piedalīšanās matemātikas olimpiādes II un III posmā.
 2. Piedalīšanās valsts atklātajā matemātikas olimpiādē.
 • Informatīvais un konsultatīvais darbs
 1. Aktualitātes un informācija novada matemātikas skolotājiem par projektu  “Kompetenču pieeja mācību saturā”.  (septembris – maijs)
 2. Konsultācijas par interesējošiem jautājumiem un aktualitātēm (visu mācību gadu)

Novada matemātikas jomas koordinatore Iveta Roziņa