Gulbenes novada valodu jomas latviešu valodas priekšmeta darba plāns 2019./2020.m.g.

(papildinājums literatūras māc.pr. plānam)

Nr.

Uzdevumi un veicamie darbi

Izpildes laiks

Vieta, atbildīgie

 

I. darba galvenie uzdevumi.

 

1.

2.

3.

Rosināt pedagogus iepazīt jauno kompetenču saturu.

Plānot un vadīt skolēncentrētas mācību stundas.

Sekmēt pedagogu pieredzes apmaiņu.

Viss māc.g.

Novada skolotāji

 

II. Galvenie uzdevumi darbā ar skolēniem.

Viss māc.g.

Novada skolotāji

 

1.

2.

3.

Attīstīt skolēnu kritisko domāšanu.

Pilnveidot skolēnu tekstpratību.

Veicināt skolēnu prasmi mācīt mācīties un domāt par savu mācīšanos.

 

III. sanāksmes, tikšanās, pieredzes apmaiņa u.c. pasākumi.

     

1.

"Mācīšanās lietpratībai valodu jomā, īstenojot mācību saturu "Latviešu valoda"." Dalīšanās pieredzē par kursos apgūto.

Lekcija- diskusija .

21.10.2019.

Gulbenes

2. vidusskola,

V. Medniece

 

2.

“Ideju laboratorija” – labās prakses piemēru popularizēšana.

18.03.2020.

Gulbenes 2. vidusskola,

novada skolotāji

 

12.09.2019.                                                                                             Vita Medniece