Drukāt

valdorfs2019.gadā Valdorfa pedagoģija ir nosvinējusi savu 100. pastāvēšanas gadadienu, bet Latvijā tā turpina veiksmīgi darboties jau vairāk nekā 25 gadus. Šobrīd ir 1092 skolas 60 pasaules valstīs, kā arī 1857 bērnudārzi 70 pasaules valstīs.

2019./2020. mācību gadā Gulbenē tika izveidota 1.klase, kurā mācību saturs tiek pasniegts, izmantojot Valdorfa pedagoģijas metodes. Tā kā iesāktais darbs tiks turpināts arī nākamajā mācību gadā, tad zināšanai informācija par Valdorfa pedagoģijas būtību.

Šīs pieejas un filozofijas izveidotājs Rūdolfs Šteiners bija pārliecināts, ka pedagoģijas pamatā ir pats bērns un viņa konkrētais vecumposms, kurš nosaka mācību saturu un metodes, ar kādām jāstrādā. Tiek uzskatīts, ka cilvēkā līdzvērtīgi ir jāattīsta viss – jūtas, griba un domāšana, lai tas spētu kļūt par vispusīgu, patstāvīgi domājošu un atbildīgu sabiedrības daļu. Šīs pedagoģiskās pieejas filozofija nosaka:

1) mācību process tiek organizēts periodos jeb ciklos, kur katrs periods ilgst apmēram vienu mēnesi, tad priekšmeti mainās (gada laikā tie atkārtojas);

2) katru dienu pirmā mācību stunda ir perioda stunda, kas ilgst 90 minūtes. Katrā stundā ir ritmiskā, izglītojamā un stāstāmā daļa, kas ļauj uzrunāt un modināt bērnā gan jūtas, gan gribu, gan domāšanu, gan arī vispusīgi kopj visas cilvēkam piemītošās maņas. Rīts sākas ar dziesmu un kopīgi skandētu dzeju, kam seko ritmiskā daļa, kas ir veidota runas, koordinācijas, līdzsvara, arī sociālo, ētikas un komunikācijas prasmju attīstīšanai, kā arī tas ļauj sagatavot un “pamodināt” bērnu domāšanas procesiem. Otrā daļa ir mācību daļa, kurā tiek apgūtas intelektuālās prasmes. Bērniem nav mācību grāmatu, mācību vielas apguves laikā bērni daudz zīmē, visu raksta paši uz baltām lapām, un nav tik svarīgi, cik daudz skolēns ir paveicis, bet gan tas, ko un kā ir paveicis. Noslēdzošā ir stāstāmā daļa, kurā bērni atstāsta iepriekš dzirdēto un klausās vecumposmam atbilstošu stāstu vai pasaku, kas ļauj uzrunāt un veidot bērna jūtu un tēlu pasauli;

3) pārējās mācību stundas – sports, rokdarbi, gleznošana, angļu un krievu valoda, mūzika –ilgst 40 minūtes. Mūzikas nodarbībās visi bērni apgūst flautas spēli. Bērniem ir jāmācās ieklausīties vienam otrā. Jāuzsver, ka ir arī zinātniski izpētīts, ka mūzika un matemātika ir savstarpēji saistītas, tādējādi tiek uzskatīts, ka visi mācību priekšmeti ir vienlīdz svarīgi vesela un harmoniska cilvēka veidošanās procesos.

Bijām priecīgi vienā šādā perioda stundā pie mums uzņemt Gulbenes novada Izglītības pārvaldes pārstāves – vadītāja Edīte Kanaviņa, logopēde Daiga Kalinka, izglītības metodiķes Baiba Muceniece, Vija Medne, Dace Kablukova un psiholoģe Līga Amosova, kuras redzēto un piedzīvoto novērtēja ļoti atzinīgi, akcentējot gan pedagoģisko, gan saturisko vērtību kopumu.

Gulbenes Valdorfa skola 2020./2021.mācību gadā uzņems jaunus skolēnus 1. un 2. klasēs. Tiks organizētas informatīvas un izglītojošas tikšanās vecākiem. Pirmā vecāku skoliņas tikšanās notiks 15.februārī plkst.11:00 Vidus ielā 7, Gulbenē.

Kontaktinformācija: tālrunis 29967370, epasts: .

Valdorfa skola Gulbenē