Vajadzība pēc pārmaiņām izglītības saturā un pieejā Latvijā ir ilgi briedusi, jo arī apkārtējā pasaule ir mainījusies – sākot no mācību procesa un vides un beidzot ar ekonomiskajiem un sabiedriskajiem procesiem. Skolai jāmainās, lai palīdzētu jaunajiem cilvēkiem attīstīt kritisko domāšanu, rīcībspēju, radošumu, vērtībās balstītas zināšanas un ieradumus, kā arī risināt problēmas reālās dzīves situācijās.

Laikā posmā no 2019. gada novembra līdz 2020. gada februārim katras Gulbenes novada skolas vecāki klātienē vecāku sanāksmēs tika informēti par pārmaiņām, kas saistītas ar pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanu visās Latvijas skolās no 2020. gada septembra. Pirmsskolas izglītības iestādes pēc jaunajiem principiem strādā jau pusgadu.

 Izglītības pārvaldes darbinieki, ņemot vērā jaunās prasības, ir analizējuši datus, kas saistīti ar mūsu novada izglītības iestāžu tīklu, skolēniem un skolotājiem. Izglītības pārvaldes darbinieki ir veikuši aptaujas skolēniem un kopā ar abu pilsētas skolu vadības grupām ir diskutējuši un modelējuši dažādas iespējas, kā, nepazaudējot mūsdienām atbilstošu izglītības kvalitāti un novadā esošos skolēnus un viņu ģimenes, risināt jautājumus un veikt atbilstošas pārmaiņas. Kopā ar Gulbenes novada valsts ģimnāzijas un Gulbenes 2. vidusskolas vadības komandām tika meklēts ceļš uz prasībām atbilstošu izglītību Gulbenes pilsētā. Kopīgi tika rasta atbilde – mācību un audzināšanas procesu ilgtermiņā vidējās izglītības posmā atbilstoši prasībām un jaunajai satura pieejai iespējams īstenot, ja novadā tiek atstāta tikai viena izglītības iestāde, kas īstenotu izglītību vidusskolas posmā.

Izglītības pārvalde un novada pašvaldība saprot, ka ilgtspējīgu izglītības procesu atbilstoši prasībām atbildīgi varam nodrošināt, ja no nākamā mācību gada izveidojam jaunu skolu, izsludinām vakanci uz jaunās skolas vadītāja amatu un jaunajā skolā mērķtiecīgi, pārdomāti un plānoti iekļaujam labo praksi no abām pašreizējām izglītības iestādēm. Jaunā skola būtu balstīta uz abu pilsētā esošo skolu labajām metodiskajām iestrādnēm, tradīcijām un izglītības filozofijām. Šāda rīcība pasargātu pilsētu no turpmākām reformām un ar tām saistītām negācijām.

Izglītības pārvaldes darbinieki kopā ar atbildīgajiem no katras izglītības iestādes ir saskaitījuši nākamā mācību gada izglītības īstenošanas procesa nodrošināšanai nepieciešamās darba slodzes, iespējamo skolēnu skaitu katrā klašu grupā. Aprēķini ir veikti par katru pašreiz pilsētā nodarbināto skolotāja slodzi, noskaidrota skolotāja kvalifikācija. Secinājums viens – citādā izglītības modelī pilsētā būs nepieciešams tikpat daudz pedagogu, kas īstenos mācību procesu, kā līdz šim. Tāpat ir iespējams paredzēt, ka šādā modelī palielināsies atbalsta personāla pieejamība un pedagogu karjeras konsultantu slodžu skaits. Nepieciešamība saņemt bezmaksas privātu konsultāciju karjeras izglītības jautājumos kļūst arvien aktuālāka jau no 6.-8. klases, jo apstiprinātās pārmaiņas izglītībā prasa mācēt izprast sevi, apzināt savas intereses un spējas jau līdz 9. klases beigšanai.

Ir uzsāktas sarunas ar Ogres tehnikuma vadību par iespēju no 2020./2021.m.g. Gulbenes pilsētā atvērt 6 arodizglītības programmas. 2020. gada 29. janvārī pārstāvji no mūsu novada pašvaldības administrācijas un Izglītības pārvaldes devās uz sarunu Izglītības ministrijā, lai vienotos par konkrētām tālākām rezultatīvām darbībām.

 Daļā sabiedrības izskan vēlme šo pārmaiņu soli spert pēc gada. Mūsu novadam kopumā šo pārmaiņu soli izdevīgāk būtu spert šogad, kad esam 5. lielākais novads Latvijā. Mūs neskar teritoriālās reformas jautājumi, un ar izveidoto izglītības piedāvājumu mēs jau varētu būt soli priekšā citiem novadiem. Nedrīkstam nepamanīt, ka iedzīvotāju migrācija starp novadiem kļūst aktīvāka, ģimenes arvien mazāk baidās mainīt dzīvesvietu gadījumos, kad saskata savām vajadzībām atbilstošākas iespējas citos Latvijas novados.

Izveides procesā ir saistošie noteikumi, kas materiāli atbalstītu jauno izglītības speciālistu piesaisti, esošo speciālistu pārkvalifikāciju un segtu pārcelšanās kompensācijas speciālistiem, kas izteiktu vēlmi strādāt Gulbenes novada izglītības sistēmā.

Gulbenes novada Izglītības pārvalde un novada pašvaldība saskata spēcīgas priekšrocības jaunas skolas izveidē jau šogad.

Gulbenes pilsētas skolu vecāki 2020. gada 29. un 30. janvārī tika aicināti uz klātienes sarunu par izglītības īstenošanas modeļiem pilsētā 2020./2021.m.g. Izglītības pārvaldes vadītāja Edīte Kanaviņa iepazīstināja klātesošos ar situāciju izglītības jomā Latvijā un Gulbenes novadā. Sarunās piedalījās Gulbenes novada domes deputāti, Gulbenes novada pašvaldības administrācijas pārstāvji un Gulbenes novada Izglītības pārvaldes darbinieki.

Diskusijās vecākiem devām iespēju izteikt svarīgāko, kas jāsaglabā nenovēršamo pārmaiņu ceļā. Lūk, apkopojums.

FIZISKĀ VIDE

 • sakārtota, labiekārtota, tīra skaista un moderna, ar modernām tehnoloģijām un ergonomiskām mēbelēm, sporta stūrīti un mīkstajām sēdvietām gaiteņos;
 • telpu nodrošinājums produktīvam un ērtam darbam;
 • lai vienuviet atrodas gan mācību telpas, gan ēdināšana, plaša ēdamzāle;
 • sakārtots sporta laukums, īsta sporta zāle un moderna bibliotēka;
 • klasēs ventilācija, moderna garderobe ar skapīšiem;
 • brīva vide skolā, ērta skolas vide starpbrīžos;
 • klase dabā un iespēja mācīties citur, ārpus skolas;
 • pielāgota vide izglītojamajiem ar kustību traucējumiem;
 • smaidīgi, pozitīvi, sirsnīgi un draudzīgi darbinieki;
 • pie skolas slēpošanas trase un orientēšanās iespējas;
 • drošība skolā un skolas teritorijā;
 • lai vecākie bērni var pieskatīt jaunākos un vienā ēkā būtu visi vecumposmi;
 • lai vienā ēkā nav ļoti daudz viena vecuma skolēnu;
 • lai nav jāmaina skolas ēka, lai skola būtu tuvāk dzīvesvietai;
 • lūgums neaiztikt mazos, lai paliek savās skolās;
 • mācību process notiek vienā ēkā, lai mācību dienas laikā nav jāpārvietojas starp ēkām, kas atrodas dažādās pilsētas pusēs;
 • ļaut pabeigt mācīties tajā ēkā, kurā iesākts;
 • uzbūvēt skolai savienojumu ar sporta halli


 

KLASES KOLEKTĪVS

 • pozitīvs iekšējais mikroklimats kolektīvā, laba komunikācija starp skolotāju, bērnu un ģimeni;
 • lai notiek pasākumi, ekskursijas, pārgājieni, saliedēšanās pasākumi;
 • skolēnu skaits līdz 20, lai katrs ir pamanīts;
 • neizjaukt izveidojušos kolektīvus, atstāt esošos klases audzinātājus;
 • ņemt vērā, ka vides maiņa dod iespēju attīstīties;
 • lai būtu dažāds kolektīvs sociālā ziņā, lai tajā valda disciplīna, cieņa un vienlīdzīga attieksme pret visiem skolēniem;
 • radošs, aktīvs ieinteresēts klases kolektīvs;
 • uzsākot 1. klasi, lai ir iespēja izvēlēties klases audzinātāju;
 • lai klasē zēnu un meiteņu attiecība ir 1:1

SADARBĪBA AR AUDZINĀTĀJU, PRIEKŠMETA SKOLOTĀJU

 • skolotāji draudzīgi savā starpā, atklāti un izpalīdzīgi;
 • skolotāji aktīvi, spējīgi mainīties un pielāgoties, mūsdienīgi un profesionāli;
 • vecākiem pieejams skolotājs, laba un pieejama informācijas apmaiņa gan klātienē, gan elektroniski, iespēja izvēlēties, savstarpēja uzticība;
 • nemainīt skolotājus posmā 5.-9., lai klases audzinātājs nemainās pēc iespējas ilgāk
 • kopīgi pavadīts laiks neformālā gaisotnē un vecumposmam atbilstošas prasības

MĀCĪBU PROCESS (ORGANIZĀCIJA)

 • kompetenti skolotāji, mūsdienīgs mācību process, klasē skolotāja palīgi, individuāla pieeja skolēnam;
 • iespēju veidot zināšanu līmeņu grupas, domāt par talantu attīstīšanu un nepazaudēt bērnus, kuriem ir mācīšanās grūtības;
 • laba sagatavotība augstskolai;
 • vairāk strādāt skolā, mājās mazāk mājas darbus, skolotājiem sadarboties mājas darbu kopējā skaita plānošanā;
 • vairāk mācību līdzekļu klasē, mazāk, lai jānes no mājām;
 • aicināt vieslektorus, mācību procesā iesaistīt sadarbības partnerus;
 • darbs grupās un mācības kā projekti;
 • aktivitātes starpbrīžos, ierobežot telefonu lietošanu;
 • optimāls dienas garums, pieejamas un sasniedzamas konsultācijas;
 • lai nav brīvstundas un sports nenotiek paralēli ar kādu citu klasi;
 • lauku teritorijas bērnu droša nokļūšana mājās

SKOLAS/KLASES TRADĪCIJAS

 • lai nepazūd interešu izglītība un nezūd esošās tradīcijas;
 • lai notiktu starptautiskā sadarbība un projekti;
 • iespēja organizēt “Zvaigžņu spēli”;
 • veidot jaunas tradīcijas;
 • lai skolas koncertos piedalās dažāda vecuma bērni;
 • lai skola nemainās, jo tajā ir mācījušies arī vecāki un vecvecāki;
 • Kur notiks salidojumi? Kā organizēs lielus pasākumus?

Lēmumu pieņems Gulbenes novada domes deputāti. Klātienē interesi par pārmaiņām izglītībā izrādīja un vecāku viedoklī ieklausījās Normunds Audzišs, Gunārs Ciglis, Larisa Cīrule. Otrās dienas diskusijai pievienojās Andis Caunītis.

Pārmaiņas izglītības saturā un pieejā ir notikušas. Skolotājiem un izglītībā strādājošajiem par to stāšanos spēkā bija zināms jau 3 gadus. Ir pienācis laiks pārmaiņu ieviešanai mūsu novadā, un šis ir mūsu pašvaldības mājasdarbs. Vai neko nedarīt un cerēt, ka laiks visu sakārtos un pašiem tas nebūs jādara?

Varbūt visi kopā būsim drosmīgi un Skolas 2030 kampaņas vecākiem saukli "Es saprotu, tātad zinu – protu – gribu – varu!" attiecināsim uz mūsu pilsētas sabiedrību un apzināti, plānoti un gudri dosimies uz priekšu, neatliekot sava mājasdarba izpildi uz pēdējo vakaru?

Izglītības pārvalde