IMG 20200304 WA0024Gulbenē pirmo gadu savu darbību ir uzsākusi Valdorfa skola. Daudziem vecākiem, kuru bērni jau ir uzsākuši skolas gaitas vai ir nepieciešams tās uzsākt tuvākā nākotnē, rodas daudzi gan praktiski, gan ar šo mācību metodi  saistīti jautājumi.

Valdorfa skolās bērni apgūst to pašu Latvijas izglītības noteikto standartu, ko valsts skolās, atšķiras vienīgi laiks un metodes, kad un kā tas tiek apgūts. Atšķirīgā pieeja balstās nevis vēlmē būt oriģināliem vai pašmērķīgi darīt citādāk, bet gan pamatotās zināšanās par augoša  cilvēka dzīves ritmiem, katra vecumposma  īpatnībām un vajadzībām. Valdorfa pedagoģijas pamatā ir izpratne, ka cilvēkā vienlīdz samērīgi ir jāattīsta viss – jūtas , griba un domāšana, lai viņš kļūtu par atbildīgu un patstāvīgi domājošu sabiedrības daļu. Liela nozīme tiek piešķirta maņu attīstībai un izkopšanai, kas rada priekšnoteikumus cilvēka gribas, emocionālajai un prāta attīstībai. Savukārt tas kalpo kā sevis apzināšanās instruments, esot mijiedarbībā ar citiem cilvēkiem un apkārtējo pasauli.

IMG 20200304 WA0022IMG 20200304 WA0023

Mūsdienu steidzīgajā pasaulē, uzsākot skolas gaitas, bērni  bieži vien jau ir apguvuši rakstīt un lasītprasmi, taču Valdorfa skolās tas ir pirmās klases uzdevums, jo tiek uzskatīts, ka bērnu, ja vien viņš pats dabiski neizrāda interesi, līdz skolas vecumam nav nepieciešams noslogot ar intelektuālu prasmju apgūšanu. Arī uzsākot skolas gaitas,  bērnā vēl aizvien dabiski  ārkārtīgi aktīvs un uztverošs ir kustību un maņu organisms, tāpēc, ņemot vērā šo vecumposma nepieciešamību,  mācību nodarbības tiek veidotas 3 daļās:

  1. ritmiskā daļa, kurā bērni kopā skandē dzejoļus, veic dažādus ritmiskus, kustību un koordinācijas vingrinājumus, kas ļauj  organizēti kustēties un “pamodina“ bērnu domāšanas procesiem;
  2. mācību daļa, kurā bērni skolas solos apgūst intelektuālās zināšanas;
  3. stāstāmā daļa, kurā bērni klausās skolotāja sagatavotu, vecumposmam atbilstošu stāstu vai pasaku.

IMG 20200304 WA0025IMG 20200304 WA0027

Mācības notiek periodos jeb ciklos (katru mēnesi kā galvenais ir viens mācību priekšmets).  1. un 2.  klasē cits citu nomaina matemātikas, latviešu valodas un formu zīmēšanas periods. Katru rītu pirmā ir perioda  nodarbība, kas ilgst 90 minūtes. Pārējie mācību priekšmeti – angļu valoda, krievu valoda, rokdarbi, mūzika, sports – notiek 40 minūšu garās nodarbībās 2 reizes nedēļā. Gleznošana, veidošana ir 40 minūšu nodarbība 1 reizi nedēļā. Tiek atvēlēts laiks arī pastaigai.
Lai arī mācību priekšmeti tiek nodalīti, tomēr tie ir savstarpēji ļoti saistīti un neviens no priekšmetiem netiek uztverts kā svarīgāks vai maznozīmīgāks, jo cilvēka harmoniskai attīstībai vienlīdzīgi svarīgi ir kopt visas spējas.

IMG 20200304 WA0028IMG 20200304 WA0029

Dienas režīms šajā gadā:
no 8.30, mājās paēduši brokastis, bērni ierodas skolā
9.00 -10.30 perioda nodarbība
10.30.-10.50 tējas pauze (no mājām līdzi var ņemt maizīti vai kādu augli otrajām brokastīm; tiem, kam tās ir nepieciešama), starpbrīdis 
10.50. -11.30. nodarbība
11.30.-11.40. starpbrīdis
11.40.-12.20. nodarbība
12.20.-12.50. pusdienas
12.50.-13.30 nodarbība

Atkarībā no klases vecāku vajadzībām ir iespēja izskatīt pagarinātās grupas organizēšanu.

Bērniem, mācoties Valdorfa skolā, ir jāveic tie paši valsts noteiktie diagnosticējošie darbi  3., 6. un 9. klasēs. Tā kā, ņemot vērā vecumposma īpatnības un harmoniskas attīstības uzskatus,  Valdorfa skolā atšķiras ritms, ātrums un secība, kādā sākotnēji  tiek apgūtas intelektuālās prasmes, tad 1. un 2.klasēs var rasties atšķirības starp valsts skolā apgūto un Valdorfa skolā apgūto, taču ap 4.klasi šīs atšķirības izlīdzinās. Ņemot vērā Valdorfa skolu pieredzi, bērni spēj līdzvērtīgi izprast un veikt valsts noteikto diagnosticējošo darbu uzdevumus.

Nereti ir situācijas, kad vecāki nolemj vest bērnu uz Valdorfa skolu pēc tam, kad jau ir uzsāktas skolas gaitas valsts skolā, vai arī pēc  Valdorfa skolas nonāk vispārizglītojošā valsts skolā. Abos gadījumos, ja vien bērns ir intelektuāli un garīgi vesels, šāda pāreja nesagādā lielas grūtības.

Uzsākot mācības 1.klasē, iesākumā bērni veic šķietami samērā vienkāršus uzdevumus, taču tie kalpo kā pamats, uz kā aug un attīstās arvien sarežģītāki gribas un intelektuālie vingrinājumi. Bērniem  pirmajās klasēs pārsvarā netiek uzdoti mājasdarbi un nav mācību grāmatu. Visi darbi tiek veikti uz baltām lapām, kurās atbilstoši uzdevuma noteikumiem bērns pats veido savu darbu. Ņemot vērā taustes maņas īpašo nozīmi bērna intelektuālajā attīstībā, skolas ikdienā pēc iespējas vairāk tiek izmantoti dabiski materiāli: bērni zīmē ar bišu vaska krītiņiem, glezno ar akvareļu krāsām, veido ar mālu un darbojas ar vilnu. Šos materiālus sagādā skola.

Bērniem netiek liktas atzīmes, tādējādi netiek stimulēta konkurence, bet uzsvars ir uz to, lai mācību priekšmets būtu iekšēji bagāts, nevis ārēji uzspiests. Gada beigās bērni saņem liecības ar aprakstošiem vērtējumiem.

  Valdorfa skolās kā ļoti svarīga 1.klasē tiek uztverta klases kolektīva veidošana,  attieksmes un vērtību kopšana (gan attieksmē  pret savu darīto darbu, gan arī savstarpējās attiecībās). Ne vienmēr ir svarīgi, cik daudz bērns ir izdarījis, bet gan kā un ko viņš ir izdarījis, ņemot vērā viņa individuālās spējas. Skolas mērķis ir stimulēt katra bērna spēju atraisīšanu, kā arī viņa līdzdalību un ieinteresētību mācību procesā un klases sociālajā dzīvē.

Ļoti svarīgs ir ritms un kārtība, kādā notiek nodarbības, kas bērnos rada drošības sajūtu. Skolotāja uzdevums ir, izvairoties no moralizēšanas, nostiprināt bērnos izjūtu par labo un skaisto pasaulē, līdzcilvēkos un sevī. Šīs jūtas palīdz stiprināt stāsti, ko skolotājs vēsta bērniem, kā arī mākslinieciskās nodarbības, kas uzrunā bērnu jūtu pasauli. Gadījumos, kad rodas savstarpēji konflikti, tos atkarībā no situācijas risina, pārrunājot klasē, nepieciešamības gadījumā runājot ar vecākiem un piesaistot atbalsta pasākumus, ja tas ir nepieciešams bērna un klases harmoniskai sadarbībai un attīstībai.

Pasaulē ir vairāk kā tūkstotis Valdorfa skolu, un katra no tām ir atšķirīga un individuāla atkarībā no vietas un apstākļiem, kādos skola atrodas. Ir gan ļoti lielas skolas, kurās ir lielas klases (ap 30 bērni klasē ), gan arī nelielas, ar vecāku iniciatīvu veidotas skolas ar dažiem bērniem klasē. Gulbenē optimāla varētu būt klase, kurā mācās 10-12 bērni, kas nodrošinātu gan klases kolektīva pieredzi bērniem, gan arī saglabātu iespēju individuālam redzējumam attiecībā uz katru bērnu.

Katru mēnesi notiek klases vecāku sapulce, kurā tiek izrunāti mācību procesa, klases vides, emocionālās atmosfēras  jautājumi, kā arī vecāki tiek aicināti piedzīvot kādu no mākslinieciskajām nodarbēm, ko veic viņu bērni. Tas palīdz labāk izprast mācību metodi un tās nozīmi. Valdorfa skolās liela nozīme un loma ir apzinātai un brīvprātīgai vecāku līdzdalība (atkarībā no katra  iespējām). Pasaulē notiek ne vien Valdorfa skolotāju konferences, bet arī Valdorfa skolu vecāku konferences un semināri, kuros ieinteresētie vecāki var padziļināti izprast šīs metodes jēgu un būtību.

Liela loma Valdorfa skolās tiek piešķirta skolotāja personībai un viņa pasaules redzējumam. Tiek uzskatīts, ka bērni, uzsākot skolas gaitas, vēl aizvien atrodas atdarināšanas spēku ietekmē un viņi atdarina ne tikai pieaugušo cilvēku uzvedību, bet arī viņu iekšējo noskaņojumu, dvēselisko stāju, attieksmi  pret pasauli un līdzcilvēkiem, pat viņu domāšanas veidu, tāpēc skolotāja uzdevums ir nemitīgi kopt savu iekšējo pasauli un izglītoties, gūt pieredzi.

Latvijā  strādājošie Valdorfa skolu skolotāji ir ieguvuši valstī pieejamo pedagoģisko izglītību, un katrs atbilstoši iespējam apgūst Valdorfa pedagoģijas metodes papildus kursos, semināros un konferencēs gan Latvijā, gan Krievijā (Sanktpēterburgas pedagoģiskais seminārs 4 gadu garumā ), gan citās valstīs, kā arī uz Latviju regulāri tiek aicināti pieredzējuši skolotāji un mentori no dažādām pasaules valstīm, kuri labprāt dalās zināšanās un palīdz risināt problemātiskus jautājumus.

Valdorfa skolu absolventu vidū ir visdažādāko profesiju pārstāvji, jo Valdorfa skolas mērķis ir vispusīgi kopt katra indivīda spējas un  radīt priekšnoteikumus patstāvīgai domāšanai, kas ļauj apzināties savu izvēlēto individuālo dzīves ceļu. Visi, kuri vien to ir vēlējušies, ir veiksmīgi turpinājuši studijas augstskolās (kā ir atzinuši augstskolu pasniedzēji, tad Valdorfa skolu absolventus var atšķirt pēc neierastiem jautājumiem, kurus viņi nekautrējas uzdot, jo ir patiesi ieinteresēti izvēlētajā profesijā).

Aicinām uz tikšanos, konsultāciju, skolas apskati! 

Pieteikties var e-pastā: .

Skolotāja Kristīne Vārpiņa