Esam atgriezušās no kursiem Kiprā par mācīšanos ārā dabas un cilvēku radītos objektos. Šī bija pirmā no 2 projektā paredzētajām pedagogu mācību mobilitātēm, ar kuru palīdzību skola plāno iegūt jaunas metodes, kas ļaus īpaši sākumskolas posma skolotājiem kādu stundu norisi pārcelt uz āru.

Zināšanu papildināšana šādos starptautiskajos kursos bija izaicinājums, jo mācībām angļu valodā bez projekta koordinatora vai kolēģu grupas līdzbraukšanas, pieteicāmies pirmoreiz. Mums patīk apgūt kaut ko jaunu, kaut ko tādu, kas būtu izmantojams darbā mūsu skolā, tādēļ, apbruņojušās ar vēlmi iegūt jaunas zināšanas, devāmies ceļā. Vēlējāmies apgūt citu valstu pieredzi vides izglītības procesa nodrošināšanā, kā arī nostiprināt savas svešvalodu zināšanas.

Kiprā jutām, ka tur katrs atbraucējs ir gaidīts, katram tiek sniegts atbalsts.

Izglītības sistēma un uzstādījumi izglītības kvalitātei mainās. Šobrīd gatavojamies kompetenču pieejai mācību procesā. Esot kursos, redzējām iespēju, kā skolēns, mācoties ārpus skolas telpām, var iegūt praktisku pieredzi, iespēju papildus attīstīt arī tādas prasmes kā sadarbība, strādāt pēc kritērijiem, arī radošumu. Apguvām jaunas zināšanas un nostiprinājām jau esošās par dažādām mācīšanas metodēm. Daudz strādājām grupās, kas, protams, ļāva mums katram izpausties individuāli, bet vajadzēja arī pārvarēt savu valodas barjeru. Komunikācijā tika izmantota arī neverbālā komunikācija, izmantojot žestus, mīmiku, praktisku darbošanos.

Vakaros, pārrunājot dienā piedzīvoto, redzējām apgūto metožu un paņēmienu izmantošanas iespējas savā skolā.

Mēs mācījāmies dažādās vidēs – jūras krastā, bioloģiskajā saimniecībā un kalnos/parkā. Esot Kiprā, apguvām ne tikai jaunas zināšanas darbam skolā, bet arī dzīvei noderīgu pieredzi. Liela vērtība bija satikt citu četru valstu kolēģus, sajust atvērtību, draudzīgumu, izpalīdzību, kā arī vēlmi sadarboties.

Gulbenes novada valsts ģimnāzija īsteno Erasmus+ programmas skolu pedagoģiskā personāla mācību mobilitātes projektu “Paplašinām skolas durvis – mācāmies ārā” (līguma Nr. 2019-1-LV01-KA101-060196).  Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

GNVG logoLogo erasmus Lidzfinanse pildita pamatne

Ruta Jansone un Lienīte Leišavniece,

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas skolotājas