Gulbenes novada pašvaldība ir uzsākusi darbu pie Gulbenes novada izglītības attīstības plāna izstrādes 2021. – 2025. gadam. Jaunā izglītības politikas plānošanas dokumenta izstrāde nepieciešama, jo ir mainījušies izglītības procesu regulējošie normatīvie akti Latvijas Republikā, un iepriekšējam izglītības attīstības plānošanas dokumentam ir beidzies tā darbības laiks.
Gulbenes novada domes lēmums par plāna izstrādes uzsākšanu tika pieņemts 2020. gada 27. februārī. Darbs pie izglītības politikas plānošanas dokumenta notiks līdz 2021. gada aprīlim, kad paredzēts pieņemt lēmumu par izglītības politikas plānošanas dokumenta gala redakcijas apstiprināšanu.
Izglītības politikas attīstītības plānošanas periods ilgs 14 mēnešus. Šajā laika posmā dokumenta izstrādes procesā paredzēts ņemt vērā iepriekšējā attīstības plānošanas dokumenta “Gulbenes novada vispārējās izglītības iestāžu attīstības plāns 2016. – 2018. gadam” izvērtējumu un izdarītos secinājumus, kā arī izglītības procesu Latvijas Republikā regulējošos spēkā esošos normatīvos aktus. Darba grupas uzdevums ir noskaidrot, aprakstīt un analizēt esošo situāciju izglītības jomā Gulbenes novadā, apzināt problēmas un paredzēt to risinājumus, kā arī izvērtēt šo risinājumu iespējamo ietekmi ilgtspējā. Viens no būtiskiem uzdevumiem plāna izstrādes procesā ir apzināt novada iedzīvotāju redzējumu par izglītības politikas virzību mūsu pašvaldībā un nodrošināt sabiedrības līdzdalību attīstības plānošanas procesā. Lai izglītības politikas plānošanas dokumenta izstrāde noritētu kvalitatīvi, būs sanāksmes, uz kurām tiks aicināti atbilstoši speciālisti, citi darbinieki un deputāti.
Šī gada aprīļa mēnesī darba grupai notiks pirmā darba sanāksme, kura norisināsies attālināti. Galvenais uzdevums būs vienoties par katra pienākumiem un atbildībām, kā arī izstrādāt darba plānu un sabiedrības iesaistes plānu noteiktajam plānošanas periodam.
Ar 2020. gada 27. februāra Gulbenes novada domes lēmumu Gulbenes novada izglītības attīstības plāna 2021. – 2025. gadam izstrādes darba grupa tika apstiprināta sekojošā sastāvā:
Darba grupas vadītāja:
Dace Kablukova – Gulbenes novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe.
Darba grupas locekļi:
Edīte Kanaviņa – Gulbenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja;
Vija Medne – Gulbenes novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe;
Anatolijs Savickis – Gulbenes novada domes deputāts;
Ineta Maltavniece – Lejasciema vidusskolas direktore;
Arnis Šķēls – Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors;
Vija Pušķe – Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” vadītāja;
Svetlana Ziepniece – Tirzas pamatskolas direktore;
Sandra Dikmane – Gulbenes Mākslas skolas direktore.

Ar pilnu informāciju par 2020. gada 27. februāra Gulbenes novada domes sēdē apstiprināto plāna izstrādes procesu un izpildes termiņiem var iepazīties Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā: https://www.gulbene.lv/lv/doks/ds/144-prot/6841-2020-g-gulbenes-novada-domes-sezu-protokoli


D. Kablukova
Gulbenes novada izglītības
attīstības plāna 2021. – 2025. gadam
izstrādes darba grupas vadītāja