homeschoolAttālinātās mācīšanās process Gulbenes novadā, tāpat kā visā Latvijā, kopumā notiek sekmīgi, tā ir mācīšanās, ne laika pavadīšana. Par to liecina skolēnu, vecāku, pedagogu un skolu direktoru veikto aptauju rezultāti. Visām iesaistītajām  pusēm tas ir jauns un vēl nebijis izaicinājums, bet vienlaikus arī vērtīgs laiks daudzu tādu jaunu situāciju risināšanai, kuras iepriekš nav bijušas īpaši aktuālas, tā ir virzība uz attīstību, jo visi ir spiesti iziet no savas komforta zonas, pielāgoties jaunajiem apstākļiem, uzdrošināties, mainīties un apgūt jaunas prasmes. Tas izdodas, pateicoties lielajam skolotāju, vecāku un arī pašu skolēnu ieguldījumam.

Protams, tāpat kā mācoties klātienē, arī šajā procesā ir izaicinājumi un problēmas. Būtiskākās skolotāju, bērnu un vecāku minētās problēmas: nodrošinājums ar darbspējīgām IKT un viedierīcēm (īpaši ģimenēs ar vairākiem bērniem), interneta pieslēgums un tā ātrums, sākotnējā neprasme izmantot IT mācību procesā, apjomīgs vecāku laika resursa un rūpju ieguldījums mācīšanās procesā, jo vecākiem liela dienas daļa jāvelta, lai palīdzētu bērniem mācībās (īpaši jaunāko klašu posmā), uzdoto uzdevumu pārāk liels apjoms un īsi iesniegšanas termiņi, grūtības uztvert skolotāju norādījumus un uzdevumu nosacījumus, laika plānošanas, patstāvīgā darba iemaņu un motivācijas trūkums, grūtības apgūt vielu un veikt uzdevumus bērniem, kuriem mācību procesā nepieciešams atbalsts.

Radušās problēmas tiek regulāri apzinātas un tām meklēti risinājumi. Izmantojot skolu portatīvo un planšetdatoru resursus, valsts un pašvaldības palīdzību IT ierīču nodrošināšanā (planšetdatoru, rūteru un viedtālruņu sūtījums), privātpersonu ziedojumus, tika nodrošinātas akūtākās vajadzības pēc tehniskā aprīkojuma. Skolotāji pārskatīja un iespēju robežās samazināja apgūstamās vielas apjomu, notika slodzes diferencēšana, tika pārskatīti un pagarināti darbu iesniegšanas termiņi. Gan skolotāji, gan skolēni tika mācīti un mācījās lietot jaunas platformas, programmas un rīkus, pilnveidojās patstāvīgā darba iemaņas.

Gan skolēniem, gan skolotājiem attālinātās mācīšanās procesā ir arī ieguvumi. Skolēniem ir uzlabojušās prasmes plānot savu darbu un laiku, pieaugusi patstāvība, pilnveidota digitālā pratība, apgūtas daudzveidīgas komunikācijas formas ar skolotājiem, pilnveidotas mācīšanās, tai skaitā pašvadītas mācīšanās kompetences, kā arī prasme darboties nestandarta situācijās, veidojusies ciešāka sadarbība ar vecākiem un pedagogiem. Būtiska pievienotā vērtība šajā netradicionālajā mācīšanās procesā - skolēni paši un viņu vecāki uzņemas lielāku atbildību par mācīšanos un zināšanu apguvi.

Skolotājiem pilnveidojusies digitālā pratība, uzlabojušās IT izmantošanas prasmes, tiek apgūtas un izmantotas jaunas iespējas mācību un tiešsaistes platformās, kuras varēs izmantot mācību procesa dažādošanai arī pēc ārkārtas situācijas atcelšanas, komunikācija ar skolēniem un viņu vecākiem kļuvusi regulārāka un ciešāka, uzlabojusies sadarbība un sapratne starp visām ieinteresētajām pusēm – skolēniem, vecākiem un skolotājiem, pilnveidojusies māka samērot plānotā darba apjomu ar skolēnu individuālajām iespējām, uzlabojusies prasme darboties nestandarta situācijās attālinātā mācību procesa nodrošināšanai, uzlabojusies pedagogu savstarpējā komunikācija, pilnveidotas Edurio lietošanas prasmes mācību procesa izvērtēšanai un atgriezeniskās saites gūšanai.

Attālināti strādā arī profesionālās ievirzes – sporta, mūzikas un mākslas -  skolu pedagogi, piemēram, mūzikas instrumentu spēli bērni apgūst tiešsaistē  ar WhatsApp, Skype vai Zoom platformu starpniecību.

Kopumā šis laiks mums visiem ir gan pārbaudījumu, gan ieguvumu laiks. Tas ir vienojis visu sabiedrību, jo visi kopā, cits citam palīdzot un sadarbojoties, apgūstam jaunas prasmes un tiekam galā ar problēmām. Paldies vecākiem, pedagogiem un skolēniem par sapratni, pacietību, atbalstu un ieguldīto darbu, jaunatnes un sociālā dienesta darbiniekiem - par sadarbību un atbalstu!

Esam saņēmuši vēstījumu no skolotājiem: “Priecājamies, ka saņemam labus vārdus no vecākiem, skolēniem, tie kalpo iedvesmai.” Lai visām iesaistītajām pusēm šajā neierastajā situācijā un netradicionālajā mācīšanās procesā savstarpēji laba komunikācija, lai rodas jauni risinājumi, lai vairojas sapratne, prieks un iedvesma! Kopā mēs to varam!

                                                      Vija Medne,
Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe