27. oktobrī notika vācu valodas skolotāju seminārs, kuru vadīja apvienības vadītāja A. Putna. Skolotāji apsprieda apvienības darba plānu 2015./2016. māc. gadam un atbalstīja to. Apvienības vadītāja iepazīstināja ar daudzveidīgiem skolēnu sarunvalodas prasmju un iemaņu attīstīšanas paņēmieniem, kuri apgūti starptautiskā vācu valodas eksāmena (DSD) skolu pedagogu kursos. Skolotājiem tika sniegta informācija par 7. oktobra MA vadītāju sanāksmi Rīgā Gētes institūtā, akcentējot šādus jautājumus:

1)2014./2015. māc. gada valsts pārbaudes darbu vācu valodā rezultātu apkopojums;

2)svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšana ar starptautiskās testēšanas institūciju pārbaudījumiem;

3)disleksija, aktualitātes un pedagoģiskā pieeja (pēc Dr. paed., prof. Sarmītes Tūbeles prezentācijas);

4)Hueber izdevniecības jaunākās mācību grāmatas;

5)vācu valodas skolotāju asociācijas rīkotie konkursi un olimpiādes.

Skolotāji guva jaunas ierosmes turpmākajam darbam, kā arī apsprieda dažādas problēmas, paužot savu viedokli un meklējot labāko risinājumu.

     29. oktobrī savā ikgadējā seminārā piedalījās novada krievu valodas skolotāji, kuru vadīja Gulbenes novada valsts ģimnāzijas skolotāja Ā. Vīcupe. Vācu un krievu valodas skolotāju MA vadītāja A. Putna iepazīstināja kolēģus ar 2015./2016. māc. gada darba plānu un aktualitātēm. Skolotāji tika aicināti dalīties pieredzē un ievietot izstrādātos materiālus mājas lapā “Nost ar garlaicību!”, sūtot tos skolotājai Dacei Kļavai.

Skolotāja Ā. Vīcupe informēja novada skolotājus par gūto MA vadītāju seminārā Baltijas Starptautiskajā Akadēmijā 16.oktobrī.

Tika apspriesti šādi jautājumi:

1)            2014./2015. māc. g. valsts pārbaudes darbu rezultāti krievu valodā;

2)            aktualitātes krievu valodas mācīšanā;

3)            svešvalodas CE vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu ;

4)            kompetenču pieeja krievu valodas kā svešvalodas apguvē;

5)            informācija par krievu valodas olimpiādi 10.-12. klasēm;

6)            krievu valodas skolotāju asociācijas rīkotie pasākumi.

Semināra noslēgumā notika aktīva domu apmaiņa par krievu valodas mācīšanu skolās.

                                               Vācu un krievu valodas skolotāju MA vadītāja A. Putna