maxresdefaultAr dažādām izmaiņām un pielāgojumiem esošajai situācijai ir iesācies šī mācību gada valsts pārbaudes darbu laiks. Trešo un sesto klašu skolēni ir veikuši savu zināšanu un prasmju pārbaudi, veicot valsts diagnosticējošos darbus. Diagnosticējošo darbu mērķis ir pārbaudīt skolēnu zināšanas un prasmes atbilstoši mācību priekšmeta standarta prasībām, beidzot 3. un 6. klasi, lai skolēns sadarbībā ar skolotāju līdz mācību gada beigām varētu pilnveidot un nostiprināt savas prasmes. Diagnosticējošo darbu vērtējums tiek izteikts procentos, un tas neietekmē ne semestra, ne gada vērtējumu.

Trešo klašu skolēniem bija iespēja diagnosticēt savas zināšanas un prasmes latviešu valodā un matemātikā, savukārt, sestklasniekiem bija iespēja pārbaudīt sevi latviešu valodā, matemātikā un dabaszinībās. Tā kā darbus skolēni veica no mājām, tad skolas rūpīgi izvēlējās veidus (elektroniski, papīra formā), kādos šos darbus nosūtīt skolēniem, lai visiem būtu iespēja veikt uzdevumus.

Skolotāji atzīst, ka ir grūti analizēt diagnosticējošo darbu veikšanas procesu, jo darbi tika veikti no mājām. Skolēnos bija jūtams satraukums tieši par procesa tehnisko norisi – vai paši mājas apstākļos pratīs darbu atvērt, saglabāt, nosūtīt atpakaļ skolotājam utt. Grūtības radīja arī nepieciešamība strādāt divās digitālajās lapās vienlaicīgi, ja uzdevums neietilpa vienā lappusē. Izaicinājums bija arī attālināta procesa nodrošināšana skolēniem, kuriem nepieciešami atbalsta pasākumi.

Skolotāji atzīst, ka diagnosticējošo darbu uzdevumos tika aktualizēta starppriekšmetu saikne, daudzos uzdevumos bija jāprot pielietot prasmes, kas tiek apgūtas arī citos mācību priekšmetos. Neierasta un jauna pieredze gan skolēniem, gan skolotājiem bija diagnosticējošā darba latviešu valodā 6.klasei runāšanas daļa, kas arī bija jāveic tiešsaistē. Trešo klašu matemātikas skolotāji atzinīgi novērtēja to, ka darbs tika piedāvāts platformā www.uzdevumi.lv, kas atviegloja gan darbu labošanas procesu, gan laika kontroli, kā arī piedāvāja atgriezenisko saiti skolēniem.

Sakām lielu paldies skolotājiem par ieguldīto darbu, lai diagnosticējošo darbu process tiktu īstenots, un vecākiem par tehnisko palīdzību darbu saņemšanā, atvēršanā un nosūtīšanā.

Ramona Ruņģe-Keiša,
Gulbenes novada Izglītības pārvaldes metodiķe