Ar šādu nosaukumu pagājušajā mēnesī tika veidots mūsu novada pirmsskolas pedagogu labās prakses piemēru apkopojums Padlet platformā. Pirmsskolas skolotāji tika rosināti virtuālajā ziņojumu sienā ievietot dažādu sadzīves un rotaļdarbību fragmentu aprakstus, kuros atspoguļojas bērnu iesaistīšanās un aktīva līdzdalība mācību procesā, vides veidošanā, dažādu lēmumu pieņemšanā, ideju izvirzīšanā un īstenošanā, kā arī paveiktā izvērtēšanā. 

Skolotāju atsaucība bija liela - savus labās prakses piemērus virtuālajā sienā publicēja 51 skolotājs no septiņām novada pirmsskolas izglītības iestādēm, kā arī Tirzas pamatskolas un Lizuma vidusskolas pirmsskolas grupām. Arī publicēto piemēru skaits ir iespaidīgs: 65 ieraksti, kas vēl papildināti ar fotogrāfijām un nelieliem videofragmentiem, uzskatāmi parāda, ka mūsu pirmsskolas pedagogi strādā radoši un bērnu ikdienu pirmsskolā prot veidot izzinošu, aktīvu, priecīgu un krāsainu.

Pirmsskolas speciālistu grupa izvērtēja publicētos darbus un par oriģinālākajiem un veiksmīgākajiem atzina skolotāju Sarmītes Afanasjevas (Jaungulbenes PII “Pienenīte”), Līgas Ozolas (Rankas PII “Ābelīte”), Ivetas Meisītes (PII “Ābolīši”), Mārītes Zvirgzdiņas, Ilzes Dīvānes (Lizuma vidusskola), Anitas Bondares, Allas Miņinas un Lāsmas Lapkašas (Gulbenes 1.PII) piedāvātos piemērus. Neprecizitātes nolikuma ievērošanā diemžēl liedza pelnīto atzinību vēl vairākām skolotājām.

Esmu apkopojusi darbu vērtētāju viedokļus par virtuālajā sienā publicētajiem labās prakses piemēriem:

No mazas zīles  izaug liels ozols, pirmsskolā no mazas idejas, darbojoties un pilnveidojoties, skolotājas bērnam  rosina iegūt daudz zināšanas un prasmes. Bērniem tiek dota iespēja pētīt, izzināt, saklausīt pasauli.  Vienmēr viss sākas ar ideju!   Apkopojot tās, mēs varam paskatīties uz savu darbu no cita redzes leņķa, apzināties, cik   dažādi un radoši mēs katrs esam, cik svarīgu dabu mēs darām.  Paldies visām novada skolotājām, kas ielika savu sirdi un darbu šajā "ideju bankā".  Turpināsim apkopot savas labās idejas  un dalīties ar tām, lai nākotnē mums būtu izcili dabas pētnieki, izcili mūziķi un zinātnieki!

Inga Eihentāle, Rankas PII vadītājas vietniece

Jaunākie pedagoģiskie pētījumi mums ir devuši iespēju nepārprotami un viennozīmīgi secināt, ka pašvadīta mācīšanās ir noteicošā kompetence, kas bērniem jāiemācās tik ātri, cik vien iespējams. Šīs kompetences attīstīšana dod spēju bērnam saprast, kā izmantot savas stiprās puses, rada motivāciju pašam izvirzīt savas darbības mērķus, pieņemt lēmumus par to, kas jādara savādāk,  un izdarīt secinājumus par paveiktā efektivitāti.

Veidojot un īstenojot šo pasākumu, aicinājām pirmsskolas izglītības skolotājus apzināti domāt par rīcībām, veidiem, metodēm un paņēmieniem, kas viņu audzēkņos veido šīs tik ļoti nozīmīgās prasmes. Ir gandarījums par skolotāju lielo atsaucību un bagātīgo piemēru klāstu. Pateicoties šim konkursam, ikvienam mūsu novada pirmsskolas izglītības speciālistam ir iespēja iedvesmoties un papildināt savu personīgo pedagoģisko resursu krātuvi.

Dace Kablukova, IP metodiķe

Prieks par skolotāju lielo atsaucību un gatavību dalīties ar labās prakses piemēriem! Prieks, ka skolotāji uzklausa bērnu radošās idejas un palīdz tās realizēt, meklējot vislabākos risinājumus un nodrošinot iespējas attīstīt un pilnveidot pašvadības iemaņas un prasmes.

Maija Skopāne, IP interešu izglītības speciāliste

Gulbenes novada Izglītības pārvaldes rosinātais priekšlikums par dalīšanos ar savu labās prakses pieredzi ir vērtīgs jau ar to vien, ka ir radīts pamats mūsu pašu interesanto ideju krātuvei.

Izvērtēt no ļoti daudzām un ļoti labām pieredzēm tikai dažas vērtīgākās bija ārkārtīgi grūts uzdevums. Brīnišķīgs ir viss, bet jāizvirza tikai 10. Labās prakses iemēru nolikumā minētie nosacījumi deva iespēju precizēt iesūtīto piemēru atlases  kritērijus:

cik liela ir bērnu ierosinājumu līdzdalība aktivitātē;

cik nodrošināta ir apkārtējā vide bērna pašvadītai darbībai (īpaši ilgtermiņā);

cik daudzveidīgas zināšanas, prasmes, iemaņas bērni apgūst.

No sirds priecājos un izsaku paldies par rastajām iespējām Gulbenes novada  pirmsskolas  darbiniekiem, kaut attālināti -  kopīgi runāt, uzklausīt, piedalīties, dalīties …  Ikdienā jau katrs bērnudārziņš dara savas izauklētās lietas. Bet sava amata darītājiem novadā sajusties kopā, -   tā ir vērtība.

Dace Eihmane, Lizuma vidusskolas direktores vietniece

Labās prakses piemēru apkopojumu iespējams aplūkot šeit: https://padlet.com/initaartistova/qy72cmy9hv1ab3ca

Sirsnīgi pateicos visiem kolēģiem novada pirmsskolās, kuri drosmīgi dalījās ar saviem pieredzes stāstiem!  Lasiet, iedvesmojieties un smelieties idejas jaunām, aizraujošām un bērnu pašvadītām aktivitātēm!

Gulbenes novada pirmsskolas
mācību jomas koordinatore Inita Artistova