novads

Uz interešu izglītības programmu īstenošanai paredzētajiem finanšu līdzekļiem var pretendēt gan Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestādes, gan juridiskas un fiziskas personas, kuras Gulbenes novada pašvaldībā saņēmušas licenci programmas īstenošanai.

Interešu izglītības programmas pieteikums un programma jāizstrādā saskaņā ar noteikumos “Interešu izglītības programmu īstenošanas principi, kārtība un kritēriji valsts mērķdotācijas un pašvaldības dotācijas finansējuma sadalei Gulbenes novada pašvaldībā” noteiktajām prasībām. Dokuments pieejams: https://www.gulbene.lv/lv/doks/izgl

 Interešu izglītības programmu īstenošanai paredzētā valsts mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma procentuālais sadalījums  2021/.2022. mācību gadā

  • kultūrizglītībai (deja, mūzika, folklora, teātris, vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, radošās industrijas) - 45 %
  • tehniskajai jaunradei (konstruēšana, tehniskā modelēšana, lego, lego robotika, datorika, programmēšana, elektronika, radioelektronika, automodelisms, lidmodelisms) – 17%
  • sporta interešu izglītībai (vispusīgā fiziskā sagatavotība (VFS), galda spēles, individuālie sporta veidi, sporta spēles) – 18%
  • citām interešu izglītības programmu jomām (vides interešu izglītība, skauti, mazpulks, jaunsargi, novadpētniecība un citas apakšjomas) – 10%
  • metodiskajam darbam – 10%

Prioritātes interešu izglītības programmu īstenošanā

Valsts prioritāte

Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšana. Saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likuma 3. pantu - Dziesmu un deju svētki ir unikāla Latvijas kultūras tradīcija un latviešu nacionālās identitātes sastāvdaļa. Dziesmu un deju svētkus tradicionāli veido Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki un Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.

Reģiona prioritāte

Bērnu un jauniešu kvalitatīva iesaiste kultūras un sporta procesos saskaņā ar Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030.

Novada prioritāte

1.      Tehnoloģiju  un digitālo prasmju attīstība saskaņā ar Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2021. – 2027. gadam.

2.      Vides izglītība kā ilgtspējīga dzīvesveida veicināšanas instruments saskaņā ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030.

Programmu iesniegšana

Interešu izglītības programmu pieteikumi  un programmas jāiesniedz  līdz 2021. gada 24. augusta plkst. 17:00, nosūtot tos elektroniski, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu  vai iesniedzot Gulbenes novada pašvaldībā Klientu apkalpošanas centrā.

Kontaktinformācija: 26118146,