Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļa pēdējos gados pastiprināti izstrādā un realizē dažādus projektus un iniciatīvas, kas saistīti gan ar pieaugušo neformālās izglītības programmu organizēšanu (kursi, apmācības, diskusijas, motivācijas programmas, forumi), gan apmācībām nozaru speciālistiem, gan pasākumiem Eiropas dimensijas, kultūrizglītības pieredzes un redzesloka paplašināšanai:

1.            2015. gadā Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija ir izsniegusi licences:

1.1.         Gulbenes novada Rankas pamatskolai divām neformālajām izglītības programmām “Neformālās tālmācības programma diasporas bērniem latviešu valodās un sociālo zinību apguvei” 1.gads” un “Neformālās tālmācības programma diasporas bērniem latviešu valodās un sociālo zinību apguvei” 2.gads”. Šajās programmās 2015. gada septembrī mācīties sāka 20 bērni no Anglijas, Īrijas, Vācijas, Spānijas, Saūda Arābijas, Austrālijas, ASV un Kanādas). Lai realizētu šīs programmas strādā 4 Rankas pamatskolas pedagogi un novada dome finansē 1,5 pedagoga likmi.

1.2.         13 pieaugušo neformālās izglītības programmām, kas realizētas visā Gulbenes novada teritorijā piedāvājot novada iedzīvotājiem dažādas mācību tēmas – e-komercija, e-vide, uzņēmējdarbība, amatniecības prasmes un pašizaugsmes nodarbības u.c. Gulbenes novada domes piešķirtais finansējums programmu realizācijai 9239 EUR (deviņi tūkstoši divi simti trīsdesmit deviņi eiro).

2.            Iegūstot zināšanas pašvaldības finansētajās mācību programmās, novada iedzīvotāji ir izveidojuši 17 veikalus ETSY internetveikalu sistēmā, kurā ir iespējams visai pasaulei piedāvāt savus radītos izstrādājumus (paklājus, sniega kurpes, rokdarbus u.c.)

3.            Aktīvi savu darbību uzsāka Rankas mūžizglītības centrs piedāvājot sistemātiskas un dažādas izglītošanās iespējas saviem pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem.

4.            Rankas kultūras nams, Stāķu sporta un atpūtas komplekss (jauniešu istaba “Ligzda”), Druvienas un Tirzas pamatskolas veidojas par multifunkcionālām iestādēm, kuras piedāvā arī dažādas izglītošanas iespējas vietējiem iedzīvotājiem.

5.            Novada domes pašvaldībā par tradīciju ir izveidojusies aicināt novada iedzīvotājus kā brīvprātīgos darboties dažādos starptautiskajos projektos, novada svētkos, pilsētas svētkos, sakopšanas talkās u.c. 2015.gadā dažādos pasākumos iesaistījās ap 80 brīvprātīgajiem. Oktobrī novada dome organizēja pateicības pasākumu brīvprātīgajiem un iestādēm, kas uzņem brīvprātīgos. Novada dome izsniedza 14 brīvprātīgā darba veicēju sertifikātus (11 jauniešiem, 3 senioriem).

6.            2015. gadā ar starptautisku konferenci Gulbenē noslēdzās projekts “Senior Pass”, kura ietvaros tika veidota atbalsta sistēma (alternatīvu apmācību programmu) senioriem konkurences palielināšanai darba tirgū. Gada otrajā pusē tika uzsākta divu jaunu projektu (“Senior Plus” un “Silver Sharing Initiative”) realizācija, kuru mērķis ir attīstīt jaunas mācīšanās sistēmas senioriem (50+), organizēt dažādas mobilitātes un vietējo un starptautisko brīvprātīgo darbu senioru pašapziņas celšanai un jaunu kompetenču apgūšanai.

7.            Laika periodā no 2013. gada līdz 2016. gadam Gulbenes novada dome realizē projektu „Globālās izglītības sabiedrības veidošana („Developing Confident Global Learning Communities”, DEAR). Projekta mērķis: Paaugstināt skolotāju, skolēnu un pašvaldības kompetences globālās attīstības jautājumu risināšanā. Īpaši pievēršot uzmanību tādiem globālas izglītības jautājumiem kā nabadzība, izglītība, sociālais taisnīgums, ilgtspējīga attīstība un globālā sadarbība. 2015. gadā tika organizētas un finansētas sabiedrības iniciatīvas, kuru ietvaros novada iedzīvotāji varēja piedalīties dažādos kursos vai diskusijās Gulbenes novada bibliotēkā ar globalizāciju saistīto procesu izzināšanai.

Anita Birzniece
GND Izglītības, kultūras un sporta nodaļas
Izglītības darba speciāliste – vadītāja vietniece