1. 2010. un 2011. gados gadā tika organizēts darbs mūžizglītības darba grupā, kura diskutēja par izglītības mūža garumā ietekmi uz cilvēka dzīves kvalitāti, analizēja Gulbenes novada sabiedrības attieksmi un ieinteresētību, veica esošās situācijas analīzi un izstrādāja ieteikumus Gulbenes novada integrētās attīstības programmai 2011.- 2017.gadam.

2. Lai nodrošinātu informatīvo pieejamību maksimāli plašām cilvēku lokam un iespējami tuvāk dzīves vietai, kopš Gulbenes novadā darbu ir sākuši 12 mūžizglītības konsultanti, kuru darba pienākumos ir:

- palīdzēt meklēt un sniegt informāciju par izglītošanās iespējam gan formālā, gan neformālā kontekstā;
- organizēt dažādas izglītojošās aktivitātes, apmācības;
- izstrādāt projektus cilvēku izglītošanai vietējā kopienā.

3. Ir organizēti vairāki informatīvie semināri gan mūžizglītības konsultantiem, gan bibliotekāriem, gan kultūras darbiniekiem par izglītības mūža garumā ietekmi uz katra indivīdu un sabiedrībā kopumā.

4. Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļa pēdējos gados pastiprināti izstrādā un realizē dažādus projektus un iniciatīvas, kas saistīti gan ar pieaugušo neformālās izglītības programmu organizēšanu (kursi, apmācības, diskusijas, motivācijas programmas, forumi), gan apmācībām nozaru speciālistiem, gan pasākumiem Eiropas dimensijas, kultūrizglītības pieredzes un redzesloka paplašināšanai:

4.1. Ir uzsākta pieaugušo neformālās izglītības programmu konkursa finansēšana.

- 2012. gadā tika finansētas 5 programmas no Gulbenes Mākslas skolas, Litenes pagasta
pārvaldes, Druvienas pamatskolas, Gulbenes 2. vidusskolas un Gulbenes novada
pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" par
kopējo summu LVL 1705,75,

- 2013. gada nogalē apstiprināja 7 pieaugušo neformālās izglītības programmas apr kopējo finansējumu LVL 1750,- (EUR 2490,-). Programmas tiks realizētas 2014. gada sakumā.

4.2. 2012. gadā ar Eiropas Sociālā fonda 100% finansējumu tika realizēts projekts „Gulbenes novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana līdzdalībai ES neformālās un mūžizglītības projektu jomā", kura ietvaros novada skolotāji, kultūras darbinieki, mūžizglītības speciālisti mācījās par dažādām projektu programmām, kuru ietvaros var iesaistīt un izglītot vietējās kopienas sabiedrību.

4.3. 2012. gadā tika realizēti divi brīvprātīgā darba projekti – senioru brīvprātīgā darba projekts „Nature Nurture" (Daba barotāja) un jauniešu grupu brīvprātīgā darba projekts „Kilograms piederības". Abos projektos uzsvars bija uz savstarpējo, starppaaudžu, kultūrizglītības un tolerances mācīšanos, uzsverot brīvprātīgā darba nozīmi iesaistei vietējās sabiedrības aktivitātēs. Šie projekti tika finansēti no Eiropas Savienības programmām 'jaunatne darbībā un Grundtvig apakšprogrammas.

4.4. Otro reizi tiek saņemts finansējums no Kultūrkapitāla fonda Vidzemes kultūras programmas ietvaros kultūras un izglītības darbinieku apmācībām. Apmācības „Sabiedrības iekļaušanas veicināšana kultūrvides veidošanā" tika organizētas 2010. gada rudenī Gulbenes novada kultūras un tautas namu vadītājiem ar mērķi attīstīt, aktualizēt un atspoguļot uz vērtībām balstītu kultūras iestāžu vadības procesu un rezultātu, t.sk. īpašu uzmanību pievēršot mūsdienu novadu izaicinājumam aktualizēt vietējo kopienu ikdienu dzīvi un veicināt sociālās iekļaušanas aspektus. Savukārt 2013./2014.m.g. tiek realizēts integratīvs apmācību - meistarklases kurss skolu un pagastu teātra kolektīvu vadītājiem profesionālajai pilnveidei un sadarbības veicināšanai.

4.5. 2013. gadā ir sākts darbs pie divgadīga projekta „Senioru pase", kura mērķis ir veidot atbalsta sistēmu senioriem konkurences palielināšanai darba tirgū. Projekta ietvaros tiks realizēts aktivitāšu kopums senioru kompetenču noteikšanai un paaugstināšanai - e-portfolio veidošana (apmācības) un dalība brīvprātīgā darba aktivitātēs vietējā un starptautiskā mērogā.
Projekts ir daudzpusēja partnerība starp Gulbenes, Francijas, Vācijas, Anglijas un Spānijas organizācijām, kas kopā izstrādās un aprobēs apmācību un motivācijas programmu senioru – bezdarbnieku kompetenču paaugstināšanai. Izstrādātā metodika būs kā jauns inovatīvs instruments gan mācību centriem, gan citām iestādēm, kas strādā ar senioriem un organizē tiem dažāda veida apmācības. Projektu kopējo finansējumu veido 75% Eiropas Komisijas Grundtvig daudzpusējā programma un 25% novada līdzfinansējums.

4.6. Jau sākot no 2010.gada Gulbenes novads ir aktualizējis gan ilgtspējīgas attīstības jautājumus (samērīgs patēriņš, vides aizsardzība, kultūrdaudzveidība, vecuma un sociālās līdztiesība) saskaņā ar Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO) Izglītība ilgtspējīgai attīstībai 8 pīlāriem, gan globālās jeb attīstības izglītības jautājumu iekļaušanu izglītošanās procesā.

4.6.1. Gulbenes novada dome pēdējo triju gadu laikā it bijusi partnerorganizācija projektiem, kas saistīti ar vārdu „OTESHA", kas no arābu valodas nozīmē - iemesls sapņiem (reason to dream) http://www.otesha.fr/partners..
- sabiedrības iesaistīšanas projekts „City-zen" (2010.gads), kura ietvaros tika izstrādāts Otesha Rīcības Plāns kā rekomendācijas un ieteikumi vietējām organizācijām un sabiedrībai, vietējai un nacionālajai izpildvarai un Eiropas līmeņa lēmumu pieņēmējiem lai veicinātu samērīgu patēriņu sabiedrībā; http://www.city-zen.eu/latvia ;
- jauniešu demokrātijas projekts „Otesha influance" (2010.gads), kura laikā jaunieši no 7 valstīm salīdzināja un diskutēja katras valsts pieredzi par tēmām - saimnieciskie/ ikdienas atkritumi (šķirošana, samērīgs patēriņš, placināšana), zaļā domāšana - lauksaimniecībā, uzņēmējdarbībā (iepakojumi, iepirkumu maisiņi), atkritumu pārstrāde;
- (100 mūži „lietām", otrreizēja pārstrāde) ;
- apmācību un tīklojuma veidošanas projekts „Otesha Pan European Network" (2011.-2012.gadi), kura ietvaros novada skolotāji mācījās kā izmantojot neformālās izglītības metodes izglītot jauniešus globālās izglītības jautājumos.

4.6.2. Laika periodā no 2013, gada līdz 2016. gadam Gulbenes novada dome realizēs projektu „Globālās izglītības sabiedrības veidošana („Developing Confident Global Learning Communities", DEAR). Projekta mērķis: Paaugstināt skolotāju, skolēnu un pašvaldības kompetences globālās attīstības jautājumu risināšanā. Īpaši pievēršot uzmanību tādiem globālas izglītības jautājumiem kā nabadzība, izglītība, sociālais taisnīgums, ilgtspējīga attīstība un globālā sadarbība.

Attīstības jeb globālā izglītība ir ietekmīgs instruments, lai palīdzētu cilvēkiem saprast notiekošo tuvā un tālā apkārtnē un mācītu izmantot iespējas, ko sniedz pasaule. Aicina izzināt, kā labāk dzīvot labākā pasaulē
Šāda veida izglītība mudina cilvēkus ar atbildību rīkoties ikdienas dzīvē un realizēt sevi saskaņā ar sociālo, kultūras, ekonomisko un dabas vidi sev apkārt. Tas nozīmē dzīvot ar saktu nākotnē – prast radoši atrisināt krīzes situācijas un adaptēties jaunā vidē.

12.12.2013

Anita Birzniece
GND Izglītības, kultūras un sporta nodaļas
Izglītības darba speciāliste – vadītāja vietniece