Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļa pēdējos gados pastiprināti izstrādā un realizē dažādus projektus un iniciatīvas, kas saistīti gan ar pieaugušo neformālās izglītības programmu organizēšanu (kursi, apmācības, diskusijas, motivācijas programmas, forumi), gan apmācībām nozaru speciālistiem, gan pasākumiem Eiropas dimensijas, kultūrizglītības pieredzes un redzesloka paplašināšanai:

1.            2014. gadā ir izveidota Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija, kas licencēja 10 pieaugušo neformālās izglītības programmas Gulbenes novadā. Šīm programmām tika piešķirts arī pašvaldības finansējums par kopējo summu EUR 3897,-

2.            2014. gadā ir turpinājās darbs pie projekta „Senioru pase”, kura mērķis ir veidot atbalsta sistēmu (alternatīvu apmācību programmu) senioriem konkurences palielināšanai darba tirgū. 2014. gadā tika organizētas apmācības novada senioriem bezdarbniekiem Stāmerienā, Rankā un Gulbenē. Ir izstrādāta alternatīva apmācību programma senioriem BRUNO, kas piedāvā citu pieeju pieaugušo, senioru un bezdarbnieku apmācībām apvienojot jaunu prasmju apgūšanu ar pašapziņas celšanas apmācībām, brīvprātīgo darbu un zināšanu nodošanu jaunākām paaudzēm.

3.            Pilnveidots brīvprātīgā darba piedāvājums un sistēma Gulbenes novadā, iesaistot brīvprātīgajā darbā seniorus un paplašinot iestāžu un uzņēmumu loku, kas uzņem brīvprātīgos. 2014. gadā Latvijā pirmo reizi tika organizēts konkursā „Gada brīvprātīgais 2014”. Šim konkursam Gulbenes novada dome pieteica Daili Kadili. D. Kadils bija starp Latvijas 8 nominētajiem brīvprātīgajiem. 2014. gada septembrī novada dome organizēja pateicības pasākumu brīvprātīgajiem un iestādēm, kas uzņem brīvprātīgos. Novada dome izsniedza 14 brīvprātīgā darba veicēju sertifikātus.

4.            Aktivizējies mūžizglītības darbs pagastos. 2014 gadā tika izveidots pieaugušo mācīšanās centrs (istaba) Litenes pamatskolas telpās. Ranka izveidojusi mūžizglītības centru Rankas tautas namā. Stāmerienas un Rankas pagasti paredzējuši 2015. gada budžetos finansējumu pieaugušo izglītības aktivitātēm. Aktīvi darbojas Lizuma Tautskola piedāvājot kursus sevis izzināšanā un projektu vadībā.

5.            Laika periodā no 2013. gada līdz 2016. gadam Gulbenes novada dome realizē projektu „Globālās izglītības sabiedrības veidošana („Developing Confident Global Learning Communities”, DEAR). Projekta mērķis: Paaugstināt skolotāju, skolēnu un pašvaldības kompetences globālās attīstības jautājumu risināšanā. Īpaši pievēršot uzmanību tādiem globālas izglītības jautājumiem kā nabadzība, izglītība, sociālais taisnīgums, ilgtspējīga attīstība un globālā sadarbība. 2014. gadā tika organizētas un finansētas sabiedrības iniciatīvas, kuru ietvaros novada iedzīvotāji varēja piedalīties dažādos kursos vai diskusijās Gulbenes novada bibliotēkā ar globalizāciju saistīto procesu izzināšanai.

06.10.2015

Anita Birzniece
GND Izglītības, kultūras un sporta nodaļas
Izglītības darba speciāliste – vadītāja vietniece