23.12.2015. notika Gulbenes novada domes sēde, kuras darba kārtībā bija ietverti 62 jautājumi.

 • Pēc deputāta Dz.Poļaka iesnieguma izskatīšanas un diskusijām tika atliks jautājums par Gulbenes novada būvvaldes maksas pakalpojumiem.
 • Netika pieņemts lēmums par aizņēmuma ņemšanu transportlīdzekļa iegādei, jo balsojumā bija 8 par un 8 pret.
 • Tika pieņemti lēmumi saistībā ar pašvaldības dzīvojamo fondu – reģistrāciju dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā, dzīvojamās telpas izīrēšanu, īres līguma pagarināšanu/pārformēšanu, par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 • Gulbenes novada domes sēdē deputāti piekrita dalībai Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā un pilnvaroja Ilzi Bisenieci tajā pārstāvēt pašvaldības intereses; par atbildīgo politisko amatpersonu noteikts deputāts Valtis Krauklis.
 • Uz vienu gadu tiks slēgts deleģēšanas līgums ar “Latvijas Samariešu apvienību” par sociālās palīdzības nodrošināšanu novada administratīvajā teritorijā.
 • Apstiprināts Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” darba plāns 2016.gadam.
 • Pieņemts lēmums par konceptuālo atbalstu Rekrutēšanas un jaunsardzes centra projektam “Atceries Lāčplēšus”.
 • Pieņemts lēmums par Gulbenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. – 2030.gadam gala redakcijas projekta precizēšanu un nodošanu atkārtotai publiskajai apspriešanai.
 • Tiks izsniegtas licences pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem Gulbenes novadā:

individuālajam komersantam “KarLux”,
individuālajam komersantam “HALKSMEN”.

 • Pieņemti vairāki lēmumi par parādiem – nekustamā īpašuma nodokļa parāds, nokavējuma nauda – norakstīšana, parādu piedziņa.
 • Apstiprināts Gulbenes novada vispārējās izglītības iestāžu attīstības plāns 2016. – 2018. gadam.
 • Par ieguldījumu Gulbenes novada jaunatnes darba attīstībā un starptautisku projektu koordinēšanā Gulbenes novada pašvaldības Atzinības raksts piešķirts Lanai Upītei.
 • Pieņemts dāvinājums no SIA “AVOTI SWF” 3000,00 EUR Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas finansiālam atbalstam.

Maksas pakalpojumi

Lēmumā par maksas pakalpojumiem atceltas atlaides telpu nomai un apkures maksai „I.Sīļa ģimenes ārsta praksei” un Aptiekas telpām Rankas pagastā.

Apstiprināts Gulbenes novada bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādis.

Noteikta maksa par kanalizācijas pakalpojumiem dzīvojamai mājai “Ezīši” Daukstu pagastā – no 01.05.2016 gan fiziskām, gan juridiskām personām 0,46 EUR/m³.

Papildināti maksas pakalpojumi. Turpmāk pilsētas stadiona apmeklētājiem piedāvās slidu asināšanu un slidu nomu.

Nolikumi

Ar 2016.gada 1.janvāri tiks veikti grozījumi pašvaldības administrācijas nolikumā, precizējot Iepirkuma nodaļas pienākumus un atbildību.

Ar 2016.gada 1.janvāri tiks veikti grozījumi Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā 3.7.3.punktā skaitlis 45,00 tiks aizstāts ar skaitli 55,00; 6.1.punktā vārdi “vienu reizi gadā” tiks aizstāti ar “ne retāk kā divos gados reizi”.

Tiks veikti grozījumi pilsētas un pārvalžu nolikumos. Tas saistīts ar izmaiņām iepirkumu organizēšanā Gulbenes novada pašvaldībā.

Tiks veiktas vairākas izmaiņas konkursa “Gada skolotājs” nolikumā.

Nekustamais īpašums

Pieņemti vairāki lēmumi par zemi – īpašuma sadalīšana un apvienošana, zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšana un darba uzdevuma apstiprināšana, par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, par zemes gabala lietošanas mērķi.

Pieņemti vairāki lēmumi par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, par atsavināšanas atcelšanu, nomu.

Atbalstīta iecere izstrādāt būvprojektus vairāku pašvaldības ēku atjaunošanai un teritorijas labiekārtošanai.

Pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma “Ezerkalni” – 4 Stāmerienas pagastā izsoli.

Pieņemti lēmumi par adresēm un nosaukumiem.

Komisijas

No 2016.gada 4.janvāra Avārijas stāvoklī un pamestu būvju apzināšanas komisijās Anitas Vaskas vietā strādās Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītājs Matīss Vucāns.

Pedagoģiski medicīniskajā komisijā Aīda Rozentāles vietā turpmāk strādās Izglītības, kultūras un sporta nodaļas metodiķe Vija Medne.

Jaunā redakcijā apstiprināts Civilās aizsardzības komisijas nolikums.

Jaunā redakcijā apstiprināts Iepirkuma komisijas nolikums.

Saistošie noteikumi

Tiks veikti grozījumi „Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” nolikumā”. 2.punkts, kas nosaka darbības mērķi, tiks izteikts šādā redakcijā:

“Aģentūras darbības mērķis ir attīstīt tūrismu pašvaldības administratīvajā teritorijā, īstenojot novada tūrisma politiku, izstrādājot tūrisma nozares attīstības projektus, organizējot to realizēšanu, tūrisma un kultūrvēsturisko objektu uzturēšanu, apsaimniekošanu un attīstību un koordinējot tūrisma pakalpojumu sniegšanu novada iedzīvotājiem un viesiem.”

Tiks izslēgts 3.7.punkts, pielikums tiks izteikts jaunā redakcijā.

Tiks veikti grozījumi saistošajos noteikumos „Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā” – jaunā redakcijā tiks izteikta 8.nodaļa, kas nosaka nodevu likmi Zaļajā tirdziņā.

 Nr.p.k. Nodevas objekts Summa, euro
8.1. Pašu darināti adījumi, tamborējumi, rotas lietas, tekstilizstrādājumi, ziepes, sveces, rotaļlietas, adventes vainagi u.c.   – tirdzniecības vieta līdz 3m 3,00
8.2. Pašu izgatavoti mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumi (gleznas, keramika, koka izstrādājumi, metālkalumi, sudraba rotas lietas u.c.) – tirdzniecības vieta līdz 3m 5,00
8.3. Grāmatas un preses izdevumi – tirdzniecības vieta līdz 3m 2,00
8.4. Pašu audzēti puķu dēsti, sīpolpuķes, dēsti, grieztie ziedi u.c. –tirdzniecības vieta līdz 3m

3,00

8.5. Puķes podos – tirdzniecības vieta līdz 3m 5,00
8.6. Augļu koku un ogulāju, dekoratīvo koku un krūmu stādi – tirdzniecības vieta līdz 3m 7,00
8.7. Pašu ražoti lauksaimniecības produkti (dārzeņi, augļi, ogas, medus u.c.) – tirdzniecības vieta līdz 3m 3,00
8.8. Pašu ražota pārtikas produkcija (siers, maize, smalkmaizītes, sulas, tējas, garšvielas, sukādes, čipši u.c.) – tirdzniecības vieta līdz 3m 4,00
8.9. Zivis un zivju produkti (žāvētas zivis, konservi u.c.) – tirdzniecības vieta līdz 3m 10,00
8.10. Pašu ražota gaļas produkcija (žāvējumi, desas u.c.) – tirdzniecības vieta līdz 3m 10,00
8.11. Pašu ražots alus un citi alkoholiskie dzērieni – tirdzniecības vieta līdz 3m 10,00
8.12. Lauksaimniecības un mājas dzīvnieki – tirdzniecības vieta līdz 3m 5,00

 

Pieņemts lēmums par saistošo noteikumu “Par Gulbenes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” izdošanu. Ir noteikts, ka domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Gulbenes novada pašvaldības ikmēneša informatīvais izdevums "Gulbenes Novada Ziņas".

 

Mēnešalgas

 • Gulbenes novada pašvaldības policijas priekšnieka amatā ar 2016.gada 1.janvāri iecelts Mārtiņš Didrihsons-Linards, nosakot mēnešalgu 1200,00 EUR.
 • Noteikta mēnešalga Gulbenes novada domes priekšsēdētājam Andrim Apinītim – no 2016.gada 1.janvāra 2196,00 EUR.
 • Noteikta mēnešalga Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Andim Caunītim – no 2016.gada 1.janvāra 1966,00 EUR.
 • Noteikta mēnešalga Gulbenes novada domes izpilddirektorei Gunai Švikai – no 2016.gada 1.janvāra 1740,00 EUR.

Bāriņtiesas

Ar 2016.gada 3.janvāri no Gulbenes bāriņtiesas locekles amata atbrīvota Rūta Borodkina.

Ar 2016.gada 3.janvāri no Jaungulbenes bāriņtiesas locekles amata atbrīvota Dace Dzilna.

Ar 2016.gada 4.janvāri kā Jaungulbenes bāriņtiesas locekle darbu sāk Jolanta Laube.